Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SGMiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:1mnAQp1JlmRUnwsVDSx44v0-a5rWFlh4R7KKgg1R7Jk1@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=29d29753-bccf-4d0b-a0dc-42444391b5d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W05,

SO1_W09;

SO1_U02,

S1A_U07;

SO1_U12,

SO1_K04

Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą jakie mniejszości narodowej i etniczne są uznane zgodnie z przepisami w Polsce.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką grup mniejszościowych i etnicznych w perspektywie socjologii. W trakcie kursu analizowane będą zagadnienia teoretyczne, porządkujące wiedzę w zakresie problematyki narodu i mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, metodologii badan nad etnicznością. Omówiony zostanie stan badań socjologicznych w tym zakresie, jak również system ochrony mniejszości w Polsce i Europie. Ponadto, zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Pełny opis:

Na zajęciach Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką grup mniejszościowych i etnicznych w perspektywie socjologii. W trakcie kursu analizowane będą zagadnienia teoretyczne, porządkujące wiedzę w zakresie problematyki narodu i mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, metodologii badan nad etnicznością. Omówiony zostanie stan badań socjologicznych w tym zakresie, jak również system ochrony mniejszości w Polsce i Europie. Ponadto, zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW: Student zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające socjologii grup mniejszościowych i etnicznych oraz ma wiedzę o procesach zmian struktur grup mniejszościowych i etnicznych. Student zna instytucje społeczne wspierające grupy mniejszościowe i etniczne

EU: Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą grup mniejszościowych i etnicznych. Również w tym zakresie potrafi pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie tematów podjętych na zajęciach. Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów dotyczących mechanizmów wykluczenia społecznego związanego z grupami mniejszościowymi i etnicznymi, proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania. Student po zakończeniu zajęć potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące tematów podjętych na zajęciach.

EK: Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę na podstawie omawianej literatury przedmiotu oraz treści konwersatorium zaprezentowanych przez wykładowcę.

Opis ECTS:

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) - 15 h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu - 15 h

- przygotowanie oraz zaprezentowanie prezentacji dotyczącej wybranej mniejszości narodowej lub etnicznej - 10 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie artykułu dotyczącego wybranej grupy mniejszości narodowej lub etnicznej) - 20 h

60 h : 30 h = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

na ocenę 5 student 95% i więcej spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

na ocenę 4,5 student 86% - 94% spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

na ocenę 4 student 80% - 85% spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

na ocenę 3,5 student 70% - 79% spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

na ocenę 3 student 60% - 69% spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

na ocenę 2 student poniżej 60% spełnia przedmiotowe efekty uczenia się oparte na literaturze przedmiotu oraz treści konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:1mnAQp1JlmRUnwsVDSx44v0-a5rWFlh4R7KKgg1R7Jk1@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=29d29753-bccf-4d0b-a0dc-42444391b5d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką grup mniejszościowych i etnicznych w perspektywie socjologii. W trakcie kursu analizowane będą zagadnienia teoretyczne, porządkujące wiedzę w zakresie problematyki narodu i mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, metodologii badan nad etnicznością. Omówiony zostanie stan badań socjologicznych w tym zakresie, jak również system ochrony mniejszości w Polsce i Europie.

Pełny opis:

Na zajęciach Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Literatura:

Babiński G., Etniczność [w:] Z. Bokszański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t.1, Warszawa 1998, s. 191-195.

Łotocki Ł., Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno – politologicznej, Warszawa 2009, s. 131-140.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013, s. 139-159.

Babiński G., Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004, s. 7-36.

Sadowski A., Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo [w:] M. Bieńkowska Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Białystok 2006, s. 17-35.

Bojar H., Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000, s. 77-117. (rozdz. II).

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013, s. 111-138 (rozdz. 4 Stereotypy i uprzedzenia narodowe).

Jasińska – Kania A., Łodziński S., Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne [w:] Jasińska – Kania A., Łodziński S. (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, warszawa 2009, s. 7-35.

Rokicki J., Kolor, pochodzenie kultura, Kraków 2002, s. 101-141.

Śliz A., Szczepański M. S., Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (203) 2011, s. 7-25.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.