Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia życia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SŻP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia życia publicznego
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a150299e996784a589b8c18a873058ee1%40thread.tacv2/conversations?groupId=edb99b06-bd5e-469b-9c33-3e96f7030625&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W03, SO1_W04;


Umiejętności:

SO1_U03, SO1_U04, SO1_U08;


Kompetencje społeczne:

SO1_K01, SO1_K06

Skrócony opis:

Konwersatorium - socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego, jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych). Porządek publiczny będzie odniesiony do kwestii instytucjonalizacji, wyłaniania się wartości i norm oraz legitymizacji roszczeń we współczesnym społeczeństwie. Ponadto studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami tej problematyki, m.in. kapitałem społecznym, opinią publiczną czy dyskursem publicznym.

Pełny opis:

Konwersatorium - Socjologia życia publicznego dotyczy analizy szeroko rozumianego wymiaru życia społecznego jakim jest udział w życiu publicznym. Poruszane zagadnienia będą brały pod uwagę szczególnie kwestię istnienia i relacji w obrębie struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych,

prawnych, ekonomicznych). Istotnymi zagadnieniami rozpatrywanymi będą kwestie władzy, dyskursu, propagandy, idei i norm społecznych. Kwestie dotyczące aktorów życia społecznego oraz tego, w jaki sposób jednostka przejawia swoją aktywność społeczną i zaangażowanie. W tym aspekcie omówione zostaną kwestie wykluczenia społecznego jak i przejawy patologii życia publicznego. Podejmowane tematy będą odniesieniem zarówno do klasycznych, jak i współczesnych tekstów dot. życia publicznego, jego znaczenia i wpływu na kreację społeczną. Studiowanie porządku publicznego będzie oparte o ustalenia klasyków tej subdyscypliny socjologicznej - zarówno Ervinga Goffmana, jak również Jurgena Habermasa. Podsumowaniem i niejako konkluzją z zajęć będzie temat dyskusyjny dotyczący polskiego życia publicznego oraz ogólnego zagadnienia opinii publicznej.

Literatura:

Literatura obligatoryjna na zajęcia:

1. Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 258-275, 292-301; Rochmińska A. (2015), Centra handlowe – czy miejsca dla wszystkich? Przykład – C.H. Manufaktura w Łodzi, [w:] Nierówności społeczne we współczesnym świecie, red. A. Wołk, A. Potasińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 209-220.

2. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 178-186; Putnam R.D. (2008), Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce, [w:] Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tł. P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 27-49; Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa, podrozdział: Moduł ruchu (s. 18-34).

3. Kiciński K. (2016), Moralność i różne oblicza empatii, [w:] Empatia, moralność a życie społeczne, red. W. Pawlik Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 13-24; Kiciński K. (1983), Społeczne determinanty orientacji moralnych, „Etyka”, nr 20, s. 95-102 (fragment); Szczepański M.S., Śliz A., Wojtkun J. (2014), Teoria wymiany społecznej, [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 107-141.

4. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 7-52; Galor Z. (2010), Socjologiczno-własnościowy sens „problemu gapowicza” – stosunki lumpenwłasności w Polsce, [w:] Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje – polityka – kultura, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań, s. 63-78.

5. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 188-205; Malikowski M. (1991), Instytucjonalizacja, dezinstytucjonalizacja a zmiana społeczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 53, z. 3, s. 133-143.

6. Ossowski S. (1956), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 2., Studia z historii myśli i ruchów społecznych, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, rozdz. Ziemia i naród, PWN, Warszawa, s. 201-226; Górski P. (1986), Socjologiczne ujęcia kwestii narodu: podobieństwa i różnice, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 48, z. 4, s. 275-294.

7. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, (rozdz. Analiza socjologiczna państwa), s. 105-127; Jarosz M. (2004), Patologia władzy + Źródła i zasięg korupcji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 41-72 + 200-219.

8. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 250-262; Śliz A., Szczepański M.S. (2011), Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. 36/2, s. 1, s. 7-25.

9. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 211-242; Jarosz M. (2004), Społeczny obszar marginalizacji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 153-160; Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, IPiSS, Warszawa, s. 20-35 + 44-45.

10. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 101-116 + 117-139, Podemski K. (2014), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 76, z. 2, s. 89-109.

11. Czyżewski M. (2013), Teorie dyskursu i dyskursy teorii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 3-25; Staniszewski R. (2012), Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, „Studia Politologiczne”, vol. 25, s. 108-124.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

podstawowa wiedza o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach. Wiedza o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Umiejętności:

prawidłowa interpretacja zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) w zakresie socjologii. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w konwersatoriach on-line - 20

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do kolokwiów - 10

SUMA GODZIN 45 [45:15=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest stacjonarnie w formule zdalnej, poprzez wykorzystanie komunikatora internetowego MS Teams, jak również platformy Moodle UKSW. Warunki zaliczenia:

Na poszczególne zajęcia uczestnicy konwersatorium przygotowują wyznaczone teksty (podane w kolejności, w wykazie literatury). Teksty udostępnione są na platformie Moodle. Na podstawie materiału przedstawianego na zajęciach oraz przeczytanych tekstów studenci pracują w grupach nad postawionymi problemami. Praca na zajęciach prowadzona metodą: dyskusji panelowej, metody ćwiczeniowej opartej na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, prezentacji, klasycznej metody problemowej, metoda wykładu konwersatoryjnego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się możliwość 2 nieobecności. Praca na zajęciach jest oceniana.

na każde konwersatorium czytamy zadane lektury w kolejności podanej w sylabusie;

=> na początku zajęć wyznaczane są grupy (max. 2-osobowe), które wygłaszają prezentację opartą na konkretnych tekstach (0-5 pkt.), każda grupa musi zaprezentować się co najmniej raz (!)

=> po prezentacji grupa będzie proszona o przeprowadzenie dyskusji nad zagadnieniami podjętymi w tekście (0-5 pkt);

=> na zajęciach podsumowujących każdą partię tekstów przeprowadzone zostaną ustne kolokwia ze znajomości lektur (4 + 3 + 3 pkt), z całości kolokwiów można będzie zatem uzyskać 10 pkt.;

=> z całości zajęć będzie można uzyskać max. 20 pkt. (!) ;

=> przewidziane są bonusy za aktywność, komplet obecności, itp.;

=> możliwość popraw, jeszcze przed sesją, możliwość usprawiedliwiania nieobecności.

Skala punktowa ocen:

bdb 18 - 20

db+ 17 – 17,5

db 15 – 16,5

dst+ 14 – 14,5

dst 12 – 13,5

ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Socjologia życia publicznego stanowi dla studentów dobrą okazję do poznania wielu tematów i motywów podejmowanych obecnie w debacie publicznej, jak również podstaw nauki o zachowaniach zbiorowych podczas zgromadzeń. Dlatego też zadecydowano o dołączeniu do kursu podstawowych informacji na temat socjologii goffmanowskiej, gdzie zaprezentowano definicyjne ujęcie zgromadzeń, okazji towarzyskich, usytuowania oraz informacji ucieleśnionych i nieucieleśnionych.

Wymagania wstępne:

+ znajomość współczesnych teorii socjologicznych;

+ orientacja w dziedzinach socjologii kultury i uczestnictwa w kulturze;

+ systematyczna praca z zadanymi lekturami (dużo czytania);

+ chęć poznania nowych wiadomości z dziedziny uczestnictwa w życiu publicznym;

+ gotowość do ciężkiej pracy na zajęciach – samodzielne prezentacje wyróżnionych w lekturach zagadnień problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.