Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zarządzania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg4Nzk2YjEtMzVlZC00NTMzLWJhYzAtNjJhMjJjODQwYmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22b2a402c2-3583-4d66-8ee9-a63dff0ca959%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: SO2_W05, SO2_W06, SO2_W08, SO2_W12;

Umiejętności: SO2_U06, SO2_U10; SO2_U11,

Kompetencje: SO2_K01, SO2_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów socjologii II stopnia z podstawowymi pojęciami, problemami i teoriami, zarówno w perspektywie samej socjologii zarządzania, jak i szeroko rozumianych nauk społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (SO2_W05, SO2_W06, SO2_W08, SO2_W12):

1) Student zna i rozumie wybrane fakty, teorie oraz złożone zależności między nimi w zakresie socjologii zarządzania; potrafi określić wkład socjologii w rozwój nauk o zarządzaniu.

2) Student w pogłębionym stopniu definiuje rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wskazuje na złożone zależności funkcjonowania jednostki w organizacji (firmie, instytucji, przedsiębiorstwie) w perspektywie indywidualnej i zbiorowej (społecznej).

Umiejętności (SO2_U06, SO2_U10; SO2_U11):

1) Student analizuje etapy i modele procesu podejmowania decyzji w organizacji; klasyfikuje perspektywy analityczne badania kultury organizacyjnej; analizuje podstawowe pojęcia, teorie, modele, rodzaje i poziomy przywództwa w organizacji; teorie i modele motywacji oraz wybrane modele kształtowania systemów motywacyjnych w organizacjach, porządkuje wybrane aspekty komunikacji organizacyjnej, analizuje problemy wielokulturowości w organizacji.

Kompetencje (SO2_K01, SO2_K04):

1) Student pracuje w zespole podejmując się przygotowania wystąpienia ustnego na wybrany temat. Jest zorientowany na pogłębienie wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, prezentuje kreatywne podejście zarówno do realizacji tematu, jak i sposobu jego przedstawienia.

Opis ECTS (3 pkt = 90h):

- uczestnictwo w wykładzie za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 30h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 15h

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat - case study - 20h

- przygotowanie do testu końcowego w formie zdalnej na platformie Moodle (wymagane osiągnięcie min. 50% pkt na ocenę pozytywną) - 15h

- konsultacje 5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii ogólnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.