Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-PB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy bioetyki
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_K02

NRL_U05

NRL_W09

NRL_W03.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie takich okoliczności prawno-społecznych, jakie występują w demokratycznym i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy i umiejętność takich działań, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, czyli odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Ostatecznie zajęć celem będzie uchwycenie tych elementów bioetycznego (katolickiego) odniesienia do życia, które w zasadniczy sposób wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Status embrionu ludzkiego.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Eksperymenty i badania prenatalne.

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Obiekcja sumienia

a) medyczna

b) wychowawcza

8. Kara kapitalna

a) W historii

b) zasada godnościowa papieża Franciszka.

9. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Biały S., Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006) nn.

2. Biesaga T.. Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

3. W imieniu dziecka poczętego, red. Gałkowski J.W. - Gula J., Rzym - Lublin 1991;

4. Bołoz W., Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79;

5. Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków, 2002;

6. Sawicki D., Moralność a "in vitro", Łomża 2002;

7. Katolo A.J., Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000;

8. Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. Biały S., Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. Światopogląd i ekologia. Materiały III olsztyńskiego sympozjum ekologicznego. Olsztyn - Waplewo 11-13 września 1996 roku, Olsztyn 1997.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRL_W03. Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych w życiu małżeńsko-rodzinnym i społecznym.

NRL_W09. Ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą

Umiejętności:

NRL_U05. Potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w

poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i

rodzinnych

Kompetencje społeczne:

NRL_K02. Absolwent posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

ECTS: 2 PUNKTY.

15 GODZIN WYKŁADOWYCH - 1 PUNKT.

20 GODZIN PUBLIKACJA PRACY CZ. NA MODDLE - 1/2 PUNKTU.

20 GODZIN PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KOLOKWIUM USTNEGO - 1/2 PUNKTU.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczania:

1. Kolokwium ustne na końcu wykładów:

sprawdzenie efektów n. pod kątem uzyskanej przedmiotowej wiedzy.

2. Obecność i aktywność na wykładach (podejmowanie dyskusji i zadawanie pytań profesorowi): umiejętności.

3. Opublikowanie na platformie e-learningu MOODLE pracy cząstkowej (esej/wypracowanie): umiejętności i kompetencje.

4. Informacja zwrotna, obserwacja pracy studenta pod kątem świadomości i wrażliwości etycznej co do omawianej problematyki (esej/refleksja, spersonalizowanie): kompetencje społeczne.

Kryteria co do stopniowania oceny:

Ocena niedostateczna - 2: Student nie uczestniczył w wykładach, nie napisał eseju; nie zaliczył kolokwium (na podstawie treści, które były poruszane na zajęciach przez prof.).

Ocena dostateczna - 3: student uczestniczył na zajęciach w ustalonych kryteriach; wykazał się na kolokwium posiadaniem podstawowej wiedzy z norm bioetycznych, napisał esej, w którym wykazał swoją wrażliwość etyczną i społeczną.

Ocena dobra - 4: Student uczestniczył w zajęciach i był na nich aktywny (brał udział w dyskusji dydaktycznej); wykazał na kolokwium posiadanie przedmiotowej wiedzy; napisał esej, wykazując się merytoryczną wiedzą, ale i wrażliwością etyczną wobec niniejszej problematyki.

Ocena - 5: Jak wyżej, ale wykonanie na poziomie bardzo dobrym (błyskotliwym).

Kryteria procentowe oceny:

Kolokwium ustne końcowe - 40% oceny.

Obecności i zaangażowanie się na zajęciach - 30 % oceny.

Napisanie poprawnie eseju (merytorycznie i formalnie) - 30 % oceny.

Minimum zaliczeniowe < 65 % itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom adekwatnej wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Adekwatnego uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest także osiągnięcie właściwego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w podejmowaniu (w społeczeństwie demokratycznym i wielokulturowym) obrony życia osoby ludzkiej i jej godności.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką różnorodną, ale w zamyśle jej twórcy (Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym (jego zdaniem) powinna oceniać, w obliczu podstawowych przyjętych społecznie wartości, ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są w różnych poziomach zastosowania i funkcjonowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do metodologicznej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w szczególną ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Status embrionu ludzkiego.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Eksperymenty i badania prenatalne.

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Obiekcja sumienia

a) medyczna

b) wychowawcza

8. Kara kapitalna

a) W historii

b) zasada godnościowa papieża Franciszka.

9. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Biały S., Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006) nn.

2. Biesaga T.. Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

3. W imieniu dziecka poczętego, red. Gałkowski J.W. - Gula J., Rzym - Lublin 1991;

4. Bołoz W., Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79;

5. Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków, 2002;

6. Sawicki D., Moralność a "in vitro", Łomża 2002;

7. Katolo A.J., Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000;

8. Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. Biały S., Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. Światopogląd i ekologia. Materiały III olsztyńskiego sympozjum ekologicznego. Olsztyn - Waplewo 11-13 września 1996 roku, Olsztyn 1997.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99e5a92dcaf74ba7abb55c24300f2a84%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a06153c-72ad-4f61-90b9-c5084ac879b2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie:

1) Rozmiaru i istoty zagrożeń życia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem jego początków), skutkowanych ingerencją biotechnologiczną i cywilizacyjną (prawną, kulturową, ideologiczną);

2) Uzasadnienia potrzeby obrony życia ludzkiego i jego godności (bioetyka jako most ku przyszłości).

Ważne jest tu uwzględnienie takich okoliczności prawno-społecznych, jakie występują w demokratycznym i wielokulturowym) państwie. Chodzi o zdobycie wiedzy i umiejętność takich działań, które byłyby podejmowane z uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej, czyli odrzucającej synkretyzm religijny i etyczny.

Ostatecznie zajęć celem będzie uchwycenie tych elementów bioetycznego (katolickiego) odniesienia do życia, które w zasadniczy sposób wpisują się w powołanie do życia w małżeństwie sakramentalnym i rodzinie katolickiej.

Pełny opis:

Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną, tzn. w zamyśle jej twórcy (Pottera), powinna zajmować się przetrwaniem gatunku ludzkiego. Zatem w swym przedmiocie materialnym powinna oceniać te ingerencje w życie człowieka, które dokonywane są na różnych poziomach zastosowania biotechnologii, prawa, kultury, cywilizacji, czyli rozumienia godności człowieka, jego powołania itp.

Dziś jednak (niestety) definicję bioetyki (jej zakres i cel) bardzo często sprowadza się do opisowej analizy ingerencji biotechnologicznych, które są uskutecznianie w medycynie.

Ważne zatem jest, aby student został wprowadzony w powyższą problematykę w kontekście pozytywów i zagrożeń takich ingerencji. Ma się tutaj na myśli aspekty oceny normatywnej, bazującej na antropologii i metafizyce katolickiej, która bierze w ochronę życie poczęte, jako jedną z najwyższych wartości obiektywnych i ogólnoludzkich.

Treści szczegółowe:

1. Bioetyka jako nauka.

a) Wewnętrzny charakter etyki do nauki.

b) Status embrionu ludzkiego.

2. Aborcja i jej konsekwencje.

a) Zło etyczne zabójstwa

b) Syndrom postaborcyjny.

3. Ocena etyczna sztucznego zapłodnienia kobiety.

a) sztuczna inseminacja

b) in vitro.

4. Eksperymenty i badania prenatalne.

a) Zasady słuszności badań.

b) Porada genetyczna.

5. Klonowanie.

a) Klonowanie przez transfer jądra komórkowego.

b) klonowanie z komórek macierzystych.

6. Transplantacje

a) ex vivo

b) ex mortuo

7. Obiekcja sumienia

a) medyczna

b) wychowawcza

8. Kara kapitalna

a) W historii

b) zasada godnościowa papieża Franciszka.

9. Reasumpcja tematów. kolokwium ustne - końcowe.

Literatura:

Podstawowa:

1. Biały S., Wybrane zagadnienia z bioetyki, "Episteme"55 (2006) nn.

2. Biesaga T.. Podstawy etyki i bioetyki, Kraków 2016.

3. W imieniu dziecka poczętego, red. Gałkowski J.W. - Gula J., Rzym - Lublin 1991;

4. Bołoz W., Pierwotne i wtórne cele diagnostyki prenatalnej, w: Ekologia rodziny ludzkiej, "Episteme" 7 (2000) s. 59-79;

5. Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków, 2002;

6. Sawicki D., Moralność a "in vitro", Łomża 2002;

7. Katolo A.J., Embrion ludzki osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000;

8. Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

9. Etyka w medycynie. Ujęcie interdyscyplinarne, red. M. Monge, Warszawa 2012.

10. Transplantologia kliniczna, red. W. Rowiński i inni, Warszawa 2004.

11. Biały S., Macierzyństwo zastępcze jako plan subrogacji praw do dziecka wbrew zasadom sprawiedliwości i miłości, "Studia nad Rodziną" 42 (2017), s. 66-83.

Uzupełniająca:

1. Światopogląd i ekologia. Materiały III olsztyńskiego sympozjum ekologicznego. Olsztyn - Waplewo 11-13 września 1996 roku, Olsztyn 1997.

2. Meandry etyki, red. Z. Sareło, "Episteme" 17 (2001).

3. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Wymagania wstępne:

podstawy antropologii chrześcijańskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.