Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07, SO1_W11;

SO1_U02, SO1_U03,

SO1_U09, SO1_U10;

SO1_K01, SO1_K04

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje zdobyte w ciągu toku studiów.

Skrócony opis:

Seminarium oparte jest na czynnym uczestnictwie i zaangażowaniu Studentów. W toku zajęć uczestnicy zapoznają się z metodologią pisania pracy naukowej. Podczas seminarium Studenci opracowują poszczególne części pracy oraz przedstawiają je w trakcie zajęć.

W toku zajęć konstruowany jest temat oraz plan pracy, omawiane są poszczególne części pracy oraz literatura przedmiotu.

Zajęcia mają charakter warsztatowych.

Pełny opis:

Student w trakcie zajęć zdobywa niezbędną wiedzę metodologiczną pisania pracy licencjackiej oraz kształtuje analityczne myślenie oraz socjologiczną wyobraźnię.

Kolejne etapy pisania pracy można uporządkować następująco:

1) Wybór problematyki badawczej oraz tematu pracy

2) Konspekt pracy licencjackiej

3) Przygotowanie roboczej wersji wstępu do pracy licencjackiej

4) Przygotowanie bibliografii pracy licencjackiej

5) Przygotowanie roboczej wersji wybranego rozdziału pracy licencjackiej

6) Etyka w pracy naukowej

7) Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej

8) Przygotowanie do egz. licencjackiego

Literatura:

1. Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich (wyd. VII), 1. CeDeWu, Warszawa 2014.

2. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

3. Marcus Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. C. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Metody - praca z tekstem źródłowym, praca z tekstem własnym, dyskusja, praca indywidualna oraz praca w grupach; napisanie autorskiej pracy dyplomowej;

EW - Student posiada wiedzę z zakresu socjologii pozwalającą na formułowanie określonych problemów badawczych oraz je interpretuje w kontekście metod badań socjologicznych - przygotuje opis problemu badawczego oraz kwerendę biblioteczną;

EU- Student potrafi argumentować i bronić postawionej tezy - pisanie poszczególnych części pracy i wspólna dyskusja wokół stawianego problemu badawczego; Posiada umiejętności związane z pisaniem pracy licencjackiej -przypisy, bibliografia, konstrukcja wywodu - weryfikacja pracy przez Promotora;

EK- Student potrafi oceniać kolejne etapy pracy ukierunkowane na osiągnięcie celu - weryfikacja: napisanie (i zatwierdzenie przez promotora) dwóch pierwszych rozdziałów licencjackiej;

Udział w seminarium 30 godz.

Przygotowanie pracy licencjackiej: 40 godz.

Analiza materiałów źródłowych 5 godz.

Suma godzin: 75=około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie zaakceptowania przez Promotora pracy licencjackiej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium oparte jest na czynnym uczestnictwie i zaangażowaniu Studentów. W toku zajęć uczestnicy zapoznają się z metodologią pisania pracy naukowej. Podczas seminarium Studenci opracowują poszczególne części pracy oraz przedstawiają je w trakcie zajęć.

W toku zajęć konstruowany jest temat oraz plan pracy, omawiane są poszczególne części pracy oraz literatura przedmiotu.

Zajęcia mają charakter warsztatowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Marcin Choczyński, Tomasz Korczyński, Kinga Lendzion, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium oparte jest na czynnym uczestnictwie i zaangażowaniu Studentów. W toku zajęć uczestnicy zapoznają się z metodologią pisania pracy naukowej. Podczas seminarium Studenci opracowują poszczególne części pracy oraz przedstawiają je w trakcie zajęć.

W toku zajęć konstruowany jest temat oraz plan pracy, omawiane są poszczególne części pracy oraz literatura przedmiotu.

Zajęcia mają charakter warsztatowych.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Marcin Choczyński, Magdalena Markocka, Katarzyna Uklańska, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Kinga Lendzion, Agnieszka Wołk, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Kinga Lendzion, Magdalena Markocka, Agnieszka Wołk, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)