Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PiRPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego.

Zakres przygotowanego przez studentów w małych grupach projektu obejmuje: opracowanie bibliografii tematu, postawienie pytania głównego i hipotez badawczych, opis założeń metodologicznych, zebranie i analizę danych empirycznych, sformułowanie wniosków i konkluzji.

Studenci w toku realizacji własnego projektu zdobywają umiejętności w zakresie kolejnych etapów procedury badawczej, zespołowego przygotowania i opracowania wyników. W rezultacie, powinni opanować teoretyczny dorobek dyscypliny, umieć analizować dane empiryczne w nawiązaniu do pojęć i modeli teoretycznych, a także projektować, monitorować i ewaluować programy służące rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć szczegółowo omawiane są kolejne etapy projektu badawczego:

- wybór tematu projektu i jego uzasadnienie;

- zdefiniowanie problemu badawczego oraz celu planowanych badań;

- osadzenie problematyki badań w odpowiednim paradygmacie teoretycznym;

- sformułowanie hipotez badawczych;

- wybór metody badawczej;

- narzędzie badawcze;

- analiza merytoryczna zebranych danych w trakcie badań własnych;

Omówienie przez prowadzącego każdego z etapów projektu badawczego wiążę się z przygotowaniem i przedstawieniem przez studentów na kolejnych zajęciach poszczególnych etapów ich własnych projektów badawczych;

Czas potrzebny do przygotowania przez studentów projektu badawczego:

- udział w ćwiczeniach i przygotowanie części teroretycznej projektu badawczego 60 godzin

- badania własne 30 godzin

- napisanie raportu z badań własnych 30 godzin

Literatura:

Babbie Earl, 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak Stefan, 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Oppenheim, 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań

Gibbs Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa;

Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza - student zna podstawową siatkę pojęciową w zakresie badań społecznych, korzysta ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych, interpretuje zjawiska społeczne,

umiejętności - student posiada umiejętność opracowania projektu badawczego w zakresie problemów społecznych;

kompetencje - student zachowuje krytycyzm w ocenie wyników badań w zakresie problemów społecznych, jest wrażliwy na kwestie społeczne i potrafi pracować w zespole;

umiejętności identyfikowania i analizy kwestii społecznych w nawiązaniu do określonego paradygmatu heurystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

efekt kształcenia - wiedza:

- na ocenę ndst. student nie zna podstawowych pojęć w zakresie badań społecznych, nie umie korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na ocenę dst. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych, w ograniczonym stopniu potrafi korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na cenę db. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych, oraz umie korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych;

- na ocenę bdb. student zna podstawowe pojęcia w zakresie badań społecznych oraz potrafi korzystać ze źródeł informacji i metod pomiaru procesów społecznych oraz interpretuje zjawiska społeczne;

efekt kształcenia umiejętności:

- na ocenę ndst. student nie potrafi opracować w zespole projektu społecznego w zakresie problemów społecznych;

- na ocenę dst. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy, jednak w stopniu umiarkowanym korzysta z dostępnej w wybranej przez niego problematyce literatury oraz potrafi przedstawić "suche" wyniki badań własnych bez ich analizy;

- na ocenę db. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań a także dokonać ich analizy;

- na ocenę bdb. student potrafi opracować w zespole projekt badawczy z wykorzystaniem literatury dotyczącej omawianego przez niego problemu badawczego oraz potrafi przedstawić wyniki badań własnych a także dokonać ich analizy oraz prowadzić dyskusję dotyczącą osiągniętych wyników prowadzonych badań, proponować dalsze projekty badawcze w wybranej problematyce;

Na ocenę końcową składa się:

a) Raport końcowy z badań (około 15 str. plus załączniki w postaci kwestionariusza ankiety lub wywiadu)

Struktura raportu:

1. Temat

2. Uzasadnienie wyboru tematu

3. Zdefiniowanie problemu badawczego

4. Cel badania

5. Paradygmat badawczy

6. Hipotezy badawcze

7. Metoda badawcza

8. Literatura przedmiotu

9. Analiza merytoryczna z przeprowadzonego badania

10. Wnioski

b) aktywny udział w zajęciach;

c) obecność na zajęciach;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.