Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty analityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty analityczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W03

SO2_W04

SO2_W10

SO2_U01

SO2_U02

SO2_U03

SO2_K01

SO2_K02

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa orientacja we współczesnych teoriach socjologicznych oraz wiedza o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych


Pełny opis:

Opis przedmiotu: student będzie znał i umiał wskazać siatkę pojęć właściwych dla poszczególnych teorii socjologicznych oraz będzie znał założenia metodologiczne każdego z nich; będzie umiał porównać poszczególne perspektywy teoretyczne a także będzie umiał dokonać analizy życia społecznego w świetle każdej z nich.

Literatura:

Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 478-481;

Dahrendorf R., O pojęciu szans życiowych, w:, Sztompka P. i Kucia M. (red.), Socjologia lektury. Kraków, 2005, s. 427-437.;

Dahrendorf, R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 454-477.

Blumer. H, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, fragm.; Hałas E. , Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, w: „Studia Socjologiczne” 1981/ 4, s. 103-114.;

Goffman E., Porządek interakcyjny, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 293-315.;

Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 2008. s. 488-494.;

Bourdieu P., Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 634-650.;

Blau P, Wymiana nagród społecznych w: Współczesne teorie wymiany. Zbiór tekstów, Kempny M., Szmatka J. (red.), Warszawa, 1993, str. 230-244.

Krótkie wykłady z Socjologii przegląd problemów i metod red. Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Elżbieta Tarkowska, Warszawa 2012, wybrane fragmenty

Homans G., Podstawowe procesy społeczne, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s.72-81.;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji

społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i

instytucji społecznych.

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami

społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji

społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów

kulturowych

Student ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i

instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o

ich historycznej ewolucji

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz

wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania

przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi

formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać

proste hipotezy badawcze i je weryfikować

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

Na nakład pracy studenta (ECTS) składa się:

(3 pkt = 90h):

- uczestnictwo w konwersatorium w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem MS Teams - (możliwe 2 nieobecności) - 30h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu - 30h

- przygotowanie artykułu naukowego oraz prezentacji o wybranej teorii socjologicznej - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołk
Prowadzący grup: Agnieszka Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Opis przedmiotu: student będzie znał i umiał wskazać siatkę pojęć właściwych dla poszczególnych teorii socjologicznych oraz będzie znał założenia metodologiczne każdego z nich; będzie umiał porównać poszczególne perspektywy teoretyczne a także będzie umiał dokonać analizy życia społecznego w świetle każdej z nich.

Literatura:

Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 478-481;

Dahrendorf R., O pojęciu szans życiowych, w:, Sztompka P. i Kucia M. (red.), Socjologia lektury. Kraków, 2005, s. 427-437.;

Dahrendorf, R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 454-477.

Blumer. H, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, fragm.; Hałas E. , Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, w: „Studia Socjologiczne” 1981/ 4, s. 103-114.;

Goffman E., Porządek interakcyjny, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 293-315.;

Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 2008. s. 488-494.;

Bourdieu P., Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 634-650.;

Blau P, Wymiana nagród społecznych w: Współczesne teorie wymiany. Zbiór tekstów, Kempny M., Szmatka J. (red.), Warszawa, 1993, str. 230-244.

Krótkie wykłady z Socjologii przegląd problemów i metod red. Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Elżbieta Tarkowska, Warszawa 2012, wybrane fragmenty

Homans G., Podstawowe procesy społeczne, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s.72-81.;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Opis przedmiotu: student będzie znał i umiał wskazać siatkę pojęć właściwych dla poszczególnych teorii socjologicznych oraz będzie znał założenia metodologiczne każdego z nich; będzie umiał porównać poszczególne perspektywy teoretyczne a także będzie umiał dokonać analizy życia społecznego w świetle każdej z nich.

Literatura:

Coser L., Społeczne funkcje konfliktu, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 478-481;

Dahrendorf R., O pojęciu szans życiowych, w:, Sztompka P. i Kucia M. (red.), Socjologia lektury. Kraków, 2005, s. 427-437.;

Dahrendorf, R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 454-477.

Blumer. H, Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007, fragm.; Hałas E. , Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, w: „Studia Socjologiczne” 1981/ 4, s. 103-114.;

Goffman E., Porządek interakcyjny, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 293-315.;

Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, 2008. s. 488-494.;

Bourdieu P., Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s. 634-650.;

Blau P, Wymiana nagród społecznych w: Współczesne teorie wymiany. Zbiór tekstów, Kempny M., Szmatka J. (red.), Warszawa, 1993, str. 230-244.

Krótkie wykłady z Socjologii przegląd problemów i metod red. Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatsiana Kanash, Elżbieta Tarkowska, Warszawa 2012, wybrane fragmenty

Homans G., Podstawowe procesy społeczne, w: Jasińska-Kania A. i inn, Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, t. 1, s.72-81.;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)