Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmiany społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W09;


Umiejętności:

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03, SO1_U10; SO1_U12; SO1_U13


Kompetencje społeczne:

- brak

Wymagania wstępne:

+ wiedza z historii na poziomie szkoły średniej;

+ zaliczenie przedmiotów z I roku: wstęp do socjologii, struktury społeczne oraz klasyczne teorie socjologiczne i znajomość zagadnień poruszanych na tych zajęciach;

+ ciekawość poznawcza zagadnień zmiany społecznej.


Pełny opis:

Socjologia zmiany społecznej zawiera w sobie wiedzę nt. szeroko pojętej transformacji społeczeństw od początku procesu antropogenezy po współczesność. Na poziomie ogólnym łączy i jednocześnie poszerza zakres informacji ze struktur społecznych, wstępu do socjologii oraz zajęć dotyczących historii i spuścizny myśli socjologicznej, jak również klasycznych teorii socjologicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Docelowo może to być również próba odpowiedzi na następujące pytania:

+ dlaczego i w jaki sposób społeczeństwo globalne wyewoluowało do stanu obecnego?

+ jakie reperkusje niesie obecny społeczny habitat dla nas? Czy istnieją jakieś alternatywy wobec rozwiązań współczesnych?

+ czego nas uczy historia społeczna (ludowa)?

Pośrednim celem zajęć jest także dyskusja na temat historycznych form struktury społecznej uosobionych w wielkich systemach (formacjach społeczno-kulturowo-ekonomiczno-politycznych), takich jak np. feudalizm. Przedmiot zakłada również zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz nabycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty w zakresie wiedzy (EW):

+ student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian;

Efekty w zakresie umiejętności (EU):

+ student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii zmiany społecznej;

+ potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie socjologii zmiany społecznej;

+ potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii zmiany społecznej;

+ posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku

polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych zmian społecznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

+ rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne;

+ potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Efekty w zakresie kompetencji społecznych (EK):

- brak zdefiniowanych dla tego przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy (efekt W09):

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo przedstawić definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób płynny odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz bogato opisuje aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. W sposób właściwy odwołuje się do przykładów rewolucji społecznych oraz stara się opisać aspekty periodyzacji społeczeństw.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem i podpowiedziami przedstawić ogólnie definicje zmiany społecznej, jej teorie, dynamikę i odniesienie do współczesnego kształtu struktury społecznej. Słabo kojarzy przykłady rewolucji społecznych oraz ma wyraźne problemy z opisem aspektów periodyzacji społeczeństw.

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności (efekty: U01, U02, U03, U10, U12, U13):

Na ocenę bardzo dobrą (bdb) student potrafi szczegółowo zinterpretować ogół istoty zmian społecznych, wyczerpująco klasyfikować podmioty sprawcze zmian społecznych, wieloaspektowo analizować przykłady zmian, dokonując przy tym pogłębionej weryfikacji przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych (politycznych, kulturowych, gospodarczych) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych, a także ze znawstwem stosować podstawowe kategorie teoretyczne służące do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Na ocenę dobrą (db) student potrafi zasadniczo zinterpretować ogół istoty zmian społecznych, wystarczająco klasyfikować podmioty sprawcze zmian społecznych, w stopniu elementarnym analizować przykłady zmian, dokonując przy tym podstawowej weryfikacji przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych (politycznych, kulturowych, gospodarczych) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych, a także poprawnie stosować podstawowe kategorie teoretyczne służące do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Na ocenę dostateczną (dst) student potrafi ze wspomaganiem zinterpretować ogół istoty zmian społecznych, podejmując próby klasyfikowania podmiotów sprawcze zmian społecznych, w stopniu lapidarnym analizować przykłady zmian, dokonując przy tym próby weryfikacji przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych (politycznych, kulturowych, gospodarczych) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych, a także stara się stosować podstawowe kategorie teoretyczne służące do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji społecznych (brak zdefiniowanych efektów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 1 ECTS = 30 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 30

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 8

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 60 [60:30=2]

LICZBA ECTS = 2

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godz. pracy studenta


+ czynny udział w konwersatorium - 30 godz.

+ przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 30 godz.

+ samodzielna analiza materiałów źródłowych - 25 godz.

+ konsultacje merytoryczne - 5 godz.


SUMA GODZIN: 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)