Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmiany społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W09;


Umiejętności:

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03, SO1_U10; SO1_U12; SO1_U13


Kompetencje społeczne:

-

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zakresu materiału z przedmiotów Wstęp do socjologii oraz Struktury społeczne, orientacja w epokach historycznych na poziomie szkoły średniej, ciekawość poznawcza zagadnień zmiany społecznej, znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo i system społeczny.

Skrócony opis:

Socjologia zmiany społecznej jest przedmiotem fakultatywnym w formie zajęć stacjonarnych (konwersatorium) - dotyczącym zagadnień szeroko pojętej transformacji w różnych perspektywach poznania społecznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Przedmiot ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz zdobycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Pełny opis:

Socjologia zmiany społecznej zawiera w sobie wiedzę nt. szeroko pojętej transformacji społeczeństw od początku procesu antropogenezy po współczesność. Na poziomie ogólnym łączy i jednocześnie poszerza zakres informacji z wstępu do socjologii oraz zajęć dotyczących historii i spuścizny myśli socjologicznej, jak również klasycznych teorii socjologicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Przedmiot ma również na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz nabycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

Posiada szczegółową wiedzę o zasadach i sposobach dokonywania się zmian społecznych. Zna i potrafi rozwinąć pojęcia: instytucjonalizacji, zmiany normatywnej, zachowania innowacyjnego. Posiada wiedzę o procesach zmian społecznych w różnych obszarach życia społecznego, ponadto dysponuje informacjami o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach zmian społecznych. Zna klasyczne i współczesne teorie zmian społecznych. Zna różnice podejść teoretycznych oraz formułowaną krytykę. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy.

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

Student potrafi prawidłowo interpretować zmiany społeczne, rodzaje, formy przekształceń, charakteryzować podmioty sprawcze zmian społecznych. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania przykładów zmiany społecznej.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania zmian życia społecznego. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim. Potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych. Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

-

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz bogato opisuje aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób właściwy odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz stara się opisać aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem i podpowiedziami przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Słabo kojarzy przykłady rewolucji społecznych oraz ma wyraźne problemy z opisem aspektów periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę niedostateczną (ndst) student nie potrafi przedstawić nawet hasłowych definicji zmiany społecznej, jej teorii, dynamiki i odniesienia do współczesnego kształtu struktury społecznej. W ogóle nie kojarzy przykładów rewolucji społecznych oraz nie wskazuje aspektów periodyzacji społeczeństw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 8

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 60 [60:30=2]

LICZBA ECTS = 2

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)