Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-BGP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo grup pierwotnych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W12; NRL_U01; NRL_U02; NRL_U07; NRL_U14; NRL_K03; NRL_K06; NRL_K09

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01 - student ma podstawową wiedzę na temat grup pierwotnych (a więc rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej) w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych.

NRL_W02 - student zna podstawowe teorie dotyczące zachowania w grupach pierwotnych, a także ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w grupach pierwotnych.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i o rodzinie w celu rozpoznawania problemów w grupach pierwotnych związanych z wychowaniem i opieką, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań w grupach pierwotnych.

NRL_U02 - student potrafi - pod kierunkiem opiekuna - po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia grup pierwotnych zaproponować działania prewencyjne oraz pomocowe w przeciwdziałaniu zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U03 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z działaniami prewencyjnymi przeciwdziałającymi zagrożeniom grup pierwotnych.

NRL_U04 - student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz potrafi analizować sytuacje wynikające z zagrożeń związanych z grupami pierwotnymi.

NRL_K01 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny jako grupy pierwotnej, odnosząc zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

NRL_K02 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą grupom pierwotnym, a także jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prewencyjne i wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

NRL_K03 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, kuratora społecznego, pracownika instytucji oraz członka organizacji społecznej realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom grup pierwotnych.

Opis ECTS: 3

Godziny kontaktowe: konwersatorium 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektura literatury przedmiotu: 25 godz.

Przygotowanie do testu zaliczeniowego: 25 godz.

Liczba godzin: 80 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami bezpieczeństwa grup pierwotnych.

Podkreślenie wagi procesu socjalizacji i więzi społecznych w grupach pierwotnych.

Omówienie procesów i relacji w grupach pierwotnych.

Ukazanie zagrożeń grup pierwotnych.

Wskazanie na sposoby przeciwdziałania zagrożeniom grup pierwotnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)