Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowa analiza danych jakościowych-poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-KADJpz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa analiza danych jakościowych-poziom zaawansowany
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W07; SO2_W08; SO2_U04; SO2_U07; SO2_K04.

Skrócony opis:

Zajęcia dydaktyczne dedykowane są dla osób chcących poszerzyć wiedzę w zakresie analizy danych jakościowych materiałów pisanych, wizualnych oraz audio. Zajęcia dydaktyczne zostaną podzielone na dwie części:

1. teoretyczną, której celem jest przedstawienie uczestnikom założeń oraz metodologii analizy danych jakościowych;

2. warsztatową, podczas której każdy uczestnik kursu zapozna się z oprogramowaniem Atlas.ti oraz specyfiką analizy danych jakościowych.

Część warsztatowa zajęć zrealizowana zostanie według zakresu tematów umieszczonych w sylabusie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. E. Goffman - Ramy fotografii (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

2. H.S. Becker - Czy fotografie mówią prawdę (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

3. H.S. Becker - Socjologia wizualna. Fotografia dokumentalna i fotografia reporterska (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

4. Horolets, J. Bielecka-Prus – Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 6–11.

5. J. Collier, M. Collier - Fotografowanie sytuacji społecznych i interakcji (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

6. J. Collier, M. Collier - Zasady badań wizualnych (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

7. Jabłońska – Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej (dylematy teoretyczno-metodologiczne) (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 48–61.

8. K. Tomanek - Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 10, Nr 2(2014), s. 118–136.

9. M. Barnard - Kultura wizualna a nauki społeczne - wyjaśnienie i rozumienie (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

10. M. Choczyński, Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2020.

11. M. Emmison, P. Smith - Trendy w badaniach wizualnych (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

12. M. Frąckowiak - Co nowego widać. Uwagi o socjologii wizualnej (w:) „Studia Socjologiczne”, Nr3(2011), s. 141– 157.

13. N. Mirzoeff - Czym jest kultura wizualna (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

14. P. Bourdieu - Społeczna definicja fotografii (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

15. Rancew-Sikora – Dyskurs i interakcja – problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 12–31.

16. S. Murray - Czy fotografie mówią prawdę (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

17. T. Warczok – Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany. Podejście inspirowane teorią P. Bourdieu (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 32–47.

Literatura ogólna i obcojęzyczna:

18. Charmaz Kathy, Teoria Ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

19. Denzin Norman K., LINCOLN Yvonna S. (Red.), Metody Badań Jakościowych, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

20. Denzin Norman K., LINCOLN Yvonna S. (Red.), Metody Badań Jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

21. Friese Sussanne, 2016. CAQDAS And Grounded Theory Analysis, MMG Working Paper 16/07.

22. Friese Sussanne, 2019. Qualitative Data Analysis With Atlas.Ti, Third Edition. Wyd. Sage, London.

23. Jemielniak Dariusz (Red.), Badania Jakościowe. Metody I Narzędzia, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

24. Jemielniak Dariusz (Red.), Badania Jakościowe. Podejścia I Teorie, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

25. Maison Dominika, Jakościowe Metody Badań Marketingowych. Jak Zrozumieć Konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

26. Maison Dominika, Noga-Bogomilski Artur (Red.), Badania Marketingowe. Od Teorii Do Praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

27. Maison Dominika, Zogniskowane Wywiady Grupowe. Jakościowa Metoda Badań Marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

28. Palska Hanna, 1999. Badacz Społeczny Wobec Tekstu. Niektóre Problemy Analizy Jakościowej W Socjologii I Teorii Literatury, W: Domański H., Lutyńska K., Rostocki W., Spojrzenie Na Metodę. Studia Z Metodologii Badań Socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Ifis PAN.

29. Rose Gillian, Interpretacja Materiałów Wizualnych. Krytyczna Metodologia Badań Nad Wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

30. SILVERMAN David, Interpretacja Danych Jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

31. Silverman David, Prowadzenie Badań Jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

32. Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (Red.), Fotospołeczeństwo. Antologia Tekstów Z Socjologii Wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

33. Wodak Ruth, Krzyżanowski Michał (Red.), Jakościowa Analiza Dyskursu, Oficyna Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W07 – student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

SO2_W08 – student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

SO2_U04 – student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

SO2_U07 – student posiada umiejętność samodzielnego zaproponowania rozwiązań konkretnego problemu.

SO2_K04 – student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin.

Przygotowanie do ćwiczeń - 5 godzin.

Studia literaturowe - 40 godzin.

Konsultacje - 5 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin.

Łącznie 90 godzin / 30 godzin = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu składają się:

1. Obecność na zajęciach dydaktycznych. Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach. Większa liczba nieobecności dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku długoterminowego zwolnienia lub rekonwalescencji szpitalnej.

2. Studia literaturowe i kolokwia zaliczeniowe. Kolokwia zaliczeniowe składają się z pytań otwartych w formie opisowej. Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia z zakresu analizy danych jakościowych. Na kolokwia zaliczeniowe uczestników kursu obowiązuje wskazana przez prowadzącego w toku zajęć dydaktycznych literatura przedmiotu.

3. Projekt zaliczeniowy. Przygotowanie projektu zaliczeniowego zawierającego analizę danych jakościowych - wizualnych. Dla studentów przygotowujących prace magisterską z wykorzystaniem badań jakościowych dopuszcza się przekazanie fragmentu rozdziału jako pracy zaliczeniowej.

Dla teoretycznych i praktycznych form sprawdzania wiedzy przyjmuje się poniższe progi punktowe i kryteria oceny:

Ocena bardzo dobry (5) – od 90% do 100%;

Ocena dobry plus (4,5) – od 80% do 90%;

Ocena dobry (4) – od 70% do 80%;

Ocena dostateczny plus (3,5) – od 65% do 70%;

Ocena dostateczny (3) – od 60% do 65%;

Ocena niedostateczny (2) – poniżej 60%.

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie zna w sposób pogłębiony wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz nie posiada podstawowej wiedzy na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student posiada niepełną wiedzę na temat wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz posiada niepełną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz posiada podstawową wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz posiada usystematyzowaną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student posiada niemal w pełni podstawową wiedzę na temat wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz posiada niemal w pełni wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student posiada w pełni podstawową wiedzę na temat wybranych metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości oraz posiada w pełni wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz nie potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz nie w pełni potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz w stopniu podstawowym potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w umiarkowanym stopniu potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz w umiarkowanym stopniu potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz niemal w pełni potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii oraz w pełni potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązań konkretnego problemu.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student bardzo słabo potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student słabo potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student dobrze potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dydaktyczne dedykowane są dla osób chcących poszerzyć wiedzę w zakresie analizy danych jakościowych materiałów pisanych, wizualnych oraz audio. Zajęcia dydaktyczne zostaną podzielone na dwie części:

1. teoretyczną, której celem jest przedstawienie uczestnikom założeń oraz metodologii analizy danych jakościowych;

2. warsztatową, podczas której każdy uczestnik kursu zapozna się z oprogramowaniem Atlas.ti oraz specyfiką analizy danych jakościowych.

Część warsztatowa zajęć zrealizowana zostanie według zakresu tematów umieszczonych w sylabusie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa i specjalistyczna:

1. E. Goffman - Ramy fotografii (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

2. H.S. Becker - Czy fotografie mówią prawdę (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

3. H.S. Becker - Socjologia wizualna. Fotografia dokumentalna i fotografia reporterska (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

4. Horolets, J. Bielecka-Prus – Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 6–11.

5. J. Collier, M. Collier - Fotografowanie sytuacji społecznych i interakcji (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

6. J. Collier, M. Collier - Zasady badań wizualnych (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

7. Jabłońska – Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej (dylematy teoretyczno-metodologiczne) (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 48–61.

8. K. Tomanek - Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 10, Nr 2(2014), s. 118–136.

9. M. Barnard - Kultura wizualna a nauki społeczne - wyjaśnienie i rozumienie (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

10. M. Choczyński, Postawy wobec Żydów wyrażone w narracjach warszawskich seniorów. Studium socjologicznej analizy dyskursu, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2020.

11. M. Emmison, P. Smith - Trendy w badaniach wizualnych (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

12. M. Frąckowiak - Co nowego widać. Uwagi o socjologii wizualnej (w:) „Studia Socjologiczne”, Nr3(2011), s. 141– 157.

13. N. Mirzoeff - Czym jest kultura wizualna (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

14. P. Bourdieu - Społeczna definicja fotografii (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

15. Rancew-Sikora – Dyskurs i interakcja – problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 12–31.

16. S. Murray - Czy fotografie mówią prawdę (w:) P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

17. T. Warczok – Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany. Podejście inspirowane teorią P. Bourdieu (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. 9, Nr 1(2013), s. 32–47.

Literatura ogólna i obcojęzyczna:

18. Charmaz Kathy, Teoria Ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

19. Denzin Norman K., LINCOLN Yvonna S. (Red.), Metody Badań Jakościowych, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

20. Denzin Norman K., LINCOLN Yvonna S. (Red.), Metody Badań Jakościowych, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

21. Friese Sussanne, 2016. CAQDAS And Grounded Theory Analysis, MMG Working Paper 16/07.

22. Friese Sussanne, 2019. Qualitative Data Analysis With Atlas.Ti, Third Edition. Wyd. Sage, London.

23. Jemielniak Dariusz (Red.), Badania Jakościowe. Metody I Narzędzia, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

24. Jemielniak Dariusz (Red.), Badania Jakościowe. Podejścia I Teorie, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

25. Maison Dominika, Jakościowe Metody Badań Marketingowych. Jak Zrozumieć Konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

26. Maison Dominika, Noga-Bogomilski Artur (Red.), Badania Marketingowe. Od Teorii Do Praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

27. Maison Dominika, Zogniskowane Wywiady Grupowe. Jakościowa Metoda Badań Marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

28. Palska Hanna, 1999. Badacz Społeczny Wobec Tekstu. Niektóre Problemy Analizy Jakościowej W Socjologii I Teorii Literatury, W: Domański H., Lutyńska K., Rostocki W., Spojrzenie Na Metodę. Studia Z Metodologii Badań Socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Ifis PAN.

29. Rose Gillian, Interpretacja Materiałów Wizualnych. Krytyczna Metodologia Badań Nad Wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

30. SILVERMAN David, Interpretacja Danych Jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

31. Silverman David, Prowadzenie Badań Jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

32. Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (Red.), Fotospołeczeństwo. Antologia Tekstów Z Socjologii Wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

33. Wodak Ruth, Krzyżanowski Michał (Red.), Jakościowa Analiza Dyskursu, Oficyna Wydawnictwo Łośgraf, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Zalecane uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: "Komputerowa analiza danych jakościowych - poziom podstawowy".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.