Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia religii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlMWE0YmQtMDdmOS00OTdlLWIzZmEtNDdkMWQwMDk2MzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%223ca81ea1-8bd8-465d-ab51-292b4038ae05%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W06, SO1_W07, SO1_W09; SO1_U03, SO1_U07; SO1_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o organizacjach religijnych i wpływie religii na instytucje (grupy) religijne i niereligijne; posiada wiedzę o człowieku jako twórcy instytucji religijnych i grup religijnych, kierującym się motywacją religijną; student zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią, a także zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania, Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych (pluralizmu społeczno-kulturowego, sekularyzacji, desekularyzacji, instytucjonalizacji, prywatyzacji). Student potrafi analizować te procesy społeczne i potrafi wskazać podejmowane rozwiązania (przez instytucje religijne), a także posiada kompetencje badawcze dotyczące dylematów w badań nad zjawiskami religijnymi (np. socjologia zaangażowana, kwestia wiary religijnej socjologa i jej roli w prowadzeniu badań).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie czym jest socjologii religii, zna jej pojęcia, instytucje i grupy religijne (religii, religijności, kościołów, sekt, denominacji). Posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w sektach, kościołach, a także z motywacji religijnej (udział w uroczystościach, praktyki religijne). Student pozna definicje religii i religijności (funkcjonalne, substancjalne), sposoby badania religijności instytucjonalnej i zindywidualizowanej (metody ilościowe, jakościowe) pozna procesy przemian religijności (od religijności tradycyjnej do religijności nowoczesnej, duchowości, procesy sekularyzacji i desekularyzacji, pluralizacji życia).

ECTS

Udział w wykładzie 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Lektura tekstów 15 godz.

Suma godzin 75 = 3 ECTS

SUMA GODZIN 60 [60:20=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student bardzo dobrze zna organizacje religijne i bardzo dobrze zna wpływ religii na instytucje (grupy) religijne i niereligijne; Posiada bardzo dobrą wiedzę na temat roli człowieka w instytucjach religijnych i grupach religijnych, kierującym się motywacją religijną. Student bardzo dobrze zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią, a także bardzo dobrze zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Student bardzo dobrze potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych. Student bardzo dobrze analizuje te procesy społeczne i bardzo dobrze wskazuje podejmowane rozwiązania (przez instytucje religijne), a także posiada bardzo dobre kompetencje badawcze dotyczące dylematów w badań nad zjawiskami religijnymi.

Na ocenę dobrą student dobrze zna organizacje religijne i dobrze zna wpływ religii na instytucje (grupy) religijne i niereligijne; Posiada dobrą wiedzę na temat roli człowieka w instytucjach religijnych i grupach religijnych, kierującym się motywacją religijną. Student dobrze zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią, a także dobrze zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Student dobrze potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych. Student dobrze analizuje te procesy społeczne i dobrze wskazuje podejmowane rozwiązania (przez instytucje religijne), a także posiada dobre kompetencje badawcze dotyczące dylematów w badań nad zjawiskami religijnymi.

Na ocenę dostateczną student dostatecznie zna organizacje religijne i dostatecznie zna wpływ religii na instytucje (grupy) religijne i niereligijne; Posiada dostateczną wiedzę na temat roli człowieka w instytucjach religijnych i grupach religijnych, kierującym się motywacją religijną. Student dostatecznie zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią, a także dostatecznie zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Student dostatecznie potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych. Student dostatecznie analizuje te procesy społeczne i dostatecznie wskazuje podejmowane rozwiązania (przez instytucje religijne), a także posiada dostateczne kompetencje badawcze dotyczące dylematów w badań nad zjawiskami religijnymi.

Na ocenę niedostateczną student niedostatecznie zna organizacje religijne i niedostatecznie zna wpływ religii na instytucje (grupy) religijne i niereligijne; Posiada niedostateczną wiedzę na temat roli człowieka w instytucjach religijnych i grupach religijnych, kierującym się motywacją religijną. Student niedostatecznie zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią, a także niedostatecznie zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Student niedostatecznie potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych. Student niedostatecznie analizuje te procesy społeczne i niedostatecznie wskazuje podejmowane rozwiązania (przez instytucje religijne), a także posiada niedostateczne kompetencje badawcze dotyczące dylematów w badań nad zjawiskami religijnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów z socjologii i antropologii kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.