Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psychologia rodziny
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaS02_W05

S02_W06

S02_W09


S02_U01

S02_U02

S02_U03

S02_U08

S02_U09


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką psychologii rodziny. Przygotowanie studentów do rozumienia czynników wyznaczających jakość małżeństwa i rodziny, procesów emocjonalnych zachodzących w rodzinie, stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich, a także funkcjonowania rodziny jako systemu.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia rodziny jako nauka;

Ujęcie małżeństwa i rodziny w podstawowych teoriach psychologicznych oraz typologiach;

Pojęcia: jakości małżeństwa, satysfakcji małżeńskiej, powodzenia związku;

Czynniki wpływające na jakość małżeństwa i rodziny, działające przed zawarciem małżeństwa (dojrzałość do zawarcia małżeństwa, rodzina pochodzenia, wybór współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa) oraz w trakcie jego trwania (uwarunkowania zewnętrzne: standard ekonomiczny, relacje z rodzicami, posiadanie dzieci oraz uwarunkowania wewnętrzne: staż małżeński, oczekiwania, potrzeby i wartości, więź, komunikacja, konflikty);

Miłość małżeńska - podstawowe koncepcje, teorie, relacje emocjonalne w rodzinie.

Typologie rodzin w ujęciu systemowym;

Style wychowania w rodzinie;

Postawy rodzicielskie;

Najczęstsze problemy wychowawcze w rodzinie.

Psychospołeczne problemy rodzin oczekujących potomstwa i po narodzinach dziecka.

Problemy rodzin z dorastającymi dziećmi. Faza usamodzielniania się dzieci w rodzinie.

Rodziny niepełne, samotne rodzicielstwo.

Rodziny zastępcze, adopcja.

Zazdrość i zdrada, w związku.

Rozwód i jego konsekwencje.

Dysfunkcje w rodzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

de Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1996.

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychologiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, Warszawa 1985.

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa 2000.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków 2007.

Rostowska T., Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2009.

Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1980.

Literatura zalecana:

A. Linek, J. Kurtyka-Chałas, Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców, Warszawa-Poznań 2019.

M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Szkice z socjologii emocji. Społeczne konteksty współżycia i intymności, e-book, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S02_W05

Ma rozszerzoną wiedzę na temat kształtowania więzi w rodzinie oraz czynników, które na nią oddziałują.

S02_W06

Ma rozszerzoną wiedzę o psychologicznych aspektach funkcjonowania człowieka w rodzinie.

S02_W09

ma pogłębioną wiedzę o poglądach czołowych przedstawicieli głównych nurtów psychologicznych na temat rodziny i o ich historycznej ewolucji.

S02_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne dotyczące rodziny oraz relacje między tymi zjawiskami.

S02_U02

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących w rodzinie. Potrafi formułować własne opinie.

S02_U03

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych zachodzących w rodzinie oraz formułować własne opinie na ten temat.

S02_U08

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych dotyczących rodziny, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z uwzględnieniem ich wymiaru psychologicznego.

S02_K03

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

S02_K06

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects)

przygotowanie do zajęć: 25 godz. (1ects)

przygotowanie do zaliczenia: 30 godz. (1 ects)

suma: 85 godz. (3 ects)

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu. Zawarte w nim pytania mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz umiejętności opisane w efektach kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFlNDU3OTAtODYzYS00ZmI5LTkwMzUtZjIyN2QwMGZlZGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2270c77b00-0f16-414c-b227-df25a1718177%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie (MS Teams)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką psychologii rodziny. Przygotowanie studentów do rozumienia czynników wyznaczających jakość małżeństwa i rodziny, procesów emocjonalnych zachodzących w rodzinie, stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich, a także funkcjonowania rodziny jako systemu.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia rodziny jako nauka;

Ujęcie małżeństwa i rodziny w podstawowych teoriach psychologicznych oraz typologiach;

Pojęcia: jakości małżeństwa, satysfakcji małżeńskiej, powodzenia związku;

Czynniki wpływające na jakość małżeństwa i rodziny, działające przed zawarciem małżeństwa (dojrzałość do zawarcia małżeństwa, rodzina pochodzenia, wybór współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa) oraz w trakcie jego trwania (uwarunkowania zewnętrzne: standard ekonomiczny, relacje z rodzicami, posiadanie dzieci oraz uwarunkowania wewnętrzne: staż małżeński, oczekiwania, potrzeby i wartości, więź, komunikacja, konflikty);

Miłość małżeńska - podstawowe koncepcje, teorie, relacje emocjonalne w rodzinie.

Typologie rodzin w ujęciu systemowym;

Style wychowania w rodzinie;

Postawy rodzicielskie;

Najczęstsze problemy wychowawcze w rodzinie.

Psychospołeczne problemy rodzin oczekujących potomstwa i po narodzinach dziecka.

Problemy rodzin z dorastającymi dziećmi. Faza usamodzielniania się dzieci w rodzinie.

Rodziny niepełne, samotne rodzicielstwo.

Rodziny zastępcze, adopcja.

Zazdrość i zdrada, w związku.

Rozwód i jego konsekwencje.

Dysfunkcje w rodzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adamski F., Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków 1985.

de Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1996.

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychologiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, Warszawa 1985.

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa 2000.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków 2007.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.

Rostowska T., Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2009.

Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1980.

Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa 1980.

Literatura zalecana:

A. Linek, J. Kurtyka-Chałas, Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców, Warszawa-Poznań 2019.

M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Szkice z socjologii emocji. Społeczne konteksty współżycia i intymności, e-book, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu zdalnego. Zawarte w nim pytania mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz umiejętności opisanych w efektach kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ai-utM1Jc3PiwzhM11t0CVl-Ni748vXFE6pdKbgLpuHo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d9b8939-6eb2-43e2-8712-ecf8d2984730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład prowadzony zdalnie (MS Teams)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką psychologii rodziny. Przygotowanie studentów do rozumienia czynników wyznaczających jakość małżeństwa i rodziny, procesów emocjonalnych zachodzących w rodzinie, stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich, a także funkcjonowania rodziny jako systemu.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej i socjologii.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia rodziny jako nauka;

Ujęcie małżeństwa i rodziny w podstawowych teoriach psychologicznych oraz typologiach;

Pojęcia: jakości małżeństwa, satysfakcji małżeńskiej, powodzenia związku;

Czynniki wpływające na jakość małżeństwa i rodziny, działające przed zawarciem małżeństwa (dojrzałość do zawarcia małżeństwa, rodzina pochodzenia, wybór współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa) oraz w trakcie jego trwania (uwarunkowania zewnętrzne: standard ekonomiczny, relacje z rodzicami, posiadanie dzieci oraz uwarunkowania wewnętrzne: staż małżeński, oczekiwania, potrzeby i wartości, więź, komunikacja, konflikty);

Miłość małżeńska - podstawowe koncepcje, teorie, relacje emocjonalne w rodzinie.

Typologie rodzin w ujęciu systemowym;

Style wychowania w rodzinie;

Postawy rodzicielskie;

Najczęstsze problemy wychowawcze w rodzinie.

Psychospołeczne problemy rodzin oczekujących potomstwa i po narodzinach dziecka.

Problemy rodzin z dorastającymi dziećmi. Faza usamodzielniania się dzieci w rodzinie.

Rodziny niepełne, samotne rodzicielstwo.

Rodziny zastępcze, adopcja.

Zazdrość i zdrada, w związku.

Rozwód i jego konsekwencje.

Dysfunkcje w rodzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

de Barbaro B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1996.

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychologiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, Warszawa 1985.

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Kielce 1995.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa 2000.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków 2007.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.

Rostowska T., Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2009.

Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1980.

Literatura zalecana:

A. Linek, J. Kurtyka-Chałas, Rodzina przed lustrem. Analiza codziennych problemów z perspektywy matek i ojców, Warszawa-Poznań 2019.

M. Sroczyńska, A. Linek (red.), Szkice z socjologii emocji. Społeczne konteksty współżycia i intymności, e-book, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Zawarte w nim pytania mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz umiejętności opisanych w efektach kształcenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.