Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fantastyka socjologiczna i futurologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-FSiF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fantastyka socjologiczna i futurologia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W04; SO1_W05; SO1_W06; SO1_W10;


Umiejętności:

SO1_U01; SO1_U03; SO1_U06; SO1_U12;


Kompetencje społeczne:

-


Wymagania wstępne:

Wykład monograficzny adresowany przede wszystkim do studentów socjologii, którzy uczestniczyli w zajęciach dotyczących teorii i implikacji zmian społecznych. Prezentowane na wykładzie monograficznym treści będą empirycznym rozwinięciem klasycznych i współczesnych definicji odnoszących się do przemian oraz typologii społeczeństw w toku dziejów. Dla studentów spoza kierunku socjologia przewidziane są dodatkowe lektury wyrównujące, m.in. Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, wyd. Znak, Kraków 2005, ss. 323.

Ponadto oczekiwana jest znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo i system społeczny, także otwartość na materiały beletrystyczne i formy literackie w badaniu społeczeństw przyszłości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w społeczeństwach przyszłości. Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii oraz zna rządzące nimi prawidłowości w ujęciach utopii i dystopii społecznych, ponadto rozróżnia pojęcia science fiction, social fiction oraz fantasy. Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach prowadzących do wyodrębniania się społeczeństw futurystycznych. Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji, prowadzącej do strukturyzacji nowych form społecznych.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie fantastyki socjologicznej. Potrafi ponadto właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie prognozowania przyszłego kształtu społeczeństw. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, np. prognozowania dynamiki rozwoju społecznego.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę jej doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy (efekty: SO1_W04; SO1_W05; SO1_W06; SO1_W10);

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów społeczeństw przyszłości oraz bogato opisuje aspekty strukturyzacji takich form.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi przedstawić ogólnie definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób właściwy odwołuje się do przykładów społeczeństw przyszłości oraz stara się opisać aspekty strukturyzacji takich form.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem i podpowiedziami przedstawić ogólnie definicje fantastyki socjologicznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Słabo kojarzy przykłady społeczeństw przyszłości oraz ma wyraźne problemy z opisem aspektów strukturyzacji takich form.

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności (efekty: SO1_U01; SO1_U03; SO1_U06; SO1_U12);

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie societas futura oraz właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie prognostyki socjologicznej. W sposób pełny wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi z reguły prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie societas futura oraz ze wspomaganiem analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie prognostyki socjologicznej. W sposób podstawowy wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, z reguły rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi w większości samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze wspomaganiem teksty ogólne i specjalistyczne.

Na ocenę dostateczną (dst) student z trudnością interpretuje zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie societas futura oraz z wyraźnym wspomaganiem analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie prognostyki socjologicznej. W sposób jedynie poglądowy wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, nie zawsze rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Nie do końca rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz z wyraźnymi podpowiedziami wykorzystuje w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze wspomaganiem teksty jedynie ogólne.

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

lektura i analiza tekstów - 20

przygotowanie do egzaminu - 30

SUMA GODZIN 90 [90:30=3]

LICZBA ECTS = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godz. pracy studenta


+ czynny udział w wykładzie monograficznym - 30 godz.

+ przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

+ samodzielna analiza materiałów źródłowych - 25 godz.

+ konsultacje merytoryczne - 5 godz.


SUMA GODZIN: 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)