Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniawS01_W03,WS01_W04,S01_W09,S01_W10,S01_U03,S01_K06

Wymagania wstępne:

Przygotowanie programu zainteresowań badawczych. Selekcja wśrod subdystcyplin, wybór technik badawczych. Kompetencja w zakresie konstrukcji projektow badawczych

Skrócony opis:

Seminarium w cyklu tygodniowym dla studentów II stopnia : charakterystyka budowy programu badan.Konfrontacja alternatyw badawczych. Ustalanie założen i hipotez. Weryfikacja hipotez na materiałach zastanych. Wybór problematyki i tematu.Zarys projektu całościowego w świetle literatury przedmiotu

Pełny opis:

Szczegółowe charakterystyki przedmiotu badań i prac magisterskich w ramach metodologicznych i teoretycznych standardów danej subdyscypliny. Alternatywy projektów prac magisterskich. Kontrola doboru prób badawczych. Selekcja literatury i danych źrodłowych.

Literatura:

Praca nad doborem literatury dla:

1 subsyscypliny

2.Problemattyki

3. Przedmiotu badań

Podręczniki z metodologii badan i teorii socjologicznych

Literatura:

Lissowski, G. Haman, J.Jasińsdki M. Podstawy statystyki dla socjologów. Wyadawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008

2. Oppenheim A.Kwestionaiusze, wywiady,pomiary postaw. Tł. S.Amsterdamski.Zysk i S-ka. Poznań,2004

3.Turner, J.H.Struktura teorii socjologicvznej. PWN, Warszawa, 2004

4. Merton, R.K. Teoria socjologicvzna i struktura spoleczna. PWN, Warszawa, 1082,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencja weryfikowana w każdym semestrze we wszystkich fazach opracowania i realizacji projektu badań. Innowacja i heurystyka projektu .Standardowe i niestandardowe modele badań socjologicznych. Systematyczna kontrola i współpraca ze studentem w konstrukcji projektu badań. ECTS wedle standardów uniwersyteckich

Partycypacja w zajęciach: 30 godz.

Literatura :60 godz.

Przygotowanie projektu:30 godz.

Ogólem 120:3 = 4 ECTS

Weryfikacja: po każdym semestrze ocena na stopień

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest kazda faza konstrukcji projektu . Uwzglednia sie samodzielność, innowacyjność, profesjonalną odpowiedzialność merytoryczną i etyczną studenta. W ocenie końcowej seminarium preferuje się samodzielne badania empiryczne

Weryfikacja: po każdym semestrze ocena na stopień

Praktyki zawodowe:

zakłada sią doświadczenia praktyki zawodowej studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Butrym, Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marek Butrym, Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jak w sekcji głownej

Pełny opis:

ak w sekcji głownej

Literatura:

ak w sekcji głownej

Wymagania wstępne:

ak w sekcji głownej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Rafał Wiśniewski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Krzysztof Wielecki, Rafał Wiśniewski, Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Rafał Wiśniewski, Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska, Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)