Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kościół i sakramenty w życiu rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-KSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kościół i sakramenty w życiu rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na III roku - stacjonarne I stopnia
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03 ; NRL_U01 ; NRL_K02; NRL_K04

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teologicznych w zakresie wiadomości dotyczących nauki o Kościele i sakramentach w kontekście życia rodzinnego. Student powinien nabyć umiejętność: posługiwania się podstawowymi pojęciami w zakresie zaprezentowanych treści; powinien przysposobić podstawy biblijne i teologiczne oraz nabyć umiejętność zastosowania ich w codziennym życiu na płaszczyźnie religijnej.

Pełny opis:

Wykaz omawianych tematów

1. Przygotowanie i ustanowienie Kościoła: Plan Boży i Przymierze; Misterium Paschalne Chrystusa; Zesłanie Ducha Św.

2. Nazwy i Obrazy Kościoła: Ecclesia, Lud Boży, Ciało Chr., Królestwo Boże, Communio, Oblubienica, winnica, itd.

3. Przymioty Kościoła: Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski.

4. Sakramentalna rzeczywistość Kościoła: pojęcia, sakrament zbawienia, sakrament jedności, przejawy sakramentalności.

5. Lud kapłański: ST, kapłaństwo JCH, kapłaństwo w Kościele.

6. Hierarchiczna społeczność: ogólnie władza w Kościele, Papież, biskupi, kapłani, zakony, świeccy.

7. Duch Święty i Maryja w Kościele.

8. Etymologia pojęć oraz źródła biblijne, Historia doktryny sakramentalnej,

9. Struktura sakramentów, „Sakramenty naturalne”,

10. Trynitarne zakorzenienie sakramentów, Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła: Siedem sakramentów, Sakramenty „przez Kościół” i „dla Kościoła”, Cel sakramentów,

11. Skuteczność sakramentów, Szafarze sakramentów: Chrystus szafarzem sakramentów, Kościół sprawujący sakramenty, Szafarz zwyczajny, Sakramentalia,

12. Sakramenty inicjacji: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia

13. Sakrament Pokuty, Sakrament chorych

14. Sakrament święceń, Małżeństwo

15. Sakramentalia w życiu rodziny

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1983;

R. E. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993;

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;

Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Boff L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

Bro B., Człowiek i sakramenty, Warszawa 1976.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych, cz. 1-2, Lublin 1962-1964.

Schillebeeckx E., Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.

Schneider T., Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M.Ozorowski, Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.

M.Ozorowski, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.

M.Ozorowski, Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.

M.Ozorowski, Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.

Congar Y., Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Różycki I., Podstawy sakramentologii, Kraków 1970.

Sakramenty Kościoła posoborowego, Kraków 1970.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna elementarna terminologię używaną w teologii w zakresie eklezjologii i sakramentologii ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny.

EK 2 - student zna zna podstawy teoretyczne eklezjologii i sakramentologii ich odniesienie do życia małżeńskiego i rodzinnego.

EK 3 - ma podstawowa wiedzę na temat działania Kościoła i sakramentów szczególnie w stosunku do małżeństwa i rodziny.

Umiejętności:

EK 5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna z zakresu eklezjologii i sakramentologii w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych.

EK 6 - student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące Kościoła i sakramentologii, z wykorzystaniem różnych ujęć i współczesnych koncepcji teologicznych w zakresie eklezjologii familiologicznej i sakramentologii

Kompetencje:

EK 7 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z byciem członkiem Kościoła oraz udziału w sakramentach.

EK 8 - student ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej (także w zakresie praktyki sakramentalnej), która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie prac pisemnych: 15 godz.

zaznajomienie z literaturą: 15 godz.

przygotowanie pracy pisemnej (eseju): 30 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny ; wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; indywidualna lektura tekstów

weryfikacja: pisemne kolokwium końcowe - esej

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna – wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny

weryfikacja – pisemne kolokwium końcowe - esej

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna – indywidualna lektura tekstów; wykład konwersatoryjny

weryfikacja – kolokwium końcowe

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu eklezjologii familiologicznej

Wykład problemowy – poświęcony omówieniu szczegółowego problemu z zakresu eklezjologii.

Wykład konwersatoryjny – jest stosowany jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

Prezentacja – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

Indywidualna lektura tekstów – indywidualna lektura podanej literatury.

pisemne kolokwium końcowe czyli - esej na wybrany temat, objętość ok. 6 stron standardowego maszynopisu, posiadającego wszystkie elementy tekstu naukowego. Prace są przesyłane w formie elektronicznej w systemie e-lerningu.

Wiedza (EK 1-3)

brak oceny pozytywnej: student nie zna podstawowej terminologii z zakresu eklezjologii; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień eklezjologii; nie ma wiedzy na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena pozytywna: student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię eklezjologii; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu eklezjologii; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena niewyróżniająca: student zna w pełni podstawową terminologię eklezjologii; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień eklezjologicznych; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena wyróżniająca: student zna w pełni podstawową terminologię eklezjologiczną; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z eklezjologii; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

Umiejętności (EK 4-6)

brak oceny pozytywnej: student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekstu z zakresu eklezjologii; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych zagadnień eklezjologicznych; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacji z zakresu eklezjologii.

ocena pozytywna: student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne zaganianie eklezjologiczne; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii;

brak oceny wyróżniającej: student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia eklezjologiczne; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii familiologicznej.

ocena wyróżniająca: student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia eklezjologiczne; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii.

Kompetencje (EK 7-8)

brak oceny pozytywnej: student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych

ocena pozytywna: student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

brak oceny wyróżniającej: student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena wyróżniająca: student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z pracy pisemnej, czyli przesłanego eseju na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teologicznych w zakresie wiadomości dotyczących nauki o Kościele i sakramentach w kontekście życia rodzinnego. Student powinien nabyć umiejętność: posługiwania się podstawowymi pojęciami w zakresie zaprezentowanych treści; powinien przysposobić podstawy biblijne i teologiczne oraz nabyć umiejętność zastosowania ich w codziennym życiu na płaszczyźnie religijnej.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia są realizowane w formie zdalnej

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a52nN6A0-wiToYhAZyXdbb0DSHw1lviDkShR_GZF0zoA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e961b51-ee85-47e2-a977-365cc07bd331&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Wykaz omawianych tematów

1. Przygotowanie i ustanowienie Kościoła: Plan Boży i Przymierze; Misterium Paschalne Chrystusa; Zesłanie Ducha Św.

2. Nazwy i Obrazy Kościoła: Ecclesia, Lud Boży, Ciało Chr., Królestwo Boże, Communio, Oblubienica, winnica, itd.

3. Przymioty Kościoła: Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski.

4. Sakramentalna rzeczywistość Kościoła: pojęcia, sakrament zbawienia, sakrament jedności, przejawy sakramentalności.

5. Lud kapłański: ST, kapłaństwo JCH, kapłaństwo w Kościele.

6. Hierarchiczna społeczność: ogólnie władza w Kościele, Papież, biskupi, kapłani, zakony, świeccy.

7. Duch Święty i Maryja w Kościele.

8. Etymologia pojęć oraz źródła biblijne, Historia doktryny sakramentalnej,

9. Struktura sakramentów, „Sakramenty naturalne”,

10. Trynitarne zakorzenienie sakramentów, Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła: Siedem sakramentów, Sakramenty „przez Kościół” i „dla Kościoła”, Cel sakramentów,

11. Skuteczność sakramentów, Szafarze sakramentów: Chrystus szafarzem sakramentów, Kościół sprawujący sakramenty, Szafarz zwyczajny, Sakramentalia,

12. Sakramenty inicjacji: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia

13. Sakrament Pokuty, Sakrament chorych

14. Sakrament święceń, Małżeństwo

15. Sakramentalia w życiu rodziny

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1983;

R. E. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993;

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;

Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Boff L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

Bro B., Człowiek i sakramenty, Warszawa 1976.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych, cz. 1-2, Lublin 1962-1964.

Schillebeeckx E., Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.

Schneider T., Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M.Ozorowski, Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.

M.Ozorowski, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.

M.Ozorowski, Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.

M.Ozorowski, Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.

Congar Y., Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Różycki I., Podstawy sakramentologii, Kraków 1970.

Sakramenty Kościoła posoborowego, Kraków 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3.00 punkty ECTS = 75 godzin


Nakład pracy studenta , zaznajomienie się z literaturą

25 godz. - obecność na zajęciach

25 godzin - przygotowanie do zajęć zaznajomienie się z literaturą

25 godzin - przygotowanie i redakcja eseju na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teologicznych w zakresie wiadomości dotyczących nauki o Kościele i sakramentach w kontekście życia rodzinnego. Student powinien nabyć umiejętność: posługiwania się podstawowymi pojęciami w zakresie zaprezentowanych treści; powinien przysposobić podstawy biblijne i teologiczne oraz nabyć umiejętność zastosowania ich w codziennym życiu na płaszczyźnie religijnej.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia są realizowane w formie zdalnej

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a52nN6A0-wiToYhAZyXdbb0DSHw1lviDkShR_GZF0zoA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e961b51-ee85-47e2-a977-365cc07bd331&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Wykaz omawianych tematów

1. Przygotowanie i ustanowienie Kościoła: Plan Boży i Przymierze; Misterium Paschalne Chrystusa; Zesłanie Ducha Św.

2. Nazwy i Obrazy Kościoła: Ecclesia, Lud Boży, Ciało Chr., Królestwo Boże, Communio, Oblubienica, winnica, itd.

3. Przymioty Kościoła: Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski.

4. Sakramentalna rzeczywistość Kościoła: pojęcia, sakrament zbawienia, sakrament jedności, przejawy sakramentalności.

5. Lud kapłański: ST, kapłaństwo JCH, kapłaństwo w Kościele.

6. Hierarchiczna społeczność: ogólnie władza w Kościele, Papież, biskupi, kapłani, zakony, świeccy.

7. Duch Święty i Maryja w Kościele.

8. Etymologia pojęć oraz źródła biblijne, Historia doktryny sakramentalnej,

9. Struktura sakramentów, „Sakramenty naturalne”,

10. Trynitarne zakorzenienie sakramentów, Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła: Siedem sakramentów, Sakramenty „przez Kościół” i „dla Kościoła”, Cel sakramentów,

11. Skuteczność sakramentów, Szafarze sakramentów: Chrystus szafarzem sakramentów, Kościół sprawujący sakramenty, Szafarz zwyczajny, Sakramentalia,

12. Sakramenty inicjacji: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia

13. Sakrament Pokuty, Sakrament chorych

14. Sakrament święceń, Małżeństwo

15. Sakramentalia w życiu rodziny

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1983;

R. E. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993;

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;

Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Boff L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

Bro B., Człowiek i sakramenty, Warszawa 1976.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych, cz. 1-2, Lublin 1962-1964.

Schillebeeckx E., Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.

Schneider T., Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M.Ozorowski, Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.

M.Ozorowski, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.

M.Ozorowski, Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.

M.Ozorowski, Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.

Congar Y., Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Różycki I., Podstawy sakramentologii, Kraków 1970.

Sakramenty Kościoła posoborowego, Kraków 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3.00 punkty ECTS = 75 godzin


Nakład pracy studenta , zaznajomienie się z literaturą

25 godz. - obecność na zajęciach

25 godzin - przygotowanie do zajęć zaznajomienie się z literaturą

25 godzin - przygotowanie i redakcja eseju na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teologicznych w zakresie wiadomości dotyczących nauki o Kościele i sakramentach w kontekście życia rodzinnego. Student powinien nabyć umiejętność: posługiwania się podstawowymi pojęciami w zakresie zaprezentowanych treści; powinien przysposobić podstawy biblijne i teologiczne oraz nabyć umiejętność zastosowania ich w codziennym życiu na płaszczyźnie religijnej.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia są realizowane w formie zdalnej

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a52nN6A0-wiToYhAZyXdbb0DSHw1lviDkShR_GZF0zoA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5e961b51-ee85-47e2-a977-365cc07bd331&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Wykaz omawianych tematów

1. Przygotowanie i ustanowienie Kościoła: Plan Boży i Przymierze; Misterium Paschalne Chrystusa; Zesłanie Ducha Św.

2. Nazwy i Obrazy Kościoła: Ecclesia, Lud Boży, Ciało Chr., Królestwo Boże, Communio, Oblubienica, winnica, itd.

3. Przymioty Kościoła: Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski.

4. Sakramentalna rzeczywistość Kościoła: pojęcia, sakrament zbawienia, sakrament jedności, przejawy sakramentalności.

5. Lud kapłański: ST, kapłaństwo JCH, kapłaństwo w Kościele.

6. Hierarchiczna społeczność: ogólnie władza w Kościele, Papież, biskupi, kapłani, zakony, świeccy.

7. Duch Święty i Maryja w Kościele.

8. Etymologia pojęć oraz źródła biblijne, Historia doktryny sakramentalnej,

9. Struktura sakramentów, „Sakramenty naturalne”,

10. Trynitarne zakorzenienie sakramentów, Misterium Paschalne w sakramentach Kościoła: Siedem sakramentów, Sakramenty „przez Kościół” i „dla Kościoła”, Cel sakramentów,

11. Skuteczność sakramentów, Szafarze sakramentów: Chrystus szafarzem sakramentów, Kościół sprawujący sakramenty, Szafarz zwyczajny, Sakramentalia,

12. Sakramenty inicjacji: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia

13. Sakrament Pokuty, Sakrament chorych

14. Sakrament święceń, Małżeństwo

15. Sakramentalia w życiu rodziny

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1983;

R. E. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993;

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;

Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Boff L., Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

Bro B., Człowiek i sakramenty, Warszawa 1976.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Schenk W., Liturgia sakramentów świętych, cz. 1-2, Lublin 1962-1964.

Schillebeeckx E., Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem, Kraków 1966.

Schneider T., Znaki bliskości Boga, Wrocław 1990.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

M.Ozorowski, Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.

M.Ozorowski, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.

M.Ozorowski, Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.

M.Ozorowski, Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.

Congar Y., Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. II: Sakramentalne życie Kościoła, Lublin 1974 s. 157-189.

Maliński M., Po co sakramenty? Poznań 1974.

Napiórkowski S., Z Chrystusem w znakach, Lublin 1984.

Różycki I., Podstawy sakramentologii, Kraków 1970.

Sakramenty Kościoła posoborowego, Kraków 1970.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)