Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W03, SO1_W08, SO1_W09, SO1_W12;


Umiejętności:

SO1_U03, SO1_U08;


Kompetencje społeczne:

SO1_K04, SO1_K06


Skrócony opis:

Socjologia pracy (konwersatorium) ma na celu zaznajomienie z podstawowymi zjawiskami z zakresu przedmiotu. Zakłada zapoznanie z teoriami, praktycznymi przykładami, ujęciami przekształceń w świecie pracy oraz sposobami funkcjonowania człowieka w sferze pracy zawodowej. Celem przedmiotu jest również przyswojenie sposobów analizy rynku pracy i zakładu pracy jako systemu społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot Socjologia pracy obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące socjologicznego ujęcia pracy zawodowej. Zajęcia początkowe poświęcone są analizie socjologicznej rynku pracy. Konwersatorium ma na celu przedstawienie aktualnych definicyjnych pojęć określających rynek pracy, w tym ujęcia metodologicznego przyjętego w BAEL, prowadzonych przez GUS. Duża część zajęć poświęcona będzie omawianiu przekształceń rynku pracy, nowych zjawisk, form zatrudnienia i tego jakie niesie to ze sobą konsekwencje dla osób pracujących. Nie zabraknie również socjologicznej analizy zakładu pracy i odniesienia do znanych ujęć i ważnych koncepcji. Konwersatorium obejmować również będzie analizę danych krajowych i zagranicznych dotyczących rynku pracy oraz zaznajomienie studentów z głównymi źródłami wiedzy o kwestiach zatrudnienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Borkowska S. (red.), (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku, Instytut Polityki i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Czarzasty J., Kliszko Cz. (red.), (2018), Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. Monografia dedykowana profesorowi Juliuszowi Gardawskiemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Durkheim E. (2012), O podziale pracy społecznej (tł. K. Wakar), PWN, Warszawa.

Dyoniziak R. (red.), (1984), Socjologia pracy. Wydanie II poprawione, Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Januszek H., Sikora J. (1996), Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Jezior J. (2005), Wartość pracy. Studium socjologiczne na podstawie badań w regionie środkowowschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kozek W. (2000), Praca, [w:] Encyklopedia Socjologii t.3., (red.) W. Kwaśniewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 174-179.

Matejko A. (1968), Socjologia pracy. System społeczny zakładu pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Sarapata A. (red.), (1965), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa.

Sikora J. (2000), Zespół pracowniczy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Stępień S. (2005), Socjologia pracy i zawodu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.

Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Trzeciak M. (2003), Socjologia pracy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student posiada wiedzę na temat socjologicznego ujęcia rynku pracy. Znajomość pojęć, definicji, sposobów pomiaru. Zna podstawowe koncepcje socjologii pracy. Wie jakie są przekształcenia rynku pracy i ich konsekwencje. Zna sposoby funkcjonowania zakładu pracy i występujące w nim zjawiska.

Umiejętności: zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności: analizy danych rynku pracy, umiejętność opisu zjawisk socjologicznych, wskazania zależności i konsekwencji zjawisk związanych z rynkiem pracy.

Kompetencje społeczne: student może prowadzić swobodną konwersację na tematy rynku pracy i jego złożonych charakterystyk. Potrafi argumentować dyskusję nt. współczesnego oblicza pracy, m.in. prekariatu czy outsourcingu.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w konwersatoriach online - 20

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do egzaminu - 10

SUMA GODZIN 45 [45:15=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest stacjonarnie w formule zdalnej, poprzez wykorzystanie komunikatora internetowego MS Teams, jak również platformy Moodle UKSW. Warunki zaliczenia:

=> obecność na konwersatorium jest obowiązkowa (dopuszczalne – 2 nieobecności). UWAGA! – za wszystkie obecności premia 2 pkt. do punktacji

=> prowadzący zastrzega sobie prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć zdalnych w formule MS Teams oraz wywoływania do odpowiedzi osób uczestniczących w zajęciach (!);

=> praca indywidualna – przygotowanie prezentacji na wybrany temat związany z problematyką socjologii pracy [max. 10 pkt];

=> zaliczenie na ocenę w formie testowo-opisowej, jednokrotny wybór [max. 10 pkt.], poprawki w formie ustnej.

Skala punktowa ocen:

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

+ wiedza dotycząca podstawowych pojęć socjologicznych + umiejętność ich egzemplifikacji;

+ znajomość psychologicznych i społecznych uwarunkowań kontaktów międzyludzkich (np. facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, konformizm);

+ pozytywne nastawienie do pracy naukowej;

+ biegłość w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych;

+ umiejętności sporządzania prezentacji multimedialnych;

+ zmierzenie się z występem publicznym;

+ gotowość do dyskusji na zajęciach i prezentowania swoich racji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.