Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-HF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W02, SO2_W06,

SO2_W10; SO2_U01,

SO2_U05; SO2_U11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane będą poglądy głównych filozofów od filozofii przyrody do XX w. Przedmiot ma stanowić syntezę całej edukacji filozoficznej w trakcie studiów na obu stopniach.

Pełny opis:

1. Po co komu filozofia? Filozofia, czyli co? Początki myśli filozoficznej - 2h.

2. Mocny początek: kosmologia i filozofia przyrody - 2h.

3. Początki filozofii humanistycznej - starożytna Grecja cz. 1 - 2 h.

4. Starożytna myśl filozoficzna cz. 2 - 2h.

5. Tysiąc lat filozofii średniowiecznej cz. 1 - 2h.

6. Tysiąc lat filozofii średniowiecznej cz. 2 - 2 h.

7. Filozofia renesansu cz. 1. - 2h.

8. Filozofia renesansu cz. 2. - 2h.

9. Oświeceniowa myśl filozoficzna cz. 1 - 2h.

1o. Oświeceniowa myśl filozoficzna cz. 2 - 2h.

11. Myśl filozoficzna drugiej połowy XIX w. - 2h.

12. Filozofia XX wieku cz. 1. - 2h.

13. Filozofia XX w. cz. 2. - 2h.

14.Wybrane koncepcje filozoficzne przełomu XX i XXI w. - 2 h.

15. Realizm krytyczny - 2h.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1-3 (fragmenty koherentne z omawianą tematyką)

F. Copleston, Historia filozofii (fragmenty koherentne z omawianą tematyką)

J.Tischner , Myślenie według wartości

L.Kolakowski, Mini wykłady o maxi sprawach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość postaci filozofów należących do tradycji europejskiej filozofii , ich poglądów, rozumienie problemów filozoficznych, rozumienie znaczenia filozofii, rozumienie związków pomiędzy rozmaitymi nurtami w filozofii.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub ukraińskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst.

Uwaga: Prośbę o tekst do tłumaczenia lub prezentacji należy przysłać nie później niż cztery tygodnie od pierwszego wykładu!!!!

Wersja elektroniczna musi być oddana najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. Konieczna też wersja papierowa. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga! Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Praktyki zawodowe:

link do zajęc https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd5f2340a0d4cf199b6360edc8a3dfd%40thread.tacv2/conversations?groupId=af6ee4c9-9349-4c03-a166-93cef0a862e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Joanna Leszczyńska, Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)