Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WSPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty socjologiczne: procesy ludnościowe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa779358e2c3d4ccfb3335351812a77b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc680df3-3378-4e4b-918c-ac3d3ceabe07&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_W09; SO1_U01; SO1_U02; SO1_U08, SO1_K03

Skrócony opis:

Skrócony opis:

Warsztaty socjologiczne z procesów ludnościowych w formie ćwiczeń obejmują podstawowe metody analizy demograficznej i ich egzemplifikację w nawiązaniu do współczesnych procesów demograficznych w Polsce i w świecie.

Zajęcia umożliwiają studentom opanowanie procedur konstruowania i interpretacji współczynników demograficznych oraz etapów sporządzania prognozy demograficznej. Nawiązanie do historii myśli demograficznej i wybranych teorii ludności daje podstawę do dyskusji o uwarunkowaniach przemian demograficznych i przesłankach kształtowania polityki demograficznej w skali krajowej i globalnej.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat aktualnej i przyszłej sytuacji demograficznej Polski

i pozostałych krajów Europy. Warsztaty obejmują omówienie następujących zagadnień:

1. Wybrane teorie demograficzne

2. Struktura ludności według wybranych cech społeczno-demograficznych

3. Starość demograficzna

4. Analiza małżeństw i rozwodów

5. Analiza płodności

6. Zastępowalność pokoleń (urodzenia, zgony, syntetyczne miary reprodukcji)

7. Zróżnicowanie płodności w Polsce

8. Analiza migracji

9. Procesy ludnościowe w Polsce

10. Przejście epidemiologiczne

Analiza wyżej wymienionych zjawisk będzie wymagała wprowadzenia podstawowych pojęć z zakresu analizy demograficznej. Omówione zostaną kluczowe zjawiska i procesy. Zaprezentowane zostaną również najważniejsze w demografii teorie.

Literatura:

Literatura:

1. Caselli G., Vallin J., Wunsch G., Demography. Analysis and synthesis.

A treatise in population studies, vol. 1 - 4, Elsevier, London – New York – Tokyo, 2006.

2. Holzer.J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, UKSW, 2007.

4. Kurkiewicz J. [red.], Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

5. Ochocki A., Ludność świata – powinność i kapitał, UKSW, Warszawa 2010.

6. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2005.

7. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004.

8. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.

9. Okólski M., Fihel A., Demografia. Wspólczesne Zjawiska i Teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

10. Studia Demograficzne, KBN, PAN, Warszawa.

11. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, 2014.

12. Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, 2016- opracowanie eksperymentalne

Internetowe bazy danych wybranych instytucji:

1. GUS - http://www.stat.gov.pl/gus

2. Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

3. ONZ - http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm

4. WHO - http://www.who.int/research/en/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące;

2. ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian;

3. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii;

4. potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii;

5. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych;

6. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

ECTS:

uczestnictwo w warsztatach - 30

przygotowanie projektu - 20

przygotowanie do zajęć - 20

przygotowanie do kolokwium - 20

Razem: 90 pkt/30=3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Posiadanie więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje niezaliczeniem warsztatów.

2. Aktywność na zajęciach

3. Przygotowanie analizy i prezentacji

4. Kolokwium polegające na rozwiązaniu zadań z zakresu analizy struktury ludności, małżeństw i rozwodów, płodności, zastępowalności pokoleń, migracji oraz starości demograficznej

5. Kolokwia sprawdzające znajomość zaleconej do przeczytania literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Olga Kotowska-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.