Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo rodziny w ujęciu systemowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-BR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo rodziny w ujęciu systemowym
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK 1. NRL_W01,

EK 2. NRL_W02,

EK 3. NRL_U03,

EK 4. NRL_K01,

EK 5. NRL_K03

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i typologia bezpieczeństwa.

2. System bezpieczeństwa państwa.

3. Instytucje bezpieczeństwa państwa (RBN, Rada Ministrów, Działy Administracji).

4. Siły Zbrojne RP, relacja z rodziną.

5. Służby specjalne (AW, ABW, SWW, SKW, CBA).

6. Służby porządkowe a bezpieczeństwo rodziny (Policja, ŻW, SG, KAS).

7. System zarządzania kryzysowego w Polsce (RCB, PSP i OSP).

8. Ratownictwo medyczne.

9. WOPR i GOPR.

10. Straże i inspekcje.

11. Sądy i prokuratura wobec rodziny.

12. Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny.

13. Władze samorządowe dla rodziny.

14. System opieki społecznej.

15. System ochrony zdrowia rodziny.

Literatura:

1. Red. J. F i e b i g a, M. R o g a, A. T y b u r s k i. WSPol. Szczytno 2002;

2. B a n a s z a k Bogusław, prof. dr hab. Prawo konstytucyjne. Warszawa 1999;

3. B a n k o w i c z Marek Andrzej, prof. dr hab. Fenomen demokracji. Kraków 1999;

4. B a n k o w i c z M., T k a c z y ń s k i Jan Wiktor, prof. dr hab., Oblicza współczesnego państwa. Toruń 2003;

5. B a r c z Jan, prof. dr hab., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP. „Państwo i Prawo”. R: 1998, nr 4;

6. B e d n a r e k W., Organizacja i funkcjonowanie policji państw kapitalistycznych

7. w systemie obrony kraju, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 1988;

8. F a l a n d y s z Lech, prof. dr hab., Pojęcie porządku publicznego e prawie karnym

9. i karno-administracyjnym. „Palestra”. R:1969, nr 2;

10. F a l e c k i Janusz, płk dr, Udział Sił Zbrojnych RP w kryzysach pozamilitarnych na terenie RP. W: Materiały z I Konferencji „Zarządzanie kryzysowe” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

11. w Szczecinie w dniu 27.06.2003 r.;

12. G l a s e r Stefan, prof., Polskie prawo karne w zarysie. Kraków 1933;

13. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

14. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 2009;

15. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

16. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

17. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

18. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

19. J a s t r z ę b s k i Bronisław, prof. dr hab., Podstawowe zasady demokratyczne-

go państwa prawa i administracji publicznej. Płock 1999;

20. J e l l i n e k G., Ogólna nauka o państwie. Warszawa 1924(oprac. Jarosław

Kostrubiec);

21. K a c z m a r e k Julian, S k o w r o ń s k i Adam, Bezpieczeństwo. Świat –

Europa – Polska. Wrocław 1998;

22. K a ź m i e r c z y k Stanisław, prof. dr hab., Z rozważań nad rozumieniem

państwa prawnego. W: Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura,

funkcje). Red. H. R o t, Wrocław 1992;

23. K i j a k a Z., Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym.

„Zeszyty Naukowe ASW”. R:1987, nr 47.

24. K i t l e r Waldemar, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System.

Rozprawa habilitacyjna, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002;

25. K i t l e r W., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie. Warszawa 2000;

26. K l i m o w i c z Józef gen. bryg. SG, Zadania Straży Granicznej. „Świat Elit”.

R: 2003, nr 6-8;

27. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU. z 1997 r. nr 78, poz. 483);

28. K o n i e c z n y J., Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Poznań 1995;

29. K o n i e c z n y J., W a w r z y n o w i c z A., P a t a l a s E., Ratownictwo

w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł. Warszawa - Poznań 2003;

30. K u b a l a W., Porządek publiczny – analiza pojęcia. „Wojskowy Przegląd Prawniczy”. R: 1981, nr 3;

31. K s i ę ż o p o l s k i K., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego

i bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2009;

32. K u r o w s k i L., Mała Encyklopedia Prawa. Warszawa 1959;

33. L i s i e c k i M., K w i a t k o w s k a – B a s a j B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. P. T y r a ł a, Międzynarodowa konferencja naukowa

w Profesjonalnej Szkole Biznesu w dniach 11-13 maja 2000 r. Kraków 2000;

34. L i s i e c k i M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

35. Ł a s t a w s k i K., Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000;

36. M a j Cz., Teoretyczne aspekty racji stanu. W: Racja stanu. Historia, teoria, współczesność. Red. E. O l s z e w s k i, Lublin 1989;

37. M a l i s z e w s k i W., J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz 2005;

38. M a r k o w s k i A., Bezpieczeństwo i zapobieganie stratom.

W: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Łódź 1993;

39. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

40. M i s i u k A., Policja państwowa 1919-1939. Warszawa 1996;

41. M o r a w s k i L., Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 2002;

42. P a w ł o w s k i J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 1996;

43. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

44. P i k u l s k i S., Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. W: Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu. Materiały poseminaryjne. Red. J. F i b i g a, M. R o g a, A. T y b u r s k a, Szczytno 2002;

45. P o k r u s z y ń s k i W., S t r a s z e w s k i K., T e r l i k o w s k i T., System bezpieczeństwa publicznego Polski. AON, Warszawa 1996;

46. P r o ń k o J., System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Rozprawa doktorska AON, Warszawa 2001;

47. P r o ń k o J., W i ś n i e w s k i B., W o j t a s z e k T., Zarządzanie i kryzys. Bielsko-Biała 2006;

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (DzU. z 1999 r. nr 111, poz. 1311);

49. S i e n k i e w i c z – M a ł y j u r e k Katarzyna, N i c z y p o r u k Zygmunt, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki. Gliwice 2011;

50. S u n s t e i n Cass, R., prof. doradca Obamy, Konstytucje i demokracje. W: Władza i społeczeństwo. Red. dr (UW) Jerzy S z c z u p a c z y ń s k i, Warszawa 1998;

51. Ś m i a ł e k Wiesław, System koordynacji polityki bezpieczeństwa Polski. W: System bezpieczeństwa Polski. Warszawa 1996;

52. T o f f e r Alvin i Heidi, Wojna i antywojna. Warszawa 1997;

53. U r a Elżbieta, prof. dr hab.(Kierownik Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego), Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warszawa 1983;

54. U r a E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Państwo i Prawo”.

R: 1974, nr 2;

55. U r a E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów 1988;

56. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

57. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

58. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

59. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

60. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908 z późn. zm.);

61. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567 z późn. zm.

62. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

63. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm.);

64. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675 z późn. zm.);

65. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU. z 2002 r. nr 62, poz. 558 z późn. zm.);

66. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);

67. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908 z późn. zm.);

68. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU. z 2002 r. nr 113, poz. 958 z późn. zm.);

69. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (DzU. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

70. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.);

71. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(DzU. z 2007 r. nr 89, poz. 509 z późn. zm.);

72. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (DzU. z 2011 r. nr 187, poz. 1109 z późn. zm.);

73. W a r m i ń s k i Andrzej, Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

74. W a s i l k o w s k i Andrzej, Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność państwa. „Państwo i Prawo”. R: 1996, nr 4-5;

75. W a w r z y k Piotr, dr UW, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa 2009;

76. W i d a c k i Jan, S a r n e c k i Paweł, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji – część I). Warszawa - Kraków 1997;

77. W i n c z o r e k Piotr, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Wa 2003;

78. W i s z o w a t y Edward, K ę d z i e r s k a Grażyna, P ł y w a c z e w s k i Wiesław, Policja-etyka-Kościół. Szczytno 2002;

79. W i ś n i e w s k i Andrzej, Problematyka organizacji Policji RP. „Przegląd Policyjny”. R: 1994, nr 2-3;

80. W i ś n i e w s k i Bernard, Ż a l e w s k i Sławomir, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała 2006;

81. W i ś n i e w s k i B., Ogólna charakterystyka zasadniczych sił resortu spraw wewnętrznych i administracji w świetle obowiązujących aktów prawnych. MSWiA – Biuro Spraw Obronnych. „Informator”. Warszawa R: 2000, nr 2(4);

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1. NRL_W01,

Student zna elementarną terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie i naukach o rodzinie oraz rozumie ich źródła

EU 2. NRL_W02,

Student ma podstawową wiedzę o systemie bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Ma wiedzę o naukach o rodzinie oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z

naukami o bezpieczeństwie.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 3. NRL_U03,

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności,

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa rodziny.

KWALIFIKACJE:

EK 4. NRL_K01,

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa rodziny w ujęciu systemowym, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego).

EK 5. NRL_K03

Student docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: [75/30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość literatury przedmiotu.

Znajomość unormowań prawnych.

Poziom wiedzy nt. poszczególnych instytucji związanych z bezpieczeństwem rodziny.

Aktywność i prezentacja treści.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie z wymogami WSR.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

LICZBA PUNKTÓW ECTS


ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: [75/30(25)=3]


liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne obszary systemu bezpieczeństwa państwa i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie bezpieczeństwa i typologia bezpieczeństwa.

2. System bezpieczeństwa państwa.

3. Instytucje bezpieczeństwa państwa (RBN, Rada Ministrów, Działy Administracji).

4. Siły Zbrojne RP, relacja z rodziną.

5. Służby specjalne (AW, ABW, SWW, SKW, CBA).

6. Służby porządkowe a bezpieczeństwo rodziny (Policja, ŻW, SG, KAS).

7. System zarządzania kryzysowego w Polsce (RCB, PSP i OSP).

8. Ratownictwo medyczne.

9. WOPR i GOPR.

10. Straże i inspekcje.

11. Sądy i prokuratura wobec rodziny.

12. Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa rodziny.

13. Władze samorządowe dla rodziny.

14. System opieki społecznej.

15. System ochrony zdrowia rodziny.

11. System opieki społecznej.

12. System ochrony zdrowia rodziny i ratownictwa medycznego.

Literatura:

1. Red. J. F i e b i g a, M. R o g a, A. T y b u r s k i. WSPol. Szczytno 2002;

2. B a n a s z a k Bogusław, prof. dr hab. Prawo konstytucyjne. Warszawa 1999;

3. B a n k o w i c z Marek Andrzej, prof. dr hab. Fenomen demokracji. Kraków 1999;

4. B a n k o w i c z M., T k a c z y ń s k i Jan Wiktor, prof. dr hab., Oblicza współczesnego państwa. Toruń 2003;

5. B a r c z Jan, prof. dr hab., Akt integracyjny Polski z Unią Europejską w świetle Konstytucji RP. „Państwo i Prawo”. R: 1998, nr 4;

6. B e d n a r e k W., Organizacja i funkcjonowanie policji państw kapitalistycznych

7. w systemie obrony kraju, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 1988;

8. F a l a n d y s z Lech, prof. dr hab., Pojęcie porządku publicznego e prawie karnym

9. i karno-administracyjnym. „Palestra”. R:1969, nr 2;

10. F a l e c k i Janusz, płk dr, Udział Sił Zbrojnych RP w kryzysach pozamilitarnych na terenie RP. W: Materiały z I Konferencji „Zarządzanie kryzysowe” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

11. w Szczecinie w dniu 27.06.2003 r.;

12. G l a s e r Stefan, prof., Polskie prawo karne w zarysie. Kraków 1933;

13. H o ł y s t B., Kryminalistyka. Warszawa 2004;

14. H o ł y s t B., Kryminologia. Warszawa 2009;

15. H o ł y s t B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

16. H o ł y s t B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2004;

17. H o ł y s t B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

18. H o ł y s t B., Terroryzm. T. 1 i 2, Warszawa 2009;

19. J a s t r z ę b s k i Bronisław, prof. dr hab., Podstawowe zasady demokratyczne-

go państwa prawa i administracji publicznej. Płock 1999;

20. J e l l i n e k G., Ogólna nauka o państwie. Warszawa 1924(oprac. Jarosław

Kostrubiec);

21. K a c z m a r e k Julian, S k o w r o ń s k i Adam, Bezpieczeństwo. Świat –

Europa – Polska. Wrocław 1998;

22. K a ź m i e r c z y k Stanisław, prof. dr hab., Z rozważań nad rozumieniem

państwa prawnego. W: Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura,

funkcje). Red. H. R o t, Wrocław 1992;

23. K i j a k a Z., Pojęcie ochrony porządku publicznego w ujęciu systemowym.

„Zeszyty Naukowe ASW”. R:1987, nr 47.

24. K i t l e r Waldemar, Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System.

Rozprawa habilitacyjna, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002;

25. K i t l e r W., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie. Warszawa 2000;

26. K l i m o w i c z Józef gen. bryg. SG, Zadania Straży Granicznej. „Świat Elit”.

R: 2003, nr 6-8;

27. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU. z 1997 r. nr 78, poz. 483);

28. K o n i e c z n y J., Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Poznań 1995;

29. K o n i e c z n y J., W a w r z y n o w i c z A., P a t a l a s E., Ratownictwo

w systemie bezpieczeństwa publicznego. Wybór źródeł. Warszawa - Poznań 2003;

30. K u b a l a W., Porządek publiczny – analiza pojęcia. „Wojskowy Przegląd Prawniczy”. R: 1981, nr 3;

31. K s i ę ż o p o l s k i K., Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego

i bezpieczeństwa międzynarodowego. Warszawa 2009;

32. K u r o w s k i L., Mała Encyklopedia Prawa. Warszawa 1959;

33. L i s i e c k i M., K w i a t k o w s k a – B a s a j B., Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. P. T y r a ł a, Międzynarodowa konferencja naukowa

w Profesjonalnej Szkole Biznesu w dniach 11-13 maja 2000 r. Kraków 2000;

34. L i s i e c k i M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

35. Ł a s t a w s k i K., Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000;

36. M a j Cz., Teoretyczne aspekty racji stanu. W: Racja stanu. Historia, teoria, współczesność. Red. E. O l s z e w s k i, Lublin 1989;

37. M a l i s z e w s k i W., J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych. Bydgoszcz 2005;

38. M a r k o w s k i A., Bezpieczeństwo i zapobieganie stratom.

W: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Łódź 1993;

39. M i s i u k A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

40. M i s i u k A., Policja państwowa 1919-1939. Warszawa 1996;

41. M o r a w s k i L., Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 2002;

42. P a w ł o w s k i J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 1996;

43. P i k u l s k i St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

44. P i k u l s k i S., Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. W: Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu. Materiały poseminaryjne. Red. J. F i b i g a, M. R o g a, A. T y b u r s k a, Szczytno 2002;

45. P o k r u s z y ń s k i W., S t r a s z e w s k i K., T e r l i k o w s k i T., System bezpieczeństwa publicznego Polski. AON, Warszawa 1996;

46. P r o ń k o J., System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. Rozprawa doktorska AON, Warszawa 2001;

47. P r o ń k o J., W i ś n i e w s k i B., W o j t a s z e k T., Zarządzanie i kryzys. Bielsko-Biała 2006;

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (DzU. z 1999 r. nr 111, poz. 1311);

49. S i e n k i e w i c z – M a ł y j u r e k Katarzyna, N i c z y p o r u k Zygmunt, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki. Gliwice 2011;

50. S u n s t e i n Cass, R., prof. doradca Obamy, Konstytucje i demokracje. W: Władza i społeczeństwo. Red. dr (UW) Jerzy S z c z u p a c z y ń s k i, Warszawa 1998;

51. Ś m i a ł e k Wiesław, System koordynacji polityki bezpieczeństwa Polski. W: System bezpieczeństwa Polski. Warszawa 1996;

52. T o f f e r Alvin i Heidi, Wojna i antywojna. Warszawa 1997;

53. U r a Elżbieta, prof. dr hab.(Kierownik Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego), Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warszawa 1983;

54. U r a E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. „Państwo i Prawo”.

R: 1974, nr 2;

55. U r a E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów 1988;

56. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (DzU. z 2007 r. nr 65, poz. 437);

57. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592);

58. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

59. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

60. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU. z 2011 r. Nr 278, poz.1687; nr 217, poz. 1280, nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908 z późn. zm.);

61. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU. z 2012 r. poz. 567 z późn. zm.

62. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU. z 2006 r., nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

63. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (DzU. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm.);

64. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU. z 2011 r. nr 116, poz. 675 z późn. zm.);

65. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU. z 2002 r. nr 62, poz. 558 z późn. zm.);

66. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(DzU. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.);

67. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (DzU. z 2010 r. Nr 29, poz.154, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, poz. 908 z późn. zm.);

68. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU. z 2002 r. nr 113, poz. 958 z późn. zm.);

69. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (DzU. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

70. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU. z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.);

71. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(DzU. z 2007 r. nr 89, poz. 509 z późn. zm.);

72. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (DzU. z 2011 r. nr 187, poz. 1109 z późn. zm.);

73. W a r m i ń s k i Andrzej, Instytucjonalizacja ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie transformacji ustrojowej. Siedlce 2011;

74. W a s i l k o w s k i Andrzej, Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność państwa. „Państwo i Prawo”. R: 1996, nr 4-5;

75. W a w r z y k Piotr, dr UW, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa 2009;

76. W i d a c k i Jan, S a r n e c k i Paweł, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji – część I). Warszawa - Kraków 1997;

77. W i n c z o r e k Piotr, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Wa 2003;

78. W i s z o w a t y Edward, K ę d z i e r s k a Grażyna, P ł y w a c z e w s k i Wiesław, Policja-etyka-Kościół. Szczytno 2002;

79. W i ś n i e w s k i Andrzej, Problematyka organizacji Policji RP. „Przegląd Policyjny”. R: 1994, nr 2-3;

80. W i ś n i e w s k i Bernard, Ż a l e w s k i Sławomir, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej. Bielsko-Biała 2006;

81. W i ś n i e w s k i B., Ogólna charakterystyka zasadniczych sił resortu spraw wewnętrznych i administracji w świetle obowiązujących aktów prawnych. MSWiA – Biuro Spraw Obronnych. „Informator”. Warszawa R: 2000, nr 2(4);

Wymagania wstępne:

Prowadzący:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: każda środa w godz. 8:00 - 9:30, s. 208, bud. 23/WOY

W przypadku dyżuru online link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae5919ba4ae8e4551962842adaeb3d493%40thread.tacv2/conversations?groupId=3885115d-1520-4d83-9073-6750c3a34a0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)