Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna rodzina polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna rodzina polska
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


S1_W03; S1_W07; S1_W12; S1_U01; S1_U04; S1_U18; S1_K01

Skrócony opis:

Rodzina polska w dobie przemian. Społeczne i ekonomiczne determinanty struktury rodzin. Kierunki i siła przemian. Zagrożenia rodziny. Współczesne wyniki badań dotyczące polskich rodzin

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań.

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.

3. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

4. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

5. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

6. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet opolski 2012

7. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

8. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

9. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

11. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia

w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

12. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

13. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

14. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

21. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy.

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej.

Umiejętności

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu

analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania,

niewydolności społecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

Kompetencje

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do wykładu 15 g.

Przygotowanie do egzaminu pisemnego - 35 g.

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

egzamin pisemny - test i pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf96f2e85cf24dfd8d5b1b93fbfc97d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=00297b10-6ebf-41cb-9db9-ac1ba6b5bbcb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Teams

Rodzina polska w dobie przemian. Społeczne i ekonomiczne determinanty struktury rodzin. Kierunki i siła przemian. Zagrożenia rodziny. Współczesne wyniki badań dotyczące polskich rodzin

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań.

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.

3. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

4. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

5. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

6. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet opolski 2012

7. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

8. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

9. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

11. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia

w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

12. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

13. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

14. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

21. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z egzaminu pisemnego. Egzamin ma formę testu zdalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4iNcHn6pIjVihktogPIDUY5nh0yKuSQBQsZUk4EM0g41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c082cbc1-6f7f-48b8-aa95-e3520588b51a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Teams

Rodzina polska w dobie przemian. Społeczne i ekonomiczne determinanty struktury rodzin. Kierunki i siła przemian. Zagrożenia rodziny. Współczesne wyniki badań dotyczące polskich rodzin

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyka przemian, jakich doświadcza współczesna rodzina polska. Podczas spotkań omówione zostaną tematy dotyczące ujęcia definicyjnego i funkcji rodziny, kierunków przemian, postaw matrymonialnych i prokreacyjnych, nowych form życia małżeńsko rodzinnego. Analiza teoretyczne zostanie uzupełniona danymi empirycznymi z aktualnych badań.

Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.

3. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

4. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

5. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

6. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet opolski 2012

7. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

8. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

9. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

11. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia

w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

12. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

13. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

14. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

21. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

Wymagania wstępne:

Wykład jest prowadzony zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze).

Kryterium oceny studenta stanowi suma punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i aktywności podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.