Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moralność życia rodzinnego i seksualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-MŻR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moralność życia rodzinnego i seksualnego
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na III roku - stacjonarne I stopnia
Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

NRL_W03

NRL_W05

NRL_W09


Umiejętności:

NRL_U01

NRL_U03


Kompetencje:

NRL_K01

NRL_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z teologii moralnej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa problematyki dotyczącej moralności życia rodzinnego i seksualnego z punktu widzenia etyki katolickiej. Interdyscyplinarna perspektywa nauk humanistycznych, społecznych oraz biomedycznych pozwala w szeroki sposób spojrzeć na kwestie dotyczące moralności życia małżeńskiego, rodzinnego i seksualnego. Źródła biblijne, patrystyczne i Magisterium Kościoła katolickiego otwierają ciągle aktualną drogę do ukazania istoty problematyki.

Pełny opis:

1. Człowiek w kulturze postmodernizmu.

2. Konsekwencje rewolucji obyczajowej 1968 r.

3. Seksualność w Piśmie świętym.

4. Tradycyjne modele antropologiczne i etyczne seksualności człowieka.

5. Współczesna antropologia seksualna (teorie gender). Współczesne modele laickiej antropologii i etyki seksualnej.

6. Chrześcijański model etyki seksualnej (cnota czystości, normy moralne, wykroczenia).

7. Rodzina w zmieniającym się świecie.

8. Odpowiedzialne ojcostwo.

9. Relacje pozamałżeńskie.

10. Związki nieregularne.

11. Nieuporządkowania w sferze seksualnej.

12. Problem pedofilii.

13. Niektóre zagadnienia szczegółowe dotyczące rozwoju seksualnego człowieka.

14. Małżeństwo i rodzina w dokumentach Kościoła katolickiego.

15. Wybrane zagadnienia do dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska "Amoris laetitia" o miłości w rodzinie (19 marca 2016 r.), wyd. pol. Kraków 2016.

Gasidło W., Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1994.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Familiaris consortio" (22 listopada 1981 r.), wyd. pol. Częstochowa 1982.

Kućko W., „Dylematy etyczne dotyczące badań prenatalnych prowadzonych w Polsce”, w: Teologia i Moralność 14 (2019) 1, s. 121-138. DOI: doi.org/10.14746/tim.2019.25.1.8.

Kućko W., Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka, "Teologia i Moralność" 15:2020, nr 1(27), s. 65-88. DOI: 10.14746/tim.2020.27.1.05.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kongregacja Wychowania Katolickiego, „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji", Città del Vaticano 2019.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, Kielce 2020.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010.

Ślipko T., Przedmałżeńska etyka seksualna, Kraków 2012.

Literatura dodatkowa:

Faggioni M., Sessualità - matrimonio - famiglia, Bologna 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STUDENT:

NRL_W03, ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą;

NRL_W05, zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny;

NRL_W09, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego;

NRL_U01, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

NRL_U03, potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

NRL_K01, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego);

NRL_K02 posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

PUNKTY ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

Razem: 75 godzin / 25 = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Można mieć maksymalnie 3 nieobecności w semestrze. Obecność weryfikowana jest za pomocą podpisu na liście obecności.

Stosowane metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

1. Wykład informacyjny i problemowy, ukazujący złożoność zagadnień życia rodzinnego i seksualnego człowieka.

2. Wykład konwersatoryjny, pobudzanie studentów do refleksji i krytycznej analizy opisywanych rzeczywistości.

Weryfikacja: praca pisemna, egzamin końcowy, obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu.

Efekty umiejętności (EK 3-5):

3. Studium przypadku - analiza niektórych kazusów moralnych.

4. Prezentacje multimedialne do wybranych tematów wykładu.

5. Ankiety online.

Weryfikacja: praca pisemna, egzamin końcowy, obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu.

Efekty kompetencji społecznych (EK 6-8):

6. Dyskusja w grupie.

Weryfikacja: obserwacja pracy studentów w czasie zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny w formie testu. Zaliczenie przedmiotu: min. 60% punktów. Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczęszczali na zajęcia; (2) złożyli w terminie pracę pisemną; (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

2. Przygotowanie pracy pisemnej - recenzji książki naukowej w temacie zajęć – dwie strony A4, Times New Roman 14, interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm. Pracę należy przekazać do dn. 31 grudnia br. na adres mailowy wykładowcy.

Punktacja:

60-70% - dst

71-75% - dst+

76-85% - db

86-94%- db+

95-100% - bdb

Kryteria oceniania

Wiedza (EK 1-2)

Ocena niedostateczna (2): nieobecność na wykładach, brak wiedzy z podstawowych zagadnień moralności życia rodzinnego i seksualnego, nieprzesłanie w terminie pracy pisemnej.

Ocena dostateczna (3): student w stopniu elementarnym opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące moralności życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi bardzo fundamentalnie uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje nieuporządkowania moralne w tej dziedzinie, w ograniczonym stopniu tłumaczy, na czym polega dobro i zło w sferze życia seksualnego człowieka, objaśnia podstawowe znaczenie różnych teorii gender oraz poddaje je krytycznej analizie.

Ocena dobra (4): student poprawnie opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące moralności życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi zasadniczo uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje nieuporządkowania moralne w tej dziedzinie, w stopniu dobrym tłumaczy, na czym polega dobro i zło w sferze życia seksualnego człowieka, objaśnia znaczenie różnych teorii gender oraz poddaje je krytycznej analizie.

Ocena bardzo dobra (5): student doskonale opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące moralności życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi biegle uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje nieuporządkowania moralne w tej dziedzinie, w stopniu bardzo dobrym tłumaczy, na czym polega dobro i zło w sferze życia seksualnego człowieka, objaśnia znaczenie różnych teorii gender oraz poddaje je krytycznej analizie.

Umiejętności (EK 3-5):

Ocena niedostateczna (2): student niepoprawnie analizuje źródła oceny moralnej seksualności człowieka, nie umie uporządkować wykroczeń moralnych; student nie ma podstawowej wiedzy na temat rewolucji seksualnej i współczesnych nurtów myślowych dotyczących rozumienia małżeństwa i rodziny; student nie zna podstawowych dokumentów Kościoła katolickiego w zakresie moralności rodzinnej i seksualnej.

Ocena dostateczna (3): student poprawnie analizuje podstawowe źródła oceny moralnej seksualności człowieka, porządkuje i klasyfikuje wykroczenia moralne; w stopniu podstawowym weryfikuje przyczyny i skutki rewolucji seksualnej, poddaje krytyce współczesne nurty myślowe dotyczące rozumienia małżeństwa i rodziny; student poprawnie posługuje się podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego w zakresie moralności rodzinnej i seksualnej; student był obecny na zajęciach, wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu moralności życia rodzinnego i seksualnego, przygotował poprawnie wykonaną pracę pisemną.

Ocena dobra (4): student dobrze analizuje podstawowe źródła oceny moralnej seksualności człowieka, porządkuje i klasyfikuje wykroczenia moralne; w stopniu dobrym weryfikuje przyczyny i skutki rewolucji seksualnej, poddaje krytyce współczesne nurty myślowe dotyczące rozumienia małżeństwa i rodziny; student biegle posługuje się podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego w zakresie moralności rodzinnej i seksualnej; był obecny na zajęciach, wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu moralności życia rodzinnego i seksualnego, przygotował poprawnie wykonaną pracę pisemną.

Ocena bardzo dobra (5): student biegle analizuje podstawowe źródła oceny moralnej seksualności człowieka, porządkuje i klasyfikuje wykroczenia moralne; w stopniu zaawansowanym weryfikuje przyczyny i skutki rewolucji seksualnej, poddaje krytyce współczesne nurty myślowe dotyczące rozumienia małżeństwa i rodziny; student sprawnie posługuje się podstawowymi dokumentami Kościoła katolickiego w zakresie moralności rodzinnej i seksualnej; był obecny na zajęciach, wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu moralności życia rodzinnego i seksualnego, przygotował poprawnie wykonaną pracę pisemną.

Kompetencje społeczne (EK 6-8):

Ocena niedostateczna (2): student nie potrafi dyskutować na tematy dotyczące moralności rodzinnej i seksualnej; student nie umie pracować w zespole dyskusyjnym, nie dąży do poszukiwania prawdy na temat małżeństwa i rodziny, nie jest otwarty na słuchanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia; student nie potrafi w sposób twórczy i pomysłowy konstruować argumentacji na temat moralności katolickiej, nie ma świadomości istnienia obiektywnej prawdy, której także nie potrafi udowodnić.

Ocena dostateczna (3): student potrafi dyskutować na tematy dotyczące moralności rodzinnej i seksualnej; student w stopniu podstawowym pracuje w zespole dyskusyjnym, dąży do poszukiwania prawdy na temat małżeństwa i rodziny, jest otwarty na słuchanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia; student w sposób podstawowy konstruuje argumentację na temat moralności katolickiej, ma świadomość istnienia obiektywnej prawdy, którą potrafi udowodnić.

Ocena dobra (4): student potrafi dyskutować na tematy dotyczące moralności rodzinnej i seksualnej; student w stopniu dobrym pracuje w zespole dyskusyjnym, dąży do poszukiwania prawdy na temat małżeństwa i rodziny, jest otwarty na słuchanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia; student w sposób otwarty konstruuje argumentację na temat moralności katolickiej, ma świadomość istnienia obiektywnej prawdy, którą potrafi udowodnić.

Ocena bardzo dobra (5): student potrafi biegle dyskutować na tematy dotyczące moralności rodzinnej i seksualnej; student w stopniu zaawansowanym pracuje w zespole dyskusyjnym, dąży do poszukiwania prawdy na temat małżeństwa i rodziny, jest otwarty na słuchanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia; student w sposób zaawansowany konstruuje argumentację na temat moralności katolickiej, ma świadomość istnienia obiektywnej prawdy, którą potrafi udowodnić.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa problematyki dotyczącej moralności życia rodzinnego i seksualnego z punktu widzenia etyki katolickiej. Interdyscyplinarna perspektywa nauk humanistycznych, społecznych oraz biomedycznych pozwala w szeroki sposób spojrzeć na kwestie dotyczące moralności życia małżeńskiego, rodzinnego i seksualnego. Źródła biblijne, patrystyczne i Magisterium Kościoła katolickiego otwierają ciągle aktualną drogę do ukazania istoty problematyki.

Literatura:

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAScfoNpC9Z0KzxhsCy6K-tmvRmxtIzverONd22yCbsU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=530de068-5104-4cb9-a66b-d4a28aa9674f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod: 48sauwg

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa problematyki dotyczącej moralności życia rodzinnego i seksualnego z punktu widzenia etyki katolickiej. Interdyscyplinarna perspektywa nauk humanistycznych, społecznych oraz biomedycznych pozwala w szeroki sposób spojrzeć na kwestie dotyczące moralności życia małżeńskiego, rodzinnego i seksualnego. Źródła biblijne, patrystyczne i Magisterium Kościoła katolickiego otwierają ciągle aktualną drogę do ukazania istoty problematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska "Amoris laetitia" o miłości w rodzinie (19 marca 2016 r.), wyd. pol. Kraków 2016.

Gasidło W., Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1994.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Familiaris consortio" (22 listopada 1981 r.), wyd. pol. Częstochowa 1982.

Kućko W., „Dylematy etyczne dotyczące badań prenatalnych prowadzonych w Polsce”, w: Teologia i Moralność 14 (2019) 1, s. 121-138. DOI: doi.org/10.14746/tim.2019.25.1.8.

Kućko W., Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka, "Teologia i Moralność" 15:2020, nr 1(27), s. 65-88. DOI: 10.14746/tim.2020.27.1.05.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kongregacja Wychowania Katolickiego, „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji", Città del Vaticano 2019.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, Kielce 2020.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010.

Ślipko T., Przedmałżeńska etyka seksualna, Kraków 2012.

Literatura dodatkowa:

Faggioni M., Sessualità - matrimonio - famiglia, Bologna 2017.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

Razem: 75 godzin / 25 = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa problematyki dotyczącej moralności życia rodzinnego i seksualnego z punktu widzenia etyki katolickiej. Interdyscyplinarna perspektywa nauk humanistycznych, społecznych oraz biomedycznych pozwala w szeroki sposób spojrzeć na kwestie dotyczące moralności życia małżeńskiego, rodzinnego i seksualnego. Źródła biblijne, patrystyczne i Magisterium Kościoła katolickiego otwierają ciągle aktualną drogę do ukazania istoty problematyki.

Pełny opis:

1. Człowiek w kulturze postmodernizmu.

2. Konsekwencje rewolucji obyczajowej 1968 r.

3. Seksualność w Piśmie świętym.

4. Tradycyjne modele antropologiczne i etyczne seksualności człowieka.

5. Współczesna antropologia seksualna (teorie gender). Współczesne modele laickiej antropologii i etyki seksualnej.

6. Chrześcijański model etyki seksualnej (cnota czystości, normy moralne, wykroczenia).

7. Rodzina w zmieniającym się świecie.

8. Odpowiedzialne ojcostwo.

9. Relacje pozamałżeńskie.

10. Związki nieregularne.

11. Nieuporządkowania w sferze seksualnej.

12. Problem pedofilii.

13. Niektóre zagadnienia szczegółowe dotyczące rozwoju seksualnego człowieka.

14. Małżeństwo i rodzina w dokumentach Kościoła katolickiego.

15. Wybrane zagadnienia do dyskusji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska "Amoris laetitia" o miłości w rodzinie (19 marca 2016 r.), wyd. pol. Kraków 2016.

Gasidło W., Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Kraków 1994.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska "Familiaris consortio" (22 listopada 1981 r.), wyd. pol. Częstochowa 1982.

Kućko W., „Dylematy etyczne dotyczące badań prenatalnych prowadzonych w Polsce”, w: Teologia i Moralność 14 (2019) 1, s. 121-138. DOI: doi.org/10.14746/tim.2019.25.1.8.

Kućko W., Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka, "Teologia i Moralność" 15:2020, nr 1(27), s. 65-88. DOI: 10.14746/tim.2020.27.1.05.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kongregacja Wychowania Katolickiego, „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji", Città del Vaticano 2019.

Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, Kielce 2020.

Pokrywka M., Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny, Lublin 2010.

Ślipko T., Przedmałżeńska etyka seksualna, Kraków 2012.

Literatura dodatkowa:

Faggioni M., Sessualità - matrimonio - famiglia, Bologna 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)