Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVIG8D0nvcLkdmSO5ghJ2W5eBT2MhwZ-Dzb1GkgUaMJA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cd3dd4f-3e2b-4513-a877-f8d69c84e01e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć z zakresu matematyki, funkcji, zmiennej, zbiorów, zależności między zmiennymi; umiejętność wykonywania podstawowych działań i formuł matematycznych.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Wykład obejmuje metody statystycznego opisu struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Realizacja programu kształtuje umiejętności interpretacji parametrów statystycznych i oceny ich walorów poznawczych. Prowadzone zajęcia przygotowują do możliwości zastosowania metod statystycznych w badaniach socjologicznych, a także do samodzielnego sporządzenia opisu statystycznego zbioru danych.

Wymagania wstępne:

myślenie logiczne; podstawowa wiedza z zakresu matematyki i operowania wartościami liczbowymi

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Analiza regresji

13. Analiza Anova

14. Zmienne losowe i ich właściwości

15. Dobór losowy i nielosowy

Literatura:

Sobczyk M.,2021, Statystyka, PWN, Warszawa

Jasiński M., Lissowski G., Haman J., 2011, Podstawy statystyki dla socjologów Tom 1, Opis statystyczny, PWN, Warszawa

Jasiński M., Lissowski G., Haman J., 2011, Podstawy statystyki dla socjologów Tom 2, Zależności statystyczne, PWN, Warszawa

Kassyk-Rokicka H., Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 1996.

Literatura dodatkowa:

Nawojczyk M. , Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2010. (dostępne w Bibliotece Narodowej)

Kozłowski A., Szreder M., 2020, Informacje spoza próby w badaniach statystycznych, PWN, Warszawa (dostępna w Bibliotece Narodowej)

Kopczyński M., 'Podstawy statystyki', Mówią wieki, Warszawa 2005.

Rao C.R., Statystyka i prawda, PWN, Warszawa 1994 - fragmenty

Zasępa R., Zarys metody reprezentacyjnej, GUS, Warszawa 1991 - fragmenty

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa

LICZBA ECTS 2 pkt (35 godz.=1 ECTS)

wykład 30 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

SUMA GODZIN 70

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe - dopuszczalne są dwie nieobecności

Student może przystąpić do egzaminu z wykładu jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.

Zajęć mogą odbywać się zdalnie z zastosowaniem platformy moodle i innych możliwości m.in. TEAMS, Office 365 oferowanych przez UKSW

Podstawą uzyskania zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz pisemny sprawdzian po zaliczeniu ćwiczeń, w przypadku wzrostu obostrzeń on-line wg. 0następujących progów zaliczeniowych:

0 - 50% niedostateczny

50% - 64% w dostatecznym stopniu:

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa

64% - 70% dostateczny plus

70% - 80% w dobrym stopniu

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa

80% - 85% dobry plus

85% - 100% na bardzo dobrym poziomie

SO1_W01 - zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U012- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę

ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz

potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

SO1_K02 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu socjologa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVIG8D0nvcLkdmSO5ghJ2W5eBT2MhwZ-Dzb1GkgUaMJA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cd3dd4f-3e2b-4513-a877-f8d69c84e01e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LICZBA ECTS 2 pkt (35 godz.=1 ECTS)


wykład 30 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LICZBA ECTS 2 pkt (35 godz.=1 ECTS)


wykład 30 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu 25 godzin

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)