Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli socjologicznej i społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-HMSiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli socjologicznej i społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSQaZ9a-1slAcFZ1dQIurwZe4Fgp-Gpf1vWcDtNiwHFU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b1aa192-1111-4443-bed5-876b09614548&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


SO2_W02, SO2_W06, SO2_W10;


Wymagania wstępne:

Link do przedmiotu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSQaZ9a-1slAcFZ1dQIurwZe4Fgp-Gpf1vWcDtNiwHFU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b1aa192-1111-4443-bed5-876b09614548&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Znajomość myśli społecznej, etycznej, koncepcji człowieka i kultury w tradycji filozoficznej.

2. Przyswojenie podstawowych pojęć, kategorii, metafor, modeli i orientacja w głównych ujęciach teoretycznych, kierunkach wraz z ich przedstawicielami.

3. Rozwój umiejętności krytycznego studiowania literatury socjologicznej i rozbudzenie wyobraźni socjologicznej poprzez odwołanie się do wcześniejszych osiągnięć myśli filozoficznej.

4. Rozumienie szerszego kontekstu socjologii i powiązań mysli socjologicznej z filozofią.

5. Rozumienie historycznego charakteru teorii i procesów społecznych.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Semestr Zimowy:

1. Grecka myśl filozoficzna - Mistrz, który wiedział, że nic nie wie, i uczeń, który wiedział więcej niż widział (Sokrates i Platon) - 2h.

2. Filozofia "złotego środka" Arystotelesa - 2 h.

3. Humanistyczna filozofia średniowiecza: Św. Augustyn, Św. Tomasz - 2h.

4. Filozofia odrodzenia Kartezjusz, Hobbes - 2h.

5. Cienie filozofii oświecenia oświecenia (1): Locke, Hume - 2h.

6. Cienie filozofii oświecenia oświecenia (2) - Immanuel Kant, Hegel - 2h.

7. Nieszczęsny "Kolumb" filozofii: Jan Jakub Rousseau - 2h.

8. Pozytywizm i empiryzm: Comte, Mill 2h.

9. Dwie odmiany materializmu: Marks i marksiści, pragmatyzm - 2h.

10. Błażej Pascal: chwiejąca się trzcina - 2h.

11. Męka życia Artura Schopenhauera 2 h.

12. Szalony statek Fryderyka Nietzschego 2h.

13. Albo Soren Kierkegaard, albo? - 2h.

14. Intuicjonizm Henri'ego Bergsona - 2h.

15. Fenomen filozofii Kardynała Newmana - 2h.

Semestr Letni:

1. Myśl społeczna w wybranych teoriach psychologicznych: introspekcjonizm, behawioryzm, Freud, Jung, Erikson, Maslow, Horn, Fromm, Frankl, Aronovsky, Kępiński, Dąbrowski - 6 h.

2. Wybrane teorie socjologiczne: Comte, Durkheim, Weber, Sorokin, Archer, Porpora, Lowson - 6 h.

Wybrane doktryny ekonomiczne: neoliberalizm, keynesizm i neokeynesizm, Th. Piketty i ekonomia neomarksistowska, Justin Yifun Lin i nowa ekonomia strukturalna, mysl ekonomiczna w katolickiej nauce społecznej: Stefano Zamani, Luigino Bruni, Paul Dembiński - 3 h.

Literatura:

Frideric Copleston Historia filozofii (fragmenty związane z wykładem);

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (fragmenty związane z wykładem);

Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku (fragmenty związane z wykładem);

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Semestr Zimowy:

1. Identyfikuje wcześniejsze osiągnięcia myśli filozoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii społecznej i ich związek z myślą socjologiczną.

2. Rozpoznaje główne ujęcia teoretyczne wczesnej myśli filozoficznej (podstawowe pojęcia, kategorie, metafory, modele) i ich przedstawicieli.

3. Orientuje się, jaki był kontekst historyczny rozwoju określonych ujęć teoretycznych i ich zaniku.

Umiejętności:

4. Posługuje się perspektywą filozoficzną dla oglądu faktów społecznych i ich interpretacji.

5. Odwołuje się do osiągnięć różnych nurtów wczesnej myśli filozoficznej przy postrzeganiu i wyjaśnianiu faktów społecznych.

Kompetencje:

1. Jest zdolny do wykorzystania swej wiedzy i umiejętności filozoficznych w ramach różnych ujęć teoretycznych.

2. Jest zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności filozoficznych w ramach różnych ujęć teoretycznych w swej karierze zawodowej, zwłaszcza podczas studiów socjologicznych i w życiu osobistym.

3. Zachowuje otwartość na odmienne od własnego punkty widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst.

Uwaga:

Uwaga: Prośbę o tekst do tłumaczenia lub prezentacji należy przysłać nie później niż cztery tygodnie od pierwszego wykładu!!!!

Wersja elektroniczna musi być dostarczona wraz z papierową najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga!Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)