Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-RPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realizacja projektu badawczego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W02; SO2_W07;

SO2_U01; SO2_U02; SO2_U03; SO2_U04; SO2_U08;

SO2_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, znajomość metod i technik badawczych.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przeprowadzić studentów przez różne fazy realizacji projektu badawczego.

Pełny opis:

1. Harmonogram i budżet projektu,

2. Gromadzenie i porządkowanie materiału badawczego,

3. Konstruowanie narzędzi badawczych,

4. Etyka w badaniach społecznych,

5. Realizacja/etap terenowy

6. Proces opracowywania materiałów i wybór kierunku analizy,

7. Raport badawczy,

8. Promocja i upowszechnienie wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Silverman (2010), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.

2. D. Silverman (2009), Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa.

3. D. Maison (2010), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa.

4. R. K. Yin (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

5. M. Roszkiewicz (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

6. A.Sułek, A., (1990). W terenie, w archiwum, w laboratorium, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie (2006), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.

2. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, ZYSK I S-KA, Poznań.

3. D. Jemielniak red. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badawcze

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać harmonogram i budżet projektu,

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do gromadzenia i porządkowania materiału badawczego oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz,

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz konstruować narzędzia badawcze,

potrafi konstruować narzędzia badawcze oraz sprawnie wykorzystywać je w pracy terenowej,

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

Kompetencje:

umie uczestniczyć w etapie realizacji projektów i przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

PUNKTY ECTS: 4

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 10

przygotowanie na zajęcia - 30

praca w grupach na zajęciach - 30

SUMA GODZIN - 100 - 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2 (ndst) student nie ma pogłębionej i rozszerzonej wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych i nie zna w sposób pogłębiony wybranych metod i technik badawczych

Na ocenę 3 (dst) student ma dostatecznie pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych i dostatecznie zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badawcze

Na ocenę 4(db) student ma dobrze pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych i dobrze zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badawcze

Na ocenę 5(bdb) student ma bardzo dobrze pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii nauk społecznych i bardzo dobrze zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badawcze

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać harmonogramu i budżetu projektu; nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do gromadzenia i porządkowania materiału badawczego oraz nie potrafi formułować własnych opinii i dobierać krytycznie danych i metod analiz; nie potrafi właściwie analizować przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, formułować własnych opinii na ten temat oraz konstruować narzędzi badawczych; nie potrafi konstruować narzędzi badawczych oraz sprawnie wykorzystywać ich w pracy terenowej; nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzonej o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

Na ocenę 3 (dst) student potrafi w stopniu dostatecznym prawidłowo interpretować i wyjaśniać harmonogram i budżet projektu; potrafi dostatecznie wykorzystać wiedzę teoretyczną do gromadzenia i porządkowania materiału badawczego oraz potrafi dostatecznie formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy; potrafi w stopniu dostatecznym właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz konstruować narzędzia badawcze; potrafi dostatecznie konstruować narzędzia badawcze oraz sprawnie wykorzystywać je w pracy terenowej; posiada dostateczne umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

Na ocenę 4 (db) student potrafi w dobrym stopniu prawidłowo interpretować i wyjaśniać harmonogram i budżet projektu; potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do gromadzenia i porządkowania materiału badawczego oraz potrafi dobrze formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy; potrafi w stopniu dobrym właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz konstruować narzędzia badawcze; potrafi dobrze konstruować narzędzia badawcze oraz sprawnie wykorzystywać je w pracy terenowej; posiada dobre umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

Na ocenę 5 (bdb) student potrafi w bardzo dobrym stopniu prawidłowo interpretować i wyjaśniać harmonogram i budżet projektu; potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do gromadzenia i porządkowania materiału badawczego oraz potrafi bardzo dobrze formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy; potrafi w stopniu bardzo dobrym właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz konstruować narzędzia badawcze; potrafi bardzo dobrze konstruować narzędzia badawcze oraz sprawnie wykorzystywać je w pracy terenowej; posiada bardzo dobre umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzone o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

Kompetencje:

Na ocenę 2 (ndst) nie umie uczestniczyć w etapie realizacji projektów i przewidywać wielokierunkowych skutków społecznych swojej działalności.

Na ocenę 3 (dst) umie w stopniu dostatecznym uczestniczyć w etapie realizacji projektów i przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Na ocenę 4 (db) umie w stopniu dobrym uczestniczyć w etapie realizacji projektów i przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Na ocenę 5 (bdb) umie w stopniu bardzo dobrym uczestniczyć w etapie realizacji projektów i przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)