Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktury społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SSpoł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Struktury społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a679b3ad390db4d948c51a216efc88b8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=9811deba-d9d5-4669-9691-7e9dfa1528e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W06; SO1_U02, SO1_U08


Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Problematyka wykładu dotyczy mikrostruktur, mezostruktur i makrostruktur. Prezentuje klasyczne i współczesne teorie oraz wyniki badań, które pozwalają pisać owe struktury w świetle socjologii.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i elementach, które je konstytuują; student ma podstawową wiedzę na temat roli człowieka w kształtowaniu struktur społecznych, określającym ich sposoby funkcjonowania. Student potrafi wykorzystywać teorie socjologiczne w analizowaniu struktur społecznych i pozyskiwać dane empiryczne do ich analizy, posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w obrębie struktur społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę na temat mikrostruktur, makrostruktur społecznych, grup (odniesienia, formalnych, nieformalnych), zbiorowości tymczasowych( publiczność, zbiegowisko, tłum), społeczeństw (ich typów, klas społecznych, warstw społecznych), a także sposobów funkcjonowania człowieka w nich i jego roli. Student posiada wiedzę na temat teorii socjologicznych i metod badawczych wykorzystywanych w analizie struktur społecznych (teoria funkcjonalno-strukturalna, teoria konfliktu, interakcyjna, holistyczna), co pozwala mu analizować zjawiska w obrębie struktur społecznych (ich powstawanie, socjalizacja, dynamika).

ECTS: Udział w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 30godz.

Konsultacje 15 godz.

ECTS= 75 godz. =3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu bardzo dobrym na temat różnych rodzajów struktur społecznych i elementów, które je konstytuują; student ma podstawową wiedzę w stopniu bardzo dobrym na temat roli człowieka w kształtowaniu struktur społecznych, określającym ich sposoby funkcjonowania. Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać teorie socjologiczne w analizowaniu struktur społecznych i bardzo dobrze pozyskuje dane empiryczne do ich analizy, posiada w stopniu bardzo dobrym umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w obrębie struktur społecznych.

Na ocenę dobrą student posiada podstawową wiedzę w stopniu dobrym na temat różnych rodzajów struktur społecznych i elementów, które je konstytuują; student ma podstawową wiedzę w stopniu dobrym na temat roli człowieka w kształtowaniu struktur społecznych, określającym ich sposoby funkcjonowania. Student dobrze potrafi wykorzystywać teorie socjologiczne w analizowaniu struktur społecznych i dobrze pozyskuje dane empiryczne do ich analizy, posiada w stopniu dobrym umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w obrębie struktur społecznych.

Na ocenę dostateczną student posiada podstawową wiedzę w stopniu dostatecznym na temat różnych rodzajów struktur społecznych i elementów, które je konstytuują; student ma podstawową wiedzę w stopniu dostatecznym na temat roli człowieka w kształtowaniu struktur społecznych, określającym ich sposoby funkcjonowania . Student dostatecznie potrafi wykorzystywać teorie socjologiczne w analizowaniu struktur społecznych i dostatecznie pozyskuje dane empiryczne do ich analizy, posiada w stopniu dostatecznym umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w obrębie struktur społecznych.

Na ocenę niedostateczną student posiada podstawową wiedzę w stopniu niedostatecznym na temat różnych rodzajów struktur społecznych i elementów, które je konstytuują ; student ma podstawową wiedzę w stopniu niedostatecznym na temat roli człowieka w kształtowaniu struktur społecznych, określającym ich sposoby funkcjonowania. Student niedostatecznie potrafi wykorzystywać teorie socjologiczne w analizowaniu struktur społecznych i niedostatecznie pozyskuje dane empiryczne do ich analizy, posiada w stopniu niedostatecznym umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w obrębie struktur społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski, Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Wojciech Klimski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 49 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski, Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Wojciech Klimski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Wojciech Klimski, Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)