Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WTS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie socjologiczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

SO1_W02, SO1_W10;

SO1_U01, SO1_U03;


Ćwiczenia

SO1_W10; SO1_U01,

SO1_U02, SO1_U03;

SO1_U12, SO1_K02

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy współczesnych teorii socjologicznych, ukazuje ich kontekst historyczno społeczny oraz odniesienia do innych nauk humanistycznych, szczególnie filozofii. Przedmiot, oprócz omówienia wybranych najważniejszych teorii socjologicznych powstałych po okresie II wojny światowej i ich powiązań z klasycznymi teoriami, przedstawia ewolucję podstaw paradygmatycznych i główne orientacje teoretyczne tego okresu.

Pełny opis:

1. Rozwarstwienie paradygmatyczne w socjologii; teorie paradygmatu subiektywistycznego (Weber, pragmatyści, de Saussure, Lévi – Strauss, Mead, Goffman, interakcjonizm symboliczny, socjologia fenomenologiczna, etnometodologia, Foucault – 2 godz.

2. Teorie paradygmatu obiektywistycznego: neofunkcjonalizm (Luhmann i Alexander) i jego źródła (Merton, Parsons) i teorie konfliktu - 2 godz.

3. Zamknięta teoria otwartego dyskursu J. Habermasa – 2 godz.

4. Habitus i reprodukcja w teorii P. Bourdieu – 2 godz.

5. Świat nadziei Z. Baumana? – 2 godz.

6. Perspektywa strukturacji i trzeciej drogi A. Giddensa – 2 godz.

7. Globalizacja i teoria - systemu – świata I. Wallersteina -2 godz.

8. Dwie godziny trojga magów (Beck, Sennett, Sassen) – 2 godz.

9. Socjologia cywilizacji – Sorokin, Elias, Eisenstadt i inni – 2 godz.

10. Rozumienie świata w koncepcji M. Castellsa – 2 godz.

11. Socjologiczny sens filozofii dialogu– 2 godz.

12. Teorie podmiotowości (Touraine, Bourdieu, Giddens, Habermas, Archer) – 2 godz.

13. Królowa jest tylko jedna: realizm krytyczny i "wielka dialektyczna synteza" Margaret S. Archer -2 godz.

14. Teoria podmiotowości Margaret S. Archer - 2 godz.

15. Teoria podmiotowości społecznej – 2 godz.

Literatura:

P. Baert, F.Carreira da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków 2013

M. Archer, Człowieczeństwo, Kraków 2013

K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012

literatura pomocnicza:

J. Turner, Struktura teorii socjologicznych. Wydanie nowe, Warszawa 2004

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie wybrane współczesne teorie socjologiczne; zna i rozumie współczesne procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji; potrafi w ich świetle interpretować zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie; zna podstawowe koncepcje europejskiej myśli socjologicznej;

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. UWAGA: wersja papierowa i elektroniczna najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem semestru!!!

• prezentacja na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 stron (ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem (nie mniej niż 75% materiału), rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem (ok. 50 – 74% materiału), w zasadzie rzetelnie - dst.

UWAGA: wersja elektroniczna najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem semestru!!!

Uwaga: wszelkie zastrzeżennia do do wpisów w USOS nalezy zgłaszać nie później niz na tydzien po terminie egzaminu!!!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Damian Pałuba, Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy współczesnych teorii socjologicznych, ukazuje ich kontekst historyczno społeczny oraz odniesienia do innych nauk humanistycznych, szczególnie filozofii. Przedmiot, oprócz omówienia wybranych najważniejszych teorii socjologicznych powstałych po okresie II wojny światowej i ich powiązań z klasycznymi teoriami, przedstawia ewolucję podstaw paradygmatycznych i główne orientacje teoretyczne tego okresu.

Pełny opis:

1. Rozwarstwienie paradygmatyczne w socjologii; teorie paradygmatu subiektywistycznego (Weber, pragmatyści, de Saussure, Lévi – Strauss, Mead, Goffman, interakcjonizm symboliczny, socjologia fenomenologiczna, etnometodologia, Foucault – 2 godz.

2. Teorie paradygmatu obiektywistycznego: neofunkcjonalizm (Luhmann i Alexander) i jego źródła (Merton, Parsons) i teorie konfliktu - 2 godz.

3. Zamknięta teoria otwartego dyskursu J. Habermasa – 2 godz.

4. Habitus i reprodukcja w teorii P. Bourdieu – 2 godz.

5. Świat nadziei Z. Baumana? – 2 godz.

6. Perspektywa strukturacji i trzeciej drogi A. Giddensa – 2 godz.

7. Globalizacja i teoria - systemu – świata I. Wallersteina -2 godz.

8. Dwie godziny trojga magów (Beck, Sennett, Sassen) – 2 godz.

9. Socjologia cywilizacji – Sorokin, Elias, Eisenstadt i inni – 2 godz.

10. Rozumienie świata w koncepcji M. Castellsa – 2 godz.

11. Socjologiczny sens filozofii dialogu– 2 godz.

12. Teorie podmiotowości (Touraine, Bourdieu, Giddens, Habermas, Archer) – 2 godz.

13. Królowa jest tylko jedna: realizm krytyczny i "wielka dialektyczna synteza" Margaret S. Archer -2 godz.

14. Teoria podmiotowości Margaret S. Archer - 2 godz.

15. Teoria podmiotowości społecznej – 2 godz.

Literatura:

P. Baert, F.Carreira da Silva, Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków 2013

M. Archer, Człowieczeństwo, Kraków 2013

K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Warszawa 2012

literatura pomocnicza:

J. Turner, Struktura teorii socjologicznych. Wydanie nowe, Warszawa 2004

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bukalska, Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Izabela Bukalska, Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)