Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07, SO1_W11;

SO1_U02, SO1_U09;

SO1_U12, SO1_K03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się stopniowo pod kierunkiem prowadzącego - poprzez samodzielne wykonywanie zadań ćwiczeniowych - z technikami informatycznymi pod kątem ich przydatności do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej, zamieszczenia w niej tabel, wykresów i zestawień statystycznych, przygotowania prezentacji z wykorzystaniem obrazów, grafik, animacji i filmów. Wykorzystane zostaną elementy Worda, Excella i PowerPointa. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze 30 g w semestrze zimowym. Kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, systematycznej pracy podczas zajęć (wykonywanie ćwiczeń) i wykonania czterech prac zaliczeniowych na zadany temat.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie wiedzy (EW):

1. Zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również potrafi wykorzystać tę wiedzę w napisaniu pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11)

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie umiejętności (EU):

1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

2. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

3. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

Oczekiwane efekty uczenia się studenta w zakresie kompetencji (EK):

1. Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Opis ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach - 30 g

Konsultacje - 15 g

Przygotowanie prac na zaliczenie - 15 g

Ogółem - 60 g (w tym 45 g w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim)

Punkty ECTS 60 g : 30 g = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie:

1. Obecności na ćwiczeniach - dopuszczalne są 2 nieobecności,

2. Systematycznej pracy na ćwiczeniach - terminowego wykonywania materiałów ćwiczeniowych na każdych zajęciach,

3. Napisania 4 krótkich sprawdzających prac zaliczeniowych na zadany temat i na podstawie podanych kryteriów; ocenianych w skali od 5 do 2 (od bardzo dobry do niedostateczny).

Ocena końcowa zaliczająca przedmiot to średnia ocen uzyskanych z 4 prac zaliczeniowych, z uwzględnieniem pozostałych kryteriów.

W odniesieniu do oczekiwanych efektów uczenia się studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oceny końcowe kształtują się następująco:

Na ocenę bardzo dobry -

1. Bardzo dobrze zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również potrafi wykorzystać tę wiedzy do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi bardzo sprawnie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Rozumie bardzo dobrze potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie i bardzo sprawnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Bardzo dobrze potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę dobry -

1. Dobrze zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również dobrze potrafi wykorzystać tę wiedzę do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi dobrze wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada dobrą umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Dobrze rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Potrafi dobrze uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę dostateczny -

1. W sposób wystarczający zna podstawowe i średniozaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (Word, Excell, PowerPoint), w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, jak również wystarczająco potrafi wykorzystać tę wiedzę do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. W sposób wystarczający zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi niezbędną wiedzę przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Potrafi w sposób wystarczający wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać dane do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Posiada dostateczną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Rozumie w sposób wystarczający potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i potrafi samodzielnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępne źródła. (SO1_U12)

6. Potrafi w wystarczającym stopniu uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Na ocenę niedostateczny -

1. Nie zna w sposób wystarczający podstawowych i średniozaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Word, Excell, PowerPoit), w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla socjologii, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, nie potrafi również wykorzystać tej wiedzy do napisania pracy semestralnej lub dyplomowej. (SO1_W07),

2. Nie zna w sposób wystarczający i nie rozumie wystarczająco podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, co stanowi lukę poznawczą przy pisaniu pracy semestralnej i pracy dyplomowej z wykorzystaniem technologii informatycznych. (SO1_W11),

3. Nie potrafi wystarczająco wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu technologii informatycznych i pozyskiwać danych do do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) z zakresu socjologii. (SO1_U02),

4. Nie posiada wystarczającej umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim np. prac seminaryjnych, semestralnych, pracy dyplomowej, dotyczących szczegółowych zagadnień socjologicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a także różnych źródeł, w tym znalezionych w Internecie. (SO1_U09),

5. Niewystarczająco rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności w zakresie technologii informatycznych i nie potrafi samodzielnie i sprawnie wyszukiwać i wykorzystywać w tym celu dostępnych źródeł. (SO1_U12)

6. Nie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów zespołowych np. prezentacji z wykorzystaniem technologii informatycznych (SO1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Bukowska, Agata Rozalska, Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)