Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PsychSpoł Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01

S1A_W04

S1A_W06

S1A_W07

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U06

S1A_U07

S1A_U08

S1A_K01

S1A_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji jednostki ze społeczeństwem.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna i socjologiczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako przedmiot i podmiot w relacjach społecznych.

Metody badawcze stosowane w psychologii.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - przyczyny, teorie, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw prospołecznych.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984;

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student:

S1A_W01

Ma podstawową wiedzę na temat psychologii jako nauki, jej miejscu w systemie nauk oraz jej relacji do socjologii;

S1A_W04

Zna i rozumie działanie czynników wyznaczających relacje jednostki ze społeczeństwem; Posiada wiedzę na temat oddziaływania na jednostkę informacyjnego i normatywnego wpływu społecznego;

Ma wiedzę na temat czynników psychologicznych związanych z funkcjonowaniem jednostki w grupie;

S1A_W05

Ma podstawową wiedzę o człowieku, a zwłaszcza o psychologicznych aspektach jego zachowań;

Posiada wiedzę na temat systemu poznawczego człowieka, schematów poznawczych, stereotypów, uprzedzeń, dysonansu poznawczego, a także agresji i zachowań prospołecznych;

S1A_W06

Zna metody pozyskiwania danych charakterystyczne dla psychologii (obserwacja, wywiad, test, eksperyment);

S1A_W07

Ma wiedzę na temat podstawowych procesów zachodzących w społeczeństwie: autoprezentacja, komunikacja, negocjacje, budowanie relacji interpersonalnych; Zna i rozumie rządzące nimi prawidłowości;

Posiada wiedzę na temat procesów atrybucji (wyjaśniających przyczyny zachowań własnych i innych);

Zna i rozumie mechanizmy stosowane w komunikatach perswazyjnych;

Umiejętności

student:

S1A_U01

Potrafi prawidłowo interpretować działanie wpływu społecznego na jednostkę oraz czynników psychologicznych oddziałujących na jej zachowanie;

S1A_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie psychologii społecznej;

S1A_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie psychologii społecznej;

S1A_U06

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej;

S1A_U07

Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu psychologii społecznej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia;

S1A_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych;

Kompetencje społeczne

student:

S1A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

S1A_K06

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Opis ects:

udział w zajęciach: 30 godz. (1ects)

przygotowanie do zajęć i konsultacje: 25 godz (1 ects)

przygotowanie do zaliczenia: 30 godz (1 ects)

suma: 85 godz. (3 ects)

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z testu pisemnego. Zawarte w nim pytania mają na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez studenta oraz jego umiejętności analizy problemu i wyciągania logicznych wniosków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji jednostki ze społeczeństwem.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna i socjologiczna

Wymagana obecność na zajęciach

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako przedmiot i podmiot w relacjach społecznych.

Metody badawcze stosowane w psychologii.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - przyczyny, teorie, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw prospołecznych.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984;

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004;

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna i socjologiczna

Wymagana obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linek
Prowadzący grup: Anna Linek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z psychologicznymi aspektami zachowań człowieka oraz czynnikami wyznaczającymi kształtowanie się relacji jednostki ze społeczeństwem.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna i socjologiczna

Wymagana obecność na zajęciach

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Psychologia społeczna jako nauka: przedmiot psychologii społecznej, miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk. Człowiek jako przedmiot i podmiot w relacjach społecznych.

Metody badawcze stosowane w psychologii.

Wpływ społeczny: informacyjny wpływ społeczny, normatywny wpływ społeczny, powody konformizmu, opieranie się wpływowi społecznemu.

Negocjacje: jako sytuacja związana z uleganiem wpływowi lub wywieraniem presji; Pojęcie i rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na proces negocjacji, etapy negocjacji.

Komunikacja werbalna: schemat procesu komunikacji, komunikacja pośrednia i bezpośrednia, zasady efektywnej komunikacji, bariery w procesie komunikacji.

Komunikacja niewerbalna: pojęcie, wskaźniki komunikacji niewerbalnej, interpretowanie mowy ciała.

Teoria dysonansu poznawczego: dysonans poznawczy, dysonans podecyzyjny, dysonans w relacjach interpersonalnych, sposoby redukcji dysonansu.

Proces atrybucyjny - wyjaśnianie przyczyn zachowania swojego i innych ludzi: teoria atrybucji, atrybucja zewnętrzna, atrybucja wewnętrzna, teoria wnioskowania z czynników towarzyszących, model współzmienności, podstawowy błąd atrybucji, atrybucje obronne.

Poznanie społeczne: oszczędność poznawcza, schematy, stereotypy uprzedzenia.

Postawy: pojęcie, proces kształtowania postawy, wywieranie wpływu na zmianę postawy.

Komunikat perswazyjny: skuteczność komunikatów perswazyjnych, mechanizmy stosowane w reklamach, opieranie się komunikatom perswazyjnym.

Autoprezentacja - zasady efektywnej autoprezentacji, rola pierwszego wrażenia.

Relacje interpersonalne - z perspektywy orientacji teoretycznych, czynniki kształtujące relacje międzyludzkie i międzygrupowe. Teoria wymiany społecznej, teoria równowagi, inwestycyjny model związku.

Procesy grupowe. Funkcjonowanie jednostek w grupie: poziom wykonywania zadań, proces podejmowania decyzji, współpraca i rywalizacja, rola lidera.

Agresja i zachowania prospołeczne - przyczyny, teorie, zapobieganie agresji, kształtowanie postaw prospołecznych.

Psychologia społeczna a zdrowie: interpretowanie negatywnych zdarzeń, stopień kontroli nad stanem zdrowia, sytuacją i otoczeniem, nawyki zdrowotne.

Stres: źródła stresu, reakcje na stres, konsekwencje długotrwałego lub częstego stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Syndrom wypalenia zawodowego.

Literatura:

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991;

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 1998;

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 2007.

Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984;

Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2004;

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza społeczna i socjologiczna

Wymagana obecność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.