Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W06, NRL_W10, NRL_W14, NRL_W18, NRL_W20, NRL_U02, NRL_U04, NRL_U06, NRL_U11, NRL_U14

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań psychologicznych oraz wykształcenie u nich umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych oraz psychologicznych. Ponadto celem badań jest wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach. Szczególna uwaga w ramach zajęć zwracana będzie na kształtowanie u studentów umiejętności posługiwania się metodą genogramu.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, powtórzenie podstawowych zagadnień. Omówienie zasad i warunków prowadzenia badań psychologicznych.

2. Podstawowe metody badań - obserwacja i wywiad w psychologii.

3. Genogram.

4. Metody kwestionariuszowe.

5. Metody projekcyjne na podstawie testu projekcyjnego rysunkowego - Rysunek Rodziny i rysunku drzewa

6. Przegląd naukowych tekstów psychologicznych.

7. Kolokwium

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa: 2004.

M. Braun-Gałkowska, Test Rysunku Rodziny. Lublin 1985, Wyd. KUL.

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, PWN.

A. Frydrychowicz, Test stosunków rodzinnych E. Bene, J. Anthony badania walidacyjne na populacji polskiej. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo - Zawodowego MEN.

Bene E., Anthony J., Warszawa 1993.

I. Kołbik, Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, w: Bogdan de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1994, s. 97-109.

M. McGoldeick, R. Gerson, S. Shellenberger (2008). Genogramy - rozpoznawanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, ATK.

S. Siek, A. Grochowska, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 2001, UKSW.

S. Ślaski, Opis metody "studium przypadku", w: Studia z Psychologii, tom V, Warszawa 1985, s. 99-106.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 20 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

Konsultacje 5 godzin.

Suma: 60 godz.

Liczba ECTS: 2

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

1. Kolokwium pisemne obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach i znajomość literatury.

2. Ocenianie ciągłe (aktywności w trakcie zajęć).

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb): w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, bardzo dobrze rozumie, opisuje i wyjaśnia poznane prawidłowości, sprawnie i poprawnie posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny z zaznaczeniem relacji.

- na ocenę 4 (db): w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, dobrze rozumie, opisuje i wyjaśnia poznane prawidłowości, poprawnie posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny.

- na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 50%) opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, rozumie, opisuje i wyjaśnia niektóre poznane prawidłowości, posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny.

- na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z metodologii badań psychologicznych.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb): w stopniu dobrym ma elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny, posiada podstawowe umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny na podstawie genogramu i historii rodziny.

- na ocenę 4 (db): posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny w stopniu wystarczającym (dostatecznym), dobrze analizuje struktury rodziny na podstawie genogramu i historii rodziny.

- na ocenę 3 (dst): radzi sobie z zastosowaniem symboli niezbędnych do tworzenia genogramu na podstawie historii rodziny, w stopniu wystarczającym (dostatecznym) ma elementarne umiejętności pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zastosować właściwych symboli niezbędnych do tworzenia genogramu na podstawie historii rodziny, nietrafnie analizuje badania psychologiczne, nietrafnie formułuje wnioski, nie potrafi samodzielnie opracować wyników podstawowej analizy genogramu rodziny.

Wiedza:

NRL_W01 zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W06 ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym

NRL_W10 zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń

NRL_W14 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

NRL_W18 ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwoju

NRL_W20 ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii

Umiejętności:

NRL_U02 potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe

NRL_U04 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)

NRL_U06 posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie

NRL_U11 posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych

NRL_U14 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

-ocena z kolokwium z genogramu i treści zajęć

-ocena za prace semestralną (genogram i historia własnej rodziny)

Lista obecności sprawdzana będzie na każdych zajęciach.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - około 60 godzin pracy studenta. W tym:

15 godzin zajęć

lektura literatury: 10 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

Konsultacje 5 godzin.

Suma: 60 godz.

Liczba ECTS: 2Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań psychologicznych oraz wykształcenie u nich umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych oraz psychologicznych. Ponadto celem badań jest wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach. Szczególna uwaga w ramach zajęć zwracana będzie na kształtowanie u studentów umiejętności posługiwania się metodą genogramu.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, powtórzenie podstawowych zagadnień. Omówienie zasad i warunków prowadzenia badań psychologicznych.

2. Podstawowe metody badań - obserwacja i wywiad w psychologii.

3. Metody kwestionariuszowe.

4. Metody projekcyjne na podstawie testu projekcyjnego rysunkowego - Rysunek Rodziny

5. Genogram.

6. Studium przypadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa: 2004.

M. Braun-Gałkowska, Test Rysunku Rodziny. Lublin 1985, Wyd. KUL.

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, PWN.

A. Frydrychowicz, Test stosunków rodzinnych E. Bene, J. Anthony badania walidacyjne na populacji polskiej. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo - Zawodowego MEN.

Bene E., Anthony J., Warszawa 1993.

I. Kołbik, Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, w: Bogdan de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1994, s. 97-109.

M. McGoldeick, R. Gerson, S. Shellenberger (2008). Genogramy - rozpoznawanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, ATK.

S. Siek, A. Grochowska, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 2001, UKSW.

S. Ślaski, Opis metody "studium przypadku", w: Studia z Psychologii, tom V, Warszawa 1985, s. 99-106.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS - około 60 godzin pracy studenta. W tym:

15 godzin zajęć

lektura literatury: 10 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

Konsultacje 5 godzin.

Suma: 60 godz.

Liczba ECTS: 2Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań psychologicznych oraz wykształcenie u nich umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych oraz psychologicznych. Ponadto celem badań jest wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się wybranymi metodami psychologicznymi w badaniach. Szczególna uwaga w ramach zajęć zwracana będzie na kształtowanie u studentów umiejętności posługiwania się metodą genogramu.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do metodologii badań, powtórzenie podstawowych zagadnień. Omówienie zasad i warunków prowadzenia badań psychologicznych.

2. Podstawowe metody badań - obserwacja i wywiad w psychologii.

3. Metody kwestionariuszowe.

4. Metody projekcyjne na podstawie testu projekcyjnego rysunkowego - Rysunek Rodziny

5. Genogram.

6. Studium przypadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa: 2004.

M. Braun-Gałkowska, Test Rysunku Rodziny. Lublin 1985, Wyd. KUL.

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, PWN.

A. Frydrychowicz, Test stosunków rodzinnych E. Bene, J. Anthony badania walidacyjne na populacji polskiej. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo - Zawodowego MEN.

Bene E., Anthony J., Warszawa 1993.

I. Kołbik, Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, w: Bogdan de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1994, s. 97-109.

M. McGoldeick, R. Gerson, S. Shellenberger (2008). Genogramy - rozpoznawanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, ATK.

S. Siek, A. Grochowska, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 2001, UKSW.

S. Ślaski, Opis metody "studium przypadku", w: Studia z Psychologii, tom V, Warszawa 1985, s. 99-106.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)