Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa wizytująca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-PZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa wizytująca
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W15

NRL_U06

NRL_K08


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Praktyka wizytująca pozwala studentowi na zapoznanie się z potencjalnym miejscem swojej przyszłej pracy oraz odniesienie swojej wiedzy do funkcjonowania instytucji.

Pełny opis:

Celem praktyki wizytującej jest:

a) zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówki,

b) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki,

c) zapoznanie się z zadaniami i organizacją pracy jednostek zajmujących się pomocą rodzinie,

d) zapoznanie się ze specyfiką osób i rodzin korzystających ze wsparcia i pomocy danej placówki. oraz zadaniami poszczególnych jednostek w tej strukturze.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W15 – student rozpoznaje metody i procedury stosowane w pracy z rodziną

NRL_U06 – student efektywnie komunikuje się ze specjalistami z zakresu nauk o rodzinie

NRL_K08 – student ponosi odpowiedzialność za swoje przygotowanie do pracy, podejmowane decyzji, prowadzone działania i ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia: odpowiednie przygotowanie formalne i merytoryczne do praktyk, udział w zajęciach praktycznych w instytucji, wykonanie czynności sprawozdawczych

Metody weryfikacji efektów uczenia się: Karta Kompetencji Praktykanta, Sprawozdanie z dziennikiem praktyk, rozmowa z Pełnomocnikiem Dziekana WSR ds. Praktyk Studenckich dotycząca realizacji efektów uczenia się przez studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski, Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Piotr Czekalski, Katarzyna Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach.

- 30 godz.- wizytacja w placówce

- 5 godz. – czynności przygotowawcze i sprawozdawcze, udział w konsultacjach


ECTS: 1

Suma godzin: 35 godz.= 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)