Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmiany społecznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SO1_W09;


Umiejętności:

SO1_U01, SO1_U02, SO1_U03, SO1_U10;


Kompetencje społeczne:

SO1_K01, SO1_K0

Skrócony opis:

Socjologia zmiany społecznej jest przedmiotem fakultatywnym w formie zajęć stacjonarnych (konwersatorium) - dotyczącym zagadnień szeroko pojętej transformacji w różnych perspektywach poznania społecznego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych; pojęciami, rodzajami zmian, czynnikami zmian, teoriami zmian społecznych, przykładami zmian. Przedmiot ma na celu zdobycie przez studentów wiedzy z danej tematyki oraz zdobycie umiejętności analizowania i opisu zmian społecznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Definiowanie zmiany społecznej w socjologii klasycznej i współczesnej;

II. Przemiany więzi społecznych. Uspołecznienie jako krystalizacja antropo- i socjogenezy;

III. Adaptacja jednostek do zmian społecznych;

IV. Dynamika zmian społecznych;

V. Instytucjonalizacja i innowacja w normatywnym procesie zmiany społecznej;

VI. Progresywizm. Definicje rozwoju, cyklu i postępu społecznego;

VII. Podmioty zmian społecznych. Idee – jednostki – ruchy społeczne;

VIII. Teorie zmian społecznych;

IX. Periodyzacja społeczeństw. Eksplikacja zmiany społecznej;

X. Rewolucja jako przykład totalnej zmiany społecznej;

XI. Modalność tradycji historycznej.

Socjologia zmiany społecznej zawiera w sobie wiedzę nt. szeroko pojętej transformacji społeczeństw od początku procesu antropogenezy po współczesność. Na poziomie ogólnym łączy i jednocześnie poszerza zakres informacji z wstępu do socjologii oraz zajęć dotyczących historii i spuścizny myśli socjologicznej, jak również klasycznych teorii socjologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jelonek A.W., Tyszka K. (2001), Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Olszewska-Dyoniziak B. (2008), Rozwój, zmiana i postęp społeczny. Zarys problematyki, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Hirszowicz M. (2007), Stąd ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Paluch A.K. (1976), Konflikt modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Appelbaum R.P. (1971), Theories of social change, Markham Publishing Company, Chicago.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, (tł. M. Żakowski), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bauman Z. (2013), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, (tł. S. Cieśla), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Etzioni A., Etzioni E. (red.) 1964), Social change. Sources, patterns, and consequences, Basic Books, New York – London.

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa.

Hałas E. (2001), Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne, [w:] Rozumienie zmian społecznych, (red.) E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 275-288.

Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moore W.E. (1974), Social change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.

Nisbet R. (1969), Social change in history. Aspects of the Western theory of development, Oxford University Press, New York.

Stankiewicz J. (1991), Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych. Rys historyczny i analiza empiryczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra.

Szczepański M.S. (1985), Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Część I: Teorie modernizacji. Skrypt dla studentów II, III i IV roku socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szczepański M.S. (1989), Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice. Toffler A. (2006), Trzecia fala, (tł. E. Woydyłło i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, (tł. W. Osiatyński i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę o zasadach i sposobach dokonywania się zmian społecznych. Zna pojęcia: instytucjonalizacji – zna jej przebieg i przyczyny, pojęcia zmiany normatywnej, zachowania innowacyjnego. Posiada wiedzę o procesach zmian społecznych w różnych obszarach życia społecznego. Posiada wiedzę o przyczynach zmian, przebiegu i konsekwencjach zmian społecznych. Zna klasyczne i współczesne teorie zmian społecznych. Zna różnice podejść teoretycznych oraz formułowaną krytykę. Posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy

Umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować zmiany społeczne, rodzaje, formy przekształceń, charakteryzować podmioty sprawcze zmian społecznych.

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania przykładów zmiany społecznej.

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania zmian życia społecznego. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim. Potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych. Potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość konieczności uwzględnienia współczesnych koncepcji i nowych podejść teoretycznych dotyczących zmiany społecznej.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie poprzez realizację grupowej prezentacji. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

ECTS: 1 ECTS = 15 godzin pracy studenta

udział w zajęciach - 20

konsultacje - 2

lektura i analiza tekstów - 13

przygotowanie do egzaminu - 10

SUMA GODZIN 45 [45:15=3]

LICZBA ECTS = 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład prowadzony jest stacjonarnie, jak również wspomagany przez platformę Moodle UKSW. Warunki zaliczenia:

=> obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. UWAGA! – za wszystkie obecności premia 2 pkt. do punktacji;

=> prowadzący zastrzega sobie wielokrotne sprawdzanie listy obecności podczas zajęć;

=> dobrą praktyką będzie czynne uczestnictwo podczas zajęć;

=> możliwość usprawiedliwiania nieobecności;

=> konieczność samodzielnego przygotowania się z zadanych lektur obowiązkowych do kolokwium (!);

=> kolokwium w formie testowo-opisowej (test), jednokrotny wybór, poprawki w formie ustnej (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Skala punktowa ocen:

Bdb 18 - 20

Db+ 17 – 17,5

Db 15 – 16,5

Dst+ 14 – 14,5

Dst 12 – 13,5

Ndst < 12

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

+ zaliczenie treści wykładowych z przedmiotu "wstęp do socjologii";

+ zaliczenie treści wykładowych z przedmiotu "historia myśli socjologicznej i społecznej";

+ współbieżne poznawanie klasycznych teorii socjologicznych;

+ znajomość elementarnych pojęć socjologicznych: struktura społeczna, stratyfikacja, społeczeństwo i system społeczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Choczyński
Prowadzący grup: Marcin Choczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.