Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Małżeństwo i rodzina w Biblii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-MRB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Małżeństwo i rodzina w Biblii
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na III roku - stacjonarne I stopnia
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03, NRL_W05, NRL_U05, NRL_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca Pisma Świętego jako księgi wiary i kodu kultury.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zawartymi w Biblii zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny.

Wymagania wstępne: Przedmiotem wprowadzającym jest Wstęp ogólny do Pisma świętego. Wymagana jest też znajomość zagadnień dotyczących charakteru, czasu i okoliczności powstania Starego i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Godność i powołanie człowieka według Biblii

2. Typy rodzin i małżeństw w Piśmie Świętym

3. Narzeczeństwo w Biblii i zawieranie małżeństwa

4. Dzieci i ich wychowanie

5. Starość

6. Śmierć i zwyczaje pogrzebowe

7. Posiłki, wspólnota stołu i uczty

8. Ubiór

9. Dorosłość

10. Pozycja kobiety: żony, matki, wdowy

11. Podróże

12. Rodzina w Prawie żydowskim

13. Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie

14. Zadania i obowiązki rodziny w Ewangelii

15. Teologia małżeństwa i rodziny

Literatura:

1. Vaux, R. de, Instytucje Starego i Nowego Testamentu, T. I i II, Poznań 2004, s. 29-71.

2. Filipiak, M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszwa 1985, s. 102-193.

3. Najda, A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

4. Najda, A. J., Ciało w rozumieniu biblijnym, w: A. J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, Warszawa 2011, s. 11-22.

5. Witaszek, G. (Red.), Biblia o rodzinie, Lublin 1997.

6. Jelonek, T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym, Kraków 2007.

7. Bartnicki, R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

8. Najda, A. J., Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie, w: Z. Struzik, Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 189-204.

9. Najda, A. J., Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, w: Studia nad Rodziną 37(2015), s. 27-47.

10. Sarmiento, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 63-88.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EW 1 - student zna elementarną terminologię używaną w biblistyce ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny.

EW 2 - student zna zna podstawy teoretyczne teologii ogólnej oraz posiada wiedzę szczegółową o teologii małżeństwa i rodziny oraz jej odniesienie do życia małżeńskiego i rodzinnego.

EW 3 - student ma podstawowa wiedzę na temat stosowania i działania sakramentów w stosunku do małżeństwa i rodziny.

Umiejętności:

EU 1 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej w celu analizowania i interpretowania problemów małżenskich i rodzinnych.

EU 2 - student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie sakramentologii, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

EU 3 - student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące sakramentologii, z wykorzystaniem różnych ujęć i współczesnych koncepcji teologicznych w zakresie sakramentologii.

EU 4 - student potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi, przepisami i regułami Kościoła dotyczącymi życia sakramentalnego w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżenskich i rodzinnych.

Kompetencje:

EK 1 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z życiem sakramentalnym.

EK 2 - student ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej w zakresie praktyki sakramentalnej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

EK 3 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła prawne, teologiczne i kulturowe związane z sakramentami.

PUNKTY ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

lektura i analiza literatury przedmiotu: 15 godzin

przygotowanie do zajęć: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu ustnego: 15 godzin

75 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza [EW 1, 2, 3]:

bardzo dobry (5): student zna bardzo dobrze terminologię używaną w biblistyce ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny; zna podstawy teoretyczne teologii ogólnej oraz posiada wiedzę szczegółową o teologii małżeństwa i rodziny oraz jej odniesienie do życia małżeńskiego i rodzinnego; ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania i działania sakramentów w stosunku do małżeństwa i rodziny.

dobry (4): student zna dobrze terminologię używaną w biblistyce ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny; zna podstawy teoretyczne teologii ogólnej oraz posiada wiedzę szczegółową o teologii małżeństwa i rodziny; ma dobrą wiedzę na temat stosowania i działania sakramentów w stosunku do małżeństwa i rodziny.

dostateczny (3): student zna elementarną terminologię używaną w biblistyce ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny; zna podstawy teoretyczne teologii ogólnej oraz posiada podstawową wiedzę o teologii małżeństwa i rodziny; ma podstawową wiedzę na temat stosowania i działania sakramentów w stosunku do małżeństwa i rodziny.

Umiejętności [EU 1, 2, 3, 4]:

bardzo dobry (5): student potrafi na poziomie zaawansowanym wykorzystać wiedzę teoretyczn z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie sakramentologii, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); umie w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące sakramentologii, z wykorzystaniem różnych ujęć i współczesnych koncepcji teologicznych w zakresie sakramentologii; potrafi biegle posługiwać się systemami normatywnymi, przepisami i regułami Kościoła dotyczącymi życia sakramentalnego w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

dobry (4): student potrafi na poziomie dobrym wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie sakramentologii, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT); umie w sposób spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące sakramentologii, z wykorzystaniem głównych ujęć i współczesnych koncepcji teologicznych w zakresie sakramentologii; potrafi dobrze posługiwać się systemami normatywnymi, przepisami i regułami Kościoła dotyczącymi życia sakramentalnego w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

dostateczny (3): student potrafi na poziomie podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu sakramentologii ogólnej i szczegółowej w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych; potrafi z pomocą nauczyciela zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie sakramentologii, korzystając z podstawowych źródeł; potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące sakramentologii; potrafi wskazać podstawowe systemy normatywne, przepisy i reguły Kościoła dotyczące życia sakramentalnego w celu rozwiązywania konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych.

Kompetencje społeczne [EK 1, 2, 3]:

bardzo dobry (5): student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z życiem sakramentalnym i odznacza się wysokim profesjonalizmem; ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej w zakresie praktyki sakramentalnej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi w sposób profesjonalny i uporządkowany wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła prawne, teologiczne i kulturowe związane z sakramentami.

dobry (4): student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z życiem sakramentalnym; ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej w zakresie praktyki sakramentalnej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi na poziomie dobrym wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła prawne, teologiczne i kulturowe związane z sakramentami.

dostateczny (3): student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z życiem sakramentalnym; ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej w zakresie praktyki sakramentalnej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; potrafi na poziomie podstawowym wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła prawne, teologiczne i kulturowe związane z sakramentami.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: egzamin, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - egzamin pisemny, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda
Prowadzący grup: Andrzej Najda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zawartymi w Biblii zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny.

Wymagania wstępne: Przedmiotem wprowadzającym jest Wstęp ogólny do Pisma świętego. Wymagana jest też znajomość zagadnień dotyczących charakteru, czasu i okoliczności powstania Starego i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Godność i powołanie człowieka według Biblii

2. Typy rodzin i małżeństw w Piśmie Świętym

3. Narzeczeństwo w Biblii i zawieranie małżeństwa

4. Dzieci i ich wychowanie

5. Starość

6. Śmierć i zwyczaje pogrzebowe

7. Posiłki, wspólnota stołu i uczty

8. Ubiór

9. Dorosłość

10. Pozycja kobiety: żony, matki, wdowy

11. Podróże

12. Rodzina w Prawie żydowskim

13. Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie

14. Zadania i obowiązki rodziny w Ewangelii

15. Teologia małżeństwa i rodziny

Literatura:

1. Vaux, R. de, Instytucje Starego i Nowego Testamentu, T. I i II, Poznań 2004, s. 29-71.

2. Filipiak, M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszwa 1985, s. 102-193.

3. Najda, A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

4. Najda, A. J., Ciało w rozumieniu biblijnym, w: A. J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, Warszawa 2011, s. 11-22.

5. Witaszek, G. (Red.), Biblia o rodzinie, Lublin 1997.

6. Jelonek, T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym, Kraków 2007.

7. Bartnicki, R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

8. Najda, A. J., Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie, w: Z. Struzik, Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 189-204.

9. Najda, A. J., Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, w: Studia nad Rodziną 37(2015), s. 27-47.

10. Najda, A. J., Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza, Warszawa 2019.

11. S. Jankowski, Życie codzienne w Piśmie Świętym. Środowisko - religia - kultura, Warszawa 2020.

12. Sarmiento, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 63-88.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda
Prowadzący grup: Andrzej Najda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zawartymi w Biblii zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny.

Wymagania wstępne: Przedmiotem wprowadzającym jest Wstęp ogólny do Pisma świętego. Wymagana jest też znajomość zagadnień dotyczących charakteru, czasu i okoliczności powstania Starego i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Godność i powołanie człowieka według Biblii

2. Typy rodzin i małżeństw w Piśmie Świętym

3. Narzeczeństwo w Biblii i zawieranie małżeństwa

4. Dzieci i ich wychowanie

5. Starość

6. Śmierć i zwyczaje pogrzebowe

7. Posiłki, wspólnota stołu i uczty

8. Ubiór

9. Dorosłość

10. Pozycja kobiety: żony, matki, wdowy

11. Podróże

12. Rodzina w Prawie żydowskim

13. Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie

14. Zadania i obowiązki rodziny w Ewangelii

15. Teologia małżeństwa i rodziny

Literatura:

1. Vaux, R. de, Instytucje Starego i Nowego Testamentu, T. I i II, Poznań 2004, s. 29-71.

2. Filipiak, M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszwa 1985, s. 102-193.

3. Najda, A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

4. Najda, A. J., Ciało w rozumieniu biblijnym, w: A. J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, Warszawa 2011, s. 11-22.

5. Witaszek, G. (Red.), Biblia o rodzinie, Lublin 1997.

6. Jelonek, T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym, Kraków 2007.

7. Bartnicki, R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

8. Najda, A. J., Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie, w: Z. Struzik, Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 189-204.

9. Najda, A. J., Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, w: Studia nad Rodziną 37(2015), s. 27-47.

10. Najda, A. J., Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza, Warszawa 2019.

11. S. Jankowski, Życie codzienne w Piśmie Świętym. Środowisko - religia - kultura, Warszawa 2020.

12. Sarmiento, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 63-88.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borowski
Prowadzący grup: Łukasz Borowski, Andrzej Najda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ai95BhHgr621iqocdVWNUfUPjrdGTHtjDe5fzbYpzN9c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=41185dce-19b5-4b46-bcca-0b52211dcd3f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

lektura i analiza literatury przedmiotu: 15 godzin

przygotowanie do zajęć: 15 godzin

przygotowanie do egzaminu ustnego: 15 godzin

75 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zawartymi w Biblii zagadnieniami dotyczącymi małżeństwa i rodziny.

Wymagania wstępne: Przedmiotem wprowadzającym jest Wstęp ogólny do Pisma świętego. Wymagana jest też znajomość zagadnień dotyczących charakteru, czasu i okoliczności powstania Starego i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Godność i powołanie człowieka według Biblii

2. Typy rodzin i małżeństw w Piśmie Świętym

3. Narzeczeństwo w Biblii i zawieranie małżeństwa

4. Dzieci i ich wychowanie

5. Starość

6. Śmierć i zwyczaje pogrzebowe

7. Posiłki, wspólnota stołu i uczty

8. Ubiór

9. Dorosłość

10. Pozycja kobiety: żony, matki, wdowy

11. Podróże

12. Rodzina w Prawie żydowskim

13. Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie

14. Zadania i obowiązki rodziny w Ewangelii

15. Teologia małżeństwa i rodziny

Literatura:

1. Vaux, R. de, Instytucje Starego i Nowego Testamentu, T. I i II, Poznań 2004, s. 29-71.

2. Filipiak, M., Problematyka społeczna w Biblii, Warszwa 1985, s. 102-193.

3. Najda, A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

4. Najda, A. J., Ciało w rozumieniu biblijnym, w: A. J. Najda (red.), Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, Warszawa 2011, s. 11-22.

5. Witaszek, G. (Red.), Biblia o rodzinie, Lublin 1997.

6. Jelonek, T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie świętym, Kraków 2007.

7. Bartnicki, R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.

8. Najda, A. J., Nauka o narzeczeństwie w Starym i Nowym Testamencie, w: Z. Struzik, Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 189-204.

9. Najda, A. J., Małżonkowie w służbie ewangelizacji w pierwotnym Kościele, w: Studia nad Rodziną 37(2015), s. 27-47.

10. Najda, A. J., Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza, Warszawa 2019.

11. S. Jankowski, Życie codzienne w Piśmie Świętym. Środowisko - religia - kultura, Warszawa 2020.

12. Sarmiento, A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 63-88.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)