Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WdS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: http://WSE-SO-WdS
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W01; SO1_W02;

SO1_U03; SO1_08; SO1_U12

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy elementarnych zagadnień socjologicznych. Pokazuje studentom specyfikę socjologii jako nauki, jej języka, opisywanych przez nią zjawisk i procesów społecznych. Wprowadza studenta w literaturę przedmiotu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi terminami socjologicznymi, statusem socjologii wśród innych nauk i jej stosunkiem do nich.

Student będzie rozumiał (uwzględniając perspektywę socjologiczną) zjawiska społeczno-kulturowe, znał ich trajektorie i dynamikę. Będzie potrafił korzystać ze adekwatnych źródeł naukowych w celu pogłębiania swojej wiedzy w zakresie socjologii ogólnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2. Berger P.L., Zaproszenie do do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3.Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

4.Sztompka P., Socjologia.Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

5.Turowski J., Socjologia. Mikrostruktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993.

Literatura pomocnicza:

1.Giza A., Sikorska M.(red.), Współczesne społeczeństwo polskie, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2.Szacki J.,Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2020.

3.Sztompka P., Kucia M.(red.), Socjologia.Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

4.Sztompka P., Socjologia. Wykłady o społeczeństwie, Znak Horyzont, Kraków 2021.

5.Turner J., Socjologia.Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-Student zna podstawowe pojęcia socjologii takie jak: kultura, grupa społeczna, interakcja, socjalizacja, zmiana społeczna, rodzina, religia, kontrola społeczna, śmierć, nowoczesność, ponowoczesność, społeczeństwo, przestępczość i dewiacja, typy społeczeństw). Student zna charakter socjologii jako nauki, jej specyfikę w kontekście antropologii, psychologii, ekonomii, historii, politologii, pozna specyfikę wewnętrznego zróżnicowania socjologii (scjentystyczna i humanistyczna) oraz specyfikę wiedzy naukowej i potocznej (SO1_W01, SO1_W02)

-Student rozumie zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy ich genezy, rozwoju, przemian (dynamiki), akceptuje konieczność posługiwania się językiem socjologicznym, a także umie znaleźć w literaturze przedmiotu opis zjawiska, którym się interesuje i które analizuje; potrafi współdziałać w grupie (SO1_U03; SO1_08; SO1_U12)

Udział w zajęciach (wykład i ćwiczenia) - po 30 godz. (łącznie 60 godz.)

Przygotowanie do ćwiczeń (lektura i analiza zadanych materiałów) - 20 godz./przygotowanie do egzaminu na podstawie lektur uzgodnionych z prowadzącymi ćwiczenia i wykład - 30 godz.(łącznie 50 godzin)

Przygotowanie do niezapowiedzianych kolokwiów w ramach ćwiczeń -25 godz./przygotowanie wybranego zagadnienia socjologicznego w kontekście własnych zainteresowań, jako dodatkowego wymogu egzaminacyjnego - 15 godz.

Łącznie 150 godz.: 25= 6 pkt. (3 pkt. - wykład; 3 pkt. - ćwiczenia)

Metody i kryteria oceniania:

-W wypadku ćwiczeń - oceny z kolokwiów stanowią 60% ostatecznej oceny, aktywność na zajęciach (25%), obecność na zajęciach (15%)

-W wypadku wykładu, podstawowym kryterium jest ocena z egzaminu (95%), dodatkowe 5% stanowi ocena (bdb lub db) uzyskana z ćwiczeń (z wyjątkiem Zarządzania Dziedzictwem Kultury, gdzie nie ma ćwiczeń)

Na ocenę bardzo dobrą student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się właściwą wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych, właściwie korzysta z literatury przedmiotu, uczestniczy regularnie w zajęciach;

Na ocenę dobrą student w stopniu dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, analizuje przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych i potrafi korzystać z literatury przedmiotu; uczestniczy regularnie w zajęciach; uczestniczy regularnie w zajęciach

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się dostateczną wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi w stopniu podstawowym interpretować zjawiska społeczno-kulturowe oraz analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych, w stopniu dostatecznym dobiera i korzysta z literatury przedmiotu; uczestniczy w zajęciach

Na ocenę niedostateczną student w stopniu niedostatecznym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się niedostateczną (podstawową) wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, w stopniu niedostatecznym interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe, niedostatecznie analizuje przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych oraz korzysta z literatury przedmiotu.

W kontekście oceny przewidziano również oceny połówkowe (db plus i dst plus)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek, Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek, Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sroczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek, Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)