Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SWych Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://<1d449460.office365.uksw.edu.pl@emea.teams.ms>
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_K01; S1A_K02; S1A_K03.

S1A_W06; S1A_W07; S1A_W08.

S1A_K03; S1A_K05.


Skrócony opis:

Student rozpoznaje zjawiska społeczne o charakterze wychowawczym, mające miejsce, np. w rodzinie, w szkole, w środowisku młodzieżowym, w relacjach z mediami, z instytucjami religijnymi. Potrafi wyciągać wnioski, dotyczące właściwych lub niewłaściwych działań wychowawczych, patrząc na zachowanie i relacje z otoczeniem, podejmowane przez dziecko lub młodego człowieka.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zjawiska i procesy społeczne w obszarze zainteresowań socjologii wychowania.

Procesy socjalizacyjno-wychowawcze w kontekście społeczeństwa ryzyka. Pierwotne środowisko wychowawcze w społeczeństwie zmiany (rodzina współczesna a alternatywne praktyki rodzinne).

Grupy odniesienia (środowisko młodzieżowe; subkultury).

Szkoła jako współczesna instytucja socjalizacji wtórnej.

Nowe media a generacja Sieci (możliwości i zagrożenia).

Ojczyzna prywatna i ideologiczna w procesie wychowania.

Socjalizacyjne znaczenie religii (na przykładzie chrześcijaństwa i innych wielkich religii świata).

Wychowanie a społeczeństwo obywatelskie.

Podsumowanie - pozytywne i negatywne strony współczesnego wychowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa 2016.

2.Slevin J., Internet i formy związków ludzkich, s. 593-627, w: P. Sztompka i M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Znak, Kraków 2008.

3.Sroczyńska M., Linek A. (red.),

4.Wrzesień W., Nie ma jednej młodzieży, „Władza Sądzenia” 2015, nr 7, s. 21-26 [www.wladza sadzenia.pl]

5.Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2001, s. 50-56 (Środowisko wychowawcze)

Literatura uzupełniająca:

1.Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.

2.Feinberg W., Soltis J. F., Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000.

3.Filipiak M. (red.), Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, WSS-G,Tyczyn 2001.

4.Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012, s.64-71, 81-94 (Edukacja)

5.Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 2000.

6.Miczyńska-Kowalska M., Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s.121-146 (Wpływ wybranych podmiotów na proces socjalizacji)

7.Ossowski S., Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, s.258-267, w: Mielicka H. (wstęp i opracowanie), Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Wyd. Stachurski, Kielce 2002.

8. Sroczyńska M., „Bycie na przemiał” jako wyzwanie dla współczesnej rodziny (refleksje socjologa), „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2017, nr 18 (1), s. 7-13.

9.Szymański M.J., Edukacyjne problemy współczesności, Impuls, Kraków 2014, s. 119-129 (Wychowanie człowieka w zmiennej rzeczywistości)

10.Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

11.Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.

12.Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi: posługiwać się terminologią specjalistyczną, dostrzegać i wyjaśniać pozytywne i negatywne zjawiska, jakie niosą ze sobą przemiany charakteru procesów socjalizacji i wychowania we współczesnych społeczeństwach, uzasadniać konieczność rekonstrukcji „świata dzielonego z innymi” oraz troski o jakość komunikacji w perspektywie lokalnej i globalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem dyskusji, pracy zespołowej (w tym debaty) za pomocą platformy Ms Teams

Metody oceniania:

-Zaliczenie końcowej wypowiedzi pisemnej lub ustnej (on-line) - „Szanse i zagrożenia wychowania w społeczeństwie ryzyka”

Uszczegółowienie: wybór tematu; cechy zjawiska/ procesu, przyczyny i psychospołeczne konsekwencje (pozytywne i negatywne) w świetle wybranej literatury przedmiotu (w tym netnografii); własna ocena zjawiska w kontekście społecznym/wychowawczym.

-debata (przygotowanym/ej na podstawie wybranego tematu);

-udział w dyskusjach podejmowanych w ramach zajęć;

-obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska
Prowadzący grup: Patryk Barszcz, Zbigniew Przybyłek, Aksana Shyrko, Maria Sroczyńska, Natalia Wojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska
Prowadzący grup: Maria Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.