Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01

NRL_W04

NRL_W12


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do pedagogiki społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do jej zainteresowania procesem wychowania w rodzinie.

Pełny opis:

Pedagogika społeczna opisuje środowiskowe uwarunkowania wychowania, wskazując jednocześnie na możliwości kształtowania środowiska sprzyjającego procesowi wychowawczemu. Celem przedmiotu jest wprowadzenie do tej subdyscypliny pedagogicznej, zarówno w obszarze teorii, jak również praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako środowiska wychowawczego.

Treści programowe

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, społeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny i wychowania

2. Pedagogika społeczna jako subdyscyplina pedagogiczne, jej tradycje, przedmiot i zadania

3. Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej

4. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

5. Środowisko wychowawcze szkoły

6. Współpraca między szkołą a rodziną oraz innymi instytucjami z otoczenia szkoły

7. Środowisko lokalne jako przedmiot zainteresowania pedagogiki społecznej

8. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze

9. Znaczenie mediów społecznościowych i nowych technologii dla procesu socjalizacji i wychowania

10. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, edukacja medialna a pedagogika społeczna

11. Rodzina zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym

12. Wprowadzenie do animacji społeczno-kulturalnej, rola i zadania animatora

13. Specyfika działania społecznego – wymiar profilaktyczny i kompensacyjny w pracy pedagoga społecznego

14. Etyczne aspekty pracy pedagoga społecznego

15. Podsumowanie, implikacje praktyczne dla pracy familiologa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1993.

2. Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, red. S. Kawula, Toruń 2002.

3. Pilch T., Lalak D., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ciągłość i zmiana w teorii pedagogiki społecznej: wybrane zagadnienia, red. J. Piekarski , D. Urbaniak-Zając, Łódź 2011.

2. Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Łódź 2010.

3. Kawula S., Pomocniczość i wsparcie – kategorie polityki społecznej, Olsztyn 2002.

4. Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1-2, red. E. Marynowicz-Hetka, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01 – student zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W04 – student ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych, a w szczególności zna uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

NRL_W12 – student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, praca warsztatowa, E-learning

Warunki zaliczenia: na ocenę końcową składa się obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, terminowe wykonywanie zadań E-learningowych (50%) oraz ocena z prezentacji (50% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowakowski
Prowadzący grup: Piotr Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUrdSGsYKDjeyD3_Sbcrt4PaiI50Kz7bl0qa4Ljbr66Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ffc45e3-a5cb-483f-b70f-2085267e4d77&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach.

- udział w zajęciach - 30 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji - 20 godz.


ECTS: 3

Suma godzin: 80 = 3 ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)