Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wiedzy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17391
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W10; SO1_U01; SO1_U09; SO1_K02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przybliżenie Słuchaczom podstawowych nurtów socjologii wiedzy, jej historię, klasyków oraz metody badawcze.

Pełny opis:

Kurs ma na celu przybliżenie Słuchaczom podstawowych założeń i osiągnięć dyscypliny socjologicznej zwanej socjologią wiedzy. Oprócz historycznej refleksji na temat rozwoju dyscypliny, podstawowych teorii, twórców klasycznej i nieklasycznej socjologii wiedzy, kurs ma za zadanie ukazać praktyczne możliwości korzystania z teorii socjologii wiedzy, które Kursanci będą mogli wykorzystać w swoich badaniach empirycznych, zarówno na obszarze badań ilościowych, jak i jakościowych.

A oto szczegółowe zagadnienia, które zostaną omówione na kursie:

1. Wiedza we współczesnym dyskursie naukowym, wiedza a nauka.

2. Klasycy socjologii a socjologia wiedzy: Simmel, Weber, Durkheim, Marks.

3. Klasyczni przedstawiciele socjologii wiedzy.

4. Nieklasyczni przedstawiciele socjologii wiedzy.

5. Max Scheler ojciec założyciel socjologii wiedzy.

6. Karl Mannheim twórca klasycznej socjologii wiedzy.

7. Fenomenologiczna socjologia wiedzy.

8. Alfred Schütz w intersubiektywych światach socjologii wiedzy.

9. Peter L. Berger i Thomas Luckmann w społecznym. tworzeniu.rzeczywistości.

10. Mocny program socjologii wiedzy i jego twórcy.

11. Konstruktywizm społeczny.

12. Język a socjologia wiedzy.

13. Teoretyczno-metodologiczny model badawczy korzystający z dorobku socjologii wiedzy.

14. Socjologia wiedzy: między teorią a praxis. Jak korzystać z dorobku socjologii wiedzy na obszarze badań socjologicznych.

15. Podsumowanie.

Literatura:

BARNES Barry, BLOOR David,

Mocny program socjologii wiedzy, IFiS, Warszawa 1993.

BERGER Peter Ludwig,

Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1995.

BERGER Peter Ludwig, LUCKMANN Thomas,

Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.

CZERNIAK Stanisław,

Socjologia wiedzy Maxa Schelera, IFiS PAN, Warszawa 1981.

KORCZYŃSKI Tomasz Michał, Stereotyp narodowy a socjologia wiedzy, ISKK, Warszawa 2014.

KORCZYŃSKI Tomasz Michał (red.), Współczesne problemy socjologii wiedzy, WWS, Warszawa 2017.

KORCZYŃSKI Tomasz Michał, Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy, Katedra, Gdańsk 2019.

MACHNIKOWSKI Ryszard M.

Spór o relatywizm w XX-wiecznej socjologii wiedzy naukowej, WUŁ, Łódź 2002.

MANNHEIM Karl,

Ideologia i utopia, Test, Lublin 1992.

MANNHEIM Karl, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa 1974.

NIŻNIK Józef,

Socjologia wiedzy. Zarys historii i problematyki, KiW, Warszawa 1989.

NIŻNIK Józef,

Wiedza jako stereotyp, Wiedza a wartości, A. Motycka red., IFiS PAN, Warszawa 2001.

SCHELER Max,

Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1990.

SOJAK Radosław,

Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, FNP, Wrocław 2004.

ZEMŁO Mariusz,

Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, TNK KUL, Lublin 2003.

ZIÓŁKOWSKI Marek,

Wiedza. Jednostka. Społeczeństwo, PWN, Warszawa 1989.

Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS

Podstawowym celem kursu jest wprowadzenie Studentów w najważniejsze teorie socjologii wiedzy oraz ukazanie praktycznej strony ich zastosowania w badaniach socjologicznych.

Wiedza

Kurs zakłada przekazanie Studentom historii, teorii, szkół, kierunków i najważniejszych nazwisk naukowców związanych z socjologią wiedzy. Wiedza ta funkcjonuje i bazuje zasadniczo na trzech obszarach, filozofii, socjologii i metodologii, łączy w sposób interdyscyplinarny szereg teorii i koncepcji na temat społeczeństwa i wypływa ze źródła wielu doświadczeń, badań i paradygmatów naukowych.

Umiejętności

Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana przez Studentów w ich dalszej pracy, licencjackiej czy magisterskiej.

Kompetencje społeczne

Wiedza zdobyta na Kursie przełoży się na praktyki społeczne i komunikacyjne podnosząc kompetencje społeczne Kursantów w poruszaniu się w i po sieci instytucji w ich życiu społecznym i zawodowym.

Udział w wykładzie 30 godzin.

Przygotowanie do egzaminu 20 godzin.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych 20 godzin.

Konsultacje 5 godzin.

Suma 75 godzin.

E-learning będzie pomocny w przekazywaniu wiadomości, notatek i dyskusji poza godzinami wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Formuła Kursu zakłada aktywność, współpracę intelektualną i doskonalenie warsztatu społecznych kompetencji. Oczytanie i formułowanie tez na podstawie treści zawartych w ważnych tekstach z obszaru socjologii wiedzy, owe kompetencje pogłębiają.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru z elementami pytań otwartych): 90%.

Obecność na zajęciach, która jest weryfikowana przez sporządzoną listę obecności: 10%.

Praktyki zawodowe:

Umiejętności zdobywane na zajęciach obejmują takie istotne obszary i zagadnienia jak badania nauki, polityki, relacji społeczeństwo a wiedza, ideologii, mediów, pokoleń, instytucji, grup i kategorii społecznych, jak elity, czy młodzież.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.