Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-Pra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad75339dd76f244d48f18676e7523020f%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8b78904-c59e-43b0-8766-a99556f9b5c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;

SO1_U07 - analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia;

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

SO1_K01 - potrafi samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania;

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu socjologa

SO1_K03 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Wymagania wstępne:

Student przystępując do realizacji praktyk studenckich ma ukończone 3 semestry zajęć prowadzonych w INS WSE;

posiada podstawową wiedzę związaną z wykonywaniem zawodu socjologa;

zna podstawowe teorie z zakresu podstawowych dyscyplin socjologicznych;

posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykładanych przedmiotów w INS WSE w czasie pierwszych 3 semestrów;

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku socjologia

i są bezpośrednio powiązane z programem kształcenia na kierunku. Służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów; rozwijaniu

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie II i III roku studiów (IV i V semestrze). Praktyki zawodowe trwają 120 godzin. Za zrealizowanie praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS oraz ocenę wpisywaną do systemu USOS.

Rozliczenie praktyk odbywa się do końca semestru VI, zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praktyki powinny umożliwić zweryfikowanie wiedzy nabytej w trakcie studiów. Efekty uczenia się przewidziane dla studenckich praktyk zawodowych na kierunku socjologia odnoszą się do umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z opisem efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów.

Służą rozwijaniu i uzupełnianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu

problematyki nauk socjologicznych, powiązanych obszarowo z dziedziną nauk społecznych. Poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą, studenci zyskują możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie w zakresie: zapoznania się ze sposobem funkcjonowania i organizacją wybranej instytucji, poznania różnych obszarów zastosowania nauk społecznych, przygotowania do samodzielnej realizacji zadań i projektów, poznania atmosfery pracy oraz zdobycia umiejętności adaptowania się w różnych zespołach ludzkich, adekwatnego zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach/ problemach życia zawodowego.

4. Praktyki zawodowe powinny przygotować studentów do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania różnych ról i pracy w grupie, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy, podejmowania decyzji i umiejętności pracy w specyficznych warunkach np. pod presją czasu, czy w zespole międzynarodowym.

Studenci powinni zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami podmiotu, w którym realizowana jest praktyka zawodowa. Integralną częścią praktyk musi być udział w realizacji powierzonych zadań. W toku odbywania praktyk studenci powinni zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia poprzez uczestnictwo w powierzonych zadaniach w instytucji przyjmującej praktykanta. Praca praktykanta musi mieć charakter merytoryczny, związany z działalnością instytucji, w której odbywa się praktyka, a jednocześnie powinna być zgodna z kierunkiem studiów i kwalifikacjami studenta.

Literatura:

brak

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci po ukończeniu studenckich praktyk zawodowych w zakresie przedmiotowych efektów uczenia się powinni:

1) znać charakter, strukturę organizacyjną oraz zasady komunikacji w instytucji przyjmującej, rozpoznać i prawidłowo stosować procedury oraz sposób realizowania powierzonych zadań;

2) umieć identyfikować metody i narzędzia pracy stosowane przez pracowników instytucji oraz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie,

3) obserwować ze zrozumieniem i aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach podejmowanych stale lub okazjonalnie przez pracowników instytucji,

4) o ile to możliwe uczestniczyć w szkoleniach; warsztatach; projektach; konferencjach i innych inicjatywach przeprowadzanych przez instytucję oraz na jej rzecz,

5) potrafić samodzielnie oraz we współpracy wykonywać powierzone zadania wykorzystując posiadane umiejętności i wiedzę, brać udział w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat potrzeb klientów/otoczenia

i interesariuszy danego podmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja przedmiotowych efektów uczenia się:

- ocena Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk odbywa się na podstawie rozmowy ze studentem/tką oraz analizy dokumentów (karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk).

Zasadnicza ocena poziomu realizacji praktyki zostaje dokonana przez osobę sprawującą opiekę nad praktykantką/em w dokumentach praktyki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik, Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.