Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01-S1A_W01; K_W02-S1A_W02; K_W03-S1A_W03; K_W06-S1A_W06; K_W08-S1A_W08; K_U01-S1A_U0; K_U02-

S1A_U02; K_U03-S1A_U03; K_U04-S1A_U04; K_U06-S1A_U06; K_K01-S1A_K01; K_K02-S1A_K02; K_K04-S1A_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Wykład obejmuje metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych.

Wymagania wstępne:

myślenie logiczne; podstawowa wiedza z zakresu matematyki

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Geneza statystyki i jej rozwój

3. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

4. Statystyczne miary zróżnicowania

5. Miary asymetrii i koncentracji

6. Miary współzależności zjawisk

7. Analiza regresji

8. Miary dynamiki

9. Zmienne losowe i ich właściwości

10. Dobór losowy i nielosowy

Literatura:

Sobczyk M.,2021, Statystyka, PWN, Warszawa

Kozłowski A., Szreder M., 2020, Informacje spoza próby w badaniach statystycznych, PWN, Warszawa

Jasiński M., Lissowski G., Haman J., 2011, Podstawy statystyki dla socjologów Tom 1, Opis statystyczny, PWN, Warszawa

Jasiński M., Lissowski G., Haman J., 2011, Podstawy statystyki dla socjologów Tom 2, Zależności statystyczne, PWN, Warszawa

Nawojczyk M. , Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2010.

Kopczyński M., 'Podstawy statystyki', Mówią wieki, Warszawa 2005.

Rao C.R., Statystyka i prawda, PWN, Warszawa 1994 - fragmenty

Zasępa R., Zarys metody reprezentacyjnej, GUS, Warszawa 1991 - fragmenty

Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. (K_W01-S1A_W01) ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki, jej działach i relacji do nauk społecznych

2. (K_W02-S1A_W02) ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach praw probalistycznych związanych ze zjawiskami i strukturami i instytucjami społecznymi

3. (K_W03-S1A_W03) ma podstawową wiedzę o współzależnościach i ich statystycznego pomiaru między zjawiskamii społecznymi w skali mezo i makro

4. (K_W06-S1A_W06) zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych statystycznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

5. (K_W08-S1A_W08) ma wiedzę o procesach zmian ilościowych struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o statystycznych predykatorach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

6. (K_U01-S1A_U01) potrafi prawidłowo obliczać i interpretować parametry statystyczne zjawisk społecznych

7. (K_U02-S1A_U02) potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy statystycznej konkretnych procesów i zjawisk społecznych

8. (K_U03-S1A_U03) potrafi statystycznie analizować statystyki, obliczać korelacje konkretnych procesów i zjawisk społecznych

9. (K_U04-S1A_U04) potrafi statystycznie estymować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod statystycznych

10. (K_U06-S1A_U06) wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu statystyki do rozstrzygania problemówe badawczych z zakresu badań nauk społecznych

11. (K_K01-S1A_K01) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz łączenia empirii socjologicznej ze statystczną weryfikacją hipotez badawczych i estymacją wyników na populacje generalną

12. (K_K02-S1A_K02) potrafi przygotować i przeprowadzić pomiar, obliczenia i estymacje statystyczną w zespole wraz podziałem zadań w zespole

13. (K_K04-S1A_K04) prawidłowo łączy problem badawczy z zakresu badań socjologicznych z odpowiednimi pomiarami i obliczeniami statystycznymi

LICZBA ECTS 100 godz./30 (25) godz. ≈ 4

udział w wykładzie 30

przygotowanie do wykładu 25

konsultacje 15

przygotowanie do egzaminu 30

SUMA GODZIN 100

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe - dopuszczalne są dwie nieobecności

Student może przystąpić do egzaminu z wykładu jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.

Zajęć mogą odbywać się zdalnie z zastosowaniem platformy moodle i innych możliwości m.in. TEAMS, Office 365 oferowanych przez UKSW

Podstawą uzyskania zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz pisemny sprawdzian po zaliczeniu ćwiczeń, wg.

następujących progów zaliczeniowych:

0 - 60% niedostateczny

60% - 64% dostateczny

64% - 70% dostateczny plus

70% - 809% dobry

80% - 85% dobry plus

85% - 100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.