Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-MiTBS-BI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_U01; SO1_U02; SO1_U13

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć z zakresu statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego. Uzyskanie zaliczenia: „Podstawy badań społecznych”.

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych informacji dotyczących metod i technik badań ilościowych w naukach społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych terminów i pojęć związanych z metodami i technikami badań ilościowych w naukach społecznych. Studenci zostaną zapoznani z elementarnymi zasadami kognitywistki oraz sposobu myślenia respondentów. W ramach przygotowywanych projektów badawczych studenci w praktyce zapoznają się z elementami procesu badawczego, planowaniem badań oraz zagadnieniami pomiaru. W ramach zajęć omówione zostanie formułowanie pytań w kwestionariuszach badawczych, ich pilotaż oraz analiza danych. Ważnym elementem zajęć będzie wyjaśnienie schematów i logiki doboru próby w badaniach ilościowych oraz zagadnienia reprezentatywności badań. Przekazane zostaną informację o konstruowaniu kwestionariuszy ankiet z wykorzystaniem różnych technik badawczych: PAPI, CAWI, CATI, CAPI, SAQ. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania technik projekcyjnych w badaniach ilościowych. Zwieńczeniem prowadzonych ćwiczeń będzie omówienie zagadnień paneli internetowych jako narzędzia realizacji badań ilościowych oraz zagadnień związanych z łączeniem różnych technik badawczych – mixed-mode data collection oraz mixed-mode survey design.

Literatura:

Literatura obowiązkowa do zajęć dydaktycznych zostanie udostępniona studentom w formie elektronicznej na zamkniętej platformie e-learningowej, do której dostęp mają wyłącznie uczestnicy zajęć. Zabrania się dalszego rozpowszechniania literatury umieszczonej na platformie e-learningowej.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa; 2003. 2.

2. Ch. Frankfort-Nachmias, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań; 2001. 3.

3. A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, Wywiady, Pomiary Postaw, Zysk i S-ka, Poznań; 1992.

4. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 2005.

5. M. Szreder, , Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, 2004. 4. S.H.

6. W. Okrasa, Eksperyment sondażowy. Wiadomości Statystyczne, GUS. Warszawa. (Listopad) 2014.

LITERATURA ZALECANA / UZUPEŁNIAJĄCA:

. Daniłowicz Paweł, Propozycje pytań metryczkowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1980.

. Gruszczyński Leszek, Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzia do badań surveyowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

. Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna, Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Mirowski Stanisław, Ustawa o ochronie danych osobowych (w:) Z. Sawiński, P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 391-400.

. Okrasa, Włodzimierz, Społeczne wyznaczniki procesu statystycznego. [Akademicke Czasopismo Socjologiczne, 2017)

. Olszewski Andrzej, Badania telemetryczne (w:) Z. Sawiński, P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 99-114.

. Pyżalski Jacek, Wywiad elektroniczny w badaniach tematów drażliwych. Uwagi po badaniach pilotażowych dotyczących agresji elektronicznej (w:

. Sawiński Zbigniew, Badania CATI i wywiady przez telefon (w:) Z. Sawiński, P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 337-346.

. Sawiński Zbigniew, Metody doboru respondentów (w:) Z. Sawiński, P. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 79-118.

. Sawiński Zbigniew, Wywiady osobiste z komputerem przenośnym (CAPI) (w:) . Sułek Antoni, Logika analizy sondażowej, Wydawnictwo WSNS, Warszawa 1977.

. Wejland Andrzej, Pilotaż. Szkic pojęcia (w:) Z. Gostkowski, J. Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1975, s. 77-93.

. Wieczorkowska Grażyna, Badania sondażowe i eksperymentalne: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

SO1_U01 - potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii.

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych w zakresie socjologii

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Opis ECTS:

1. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 30 godzin.

2. Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin.

3. Studia literaturowe – 25 godzin.

4. Przygotowanie projektu badawczego – 20 godzin.

5. Konsultacje - 5 godzin.

90 godzin / 30 godzin = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod i technik badań ilościowych, nie zna schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, nie zna zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz nie zna zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student posiada niepełną podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań ilościowych, posiada niepełną podstawową wiedzę dotyczącą schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań ilościowych, posiada podstawową wiedzę dotyczącą schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student posiada usystematyzowaną wiedzę zakresu metod i technik badań ilościowych, posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student zna niemal w pełni podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań ilościowych, posiada niemal w pełni podstawową wiedzę dotyczącą schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student opanował w pełni wiedzę z zakresu metod i technik badań ilościowych, posiada w pełni wiedzę dotyczącą schematów probabilistycznego i nieprobabilistycznego doboru próby oraz specyfiki poszczególnych technik badawczych, zasad formułowania pytań w kwestionariuszu ankiety oraz zasad prowadzenia badań pilotażowych.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi zaprojektować kwestionariusza ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student nie w pełni potrafi zaprojektować kwestionariusz ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student w stopniu podstawowym potrafi zaprojektować kwestionariusz ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student w umiarkowanym stopniu potrafi zaprojektować kwestionariusz ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi zaprojektować kwestionariusz ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi zaprojektować kwestionariusz ankiety dostosowując go do wybranej techniki badawczej oraz wykorzystując poznane zasady formułowania pytań i ich rodzaje w badaniach ilościowych oraz zaprojektować metodologii badania ilościowego wykorzystując właściwy schemat doboru próby.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): weryfikacja wskazuje, że student nie potrafi interpretować zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych oraz ekonomicznych w zakresie socjologii, nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej i danych do analizy procesów i zjawisk społecznych, nie potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Ocena 3 (dst): weryfikacja wskazuje, że student bardzo słabo potrafi interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne oraz ekonomiczne w zakresie socjologii, bardzo słabo potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, bardzo słabo potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Ocena 3,5 (dst+): weryfikacja wskazuje, że student słabo potrafi interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne oraz ekonomiczne w zakresie socjologii, słabo potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, słabo potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Ocena 4 (db): weryfikacja wskazuje, że student dobrze potrafi interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne oraz ekonomiczne w zakresie socjologii, dobrze potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Ocena 4,5 (db+): weryfikacja wskazuje, że student niemal w pełni potrafi interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne oraz ekonomiczne w zakresie socjologii, niemal w pełni potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, niemal w pełni potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Ocena 5 (bdb): weryfikacja wskazuje, że student w pełni potrafi interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne oraz ekonomiczne w zakresie socjologii, w pełni potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, w pełni potrafi współdziałać i pracować w grupie w przyjętej dla siebie roli.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Okrasa, Bartosz Olszewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Okrasa, Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Okrasa
Prowadzący grup: Włodzimierz Okrasa, Bartosz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.