Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość kultury europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-TKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tożsamość kultury europejskiej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wójtowicz
Prowadzący grup: Andrzej Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chamarczuk
Prowadzący grup: Mariusz Chamarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omówienie zagadnień dotyczących rozumienia tożsamości kulturowej i jej efektów w procesie kształtowania się etosu europejskiego.

Pełny opis:

Wykład służy ukazaniu roli i znaczenia elementów tożsamości historyczno-kulturowej, która przyczyniła się do ukonstytuowania na terenie kontynentu europejskiego wyjątkowej, uniwersalnej kultury. W pierwszym bloku zagadnień zostaną omówione zagadnienia wstępne na temat historii, tożsamości, kultury. Następnie zostaną zaprezentowane filary tożsamości kulturowej Europy: filozofia grecka, prawo rzymskie i moralność chrześcijańska oraz ich wpływ na konsolidację kultur i kształtowanie aksjologii będącej spoiwem wielu kultur i grup etnicznych. Drugi blok zagadnień obejmuje omówienie sylwetek i dorobku naukowego i kulturowego wybranych postaci, kluczowych dla rozwoju kultury europejskiej, a także tych, które doprowadziły do zakwestionowania wartości leżących u podstaw tworzenia się Europy, jako regionu kulturowego. W trzecim bloku będą poruszone zagadnienia współczesne związane z przemianami tożsamości kulturowej spowodowanej napływem imigrantów, liberalizacją zasad moralnych, kwestionowaniem dotychczasowych paradygmatów kulturowych, wpływem nowoczesnych technologii na kulturę relacji międzyludzkich i społeczno-kulturowych.

Literatura:

N. Davies, Europa, Kraków 1999

Europa. Drogi integracji, red. A. Dylus, Warszawa 1999

Cz. Bartnik, Fenomen Europy, Radom 2001.

P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, Warszawa 2001.

L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002.

R. Hill, My Europejczycy, tłum. W. Sobieraj, Warszawa 2004.

J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Jedność-Kielce 2005.

H. Skorowski, Moja Europa, Warszawa 2005.

Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006.

J. Grzybowski, Byt, Tożsamość, Naród, Kęty 2012.

W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.

A. Nowak, Między niewolą a nieładem. Krótka historia myśli politycznej, Kraków 2020.

O. Figes, Europejczycy. Początki kosmopolitycznej kultury, tłum. Ł. Błaszczyk, Warszawa 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)