Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-SK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka komunikacji
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

NRL_W02

NRL_W14

NRL_U04

NRL_U08

NRL_K01

NRL_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności autoprezentacji: budowanie poczucia własnej wartości, przyswojenie podstawowej wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi oraz praktyczne ćwiczenia technik i taktyk autoprezentacji.

Pełny opis:

Zajęcie te mają charakter warsztatowy. Z uwagi na małą liczbę godzin kurs jest intensywny i wymaga od słuchaczy pełnego uczestnictwa i uwagi.

Na warsztaty składać się będą następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do autoprezentacji - czym jest autoprezentacja, co stoi na przeszkodzie dobrej autoprezentacji, etc.

2. Budowanie poczucia własnej wartości - wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie naszych traum, zranień jest drogą do wzmocnienia wartości siebie, uzyskania pełniejszego obrazu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.

3. Komunikacja - znaczenie komunikacji, jej modele, techniki skutecznego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna, etc.

4. Techniki i taktyki autoprezentacji - jak się skutecznie prezentować, jak sobie radzić ze stresem, potknięciami, trudnymi pytaniami, etc.

5. Zajęcia praktyczne - ćwiczymy autoprezentację.

Literatura:

1. Beck G., Podręcznik manipulacji. Zakazana retoryka, wyd. Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.

2. Detz J., Sztuka komunikacji. Nie co mówić, ale jak mówić, przekład Bartosik J., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

3. Gialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, wyd. GWP, Sopot 2016.

4. Leary M. Wywieranie wrażenia. Strategia autoprezentacji, wyd. GWP, Sopot 2017.

5. Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia w public relations, wyd. POLTEXT, Warszawa 2000.

6. Spillane M., Zaprezentuj siebie, Podręcznik dla nowoczesnego mężczyzny, wyd. MUZA SA, Warszawa 2003.

7. Spillane M., Zaprezentuj siebie, Podręcznik dla nowoczesnej kobiety, wyd. MUZA SA, Warszawa 1996.

8. Struzik Z., Metodyka Pracy Naukowej, wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020. (wybrane rozdziały dotyczące Prezentacji).

Bibliografia uzupełniająca

9. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, wyd. Media Rodzina, Poznań 2012.

10. Haidt J., Prawy umysł, wyd. smak słowa, Sopot 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRL_W02 - zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła,

NRL_W14 - ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych,

metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

NRL_U04 - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT),

NRL_U08 - posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów

działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,

Kompetencje społeczne:

NRL_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

(intelektualnego i religijno-duchowego),

NRL_K06 - docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania

prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

ECTS:

Liczba ECTS: 1

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 10 godz.

lektura literatury przedmiotu: 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 5 godz.

konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN 40

LICZBA ECTS 40 godz./30 (25) godz. = 1

[1 ECTS = 30 (25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie lub w szczególnych wypadkach na platformie MS Teams.

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach lub w kontakcie synchronicznym przez MS Teams;

2. Wykonywanie zadanych ćwiczeń i przesłanie ich mailowo lub na platformie Moodle.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Kryteria oceniania:

Ocena 2 (ndst)

– Wiedza (NRL_W02,NRL_W14): student nie potrafi scharakteryzować podstawowej wiedzy dotyczącej sztuki komunikacji oraz nie potrafi wskazać podstawowych zasad dobrej komunikacji; student nie potrafi formułować wypowiedzi zgodnie z zasadami dobrej komunikacji;

- Umiejętności (NRL_U04, NRL_U08): student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu sztuki komunikacji do poprawnej prezentacji i komunikacji; nie potrafi skonstruować poprawnej wypowiedzi, zgodnie z zasadami autoprezentacji;

- Kompetencje społeczne (NRL_K01, NRL_K06): student nie posiada świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie

potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście zadań mediatora czy asystenta rodziny, pracownika opieki społecznej i potrzeby profesjonalizacji działań związanych ze wsparciem rodziny; student nie jest przygotowany do pełnienia w/w ról , nie posiada świadomości odpowiedzialności w pracy z rodziną i konieczności jasnego, rzetelnego komunikowania się z klientami.

Ocena 3 (dst)

– Wiedza (NRL_W02,NRL_W14): student w ograniczonym stopniu potrafi scharakteryzować podstawową wiedzę dotyczącą sztuki komunikacji oraz w stopniu dostatecznym potrafi wskazać podstawowe zasady dobrej komunikacji; student częściowo potrafi formułować wypowiedzi zgodnie z zasadami dobrej komunikacji;

- Umiejętności (NRL_U04, NRL_U08): student częściowo potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu sztuki komunikacji do poprawnej prezentacji i prezentowania się; w ograniczonym stopniu potrafi skonstruować poprawne wypowiedzi, zgodnie z zasadami autoprezentacji;

- Kompetencje społeczne (NRL_K01, NRL_K06): student w ograniczonym stopniu posiada świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dostatecznie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście zadań mediatora czy asystenta rodziny, pracownika opieki społecznej i potrzeby profesjonalizacji działań związanych ze wsparciem rodziny; student częściowo jest przygotowany do pełnienia w/w ról , posiada w stopniu dostatecznym świadomość odpowiedzialności w pracy z rodziną i konieczności jasnego, rzetelnego komunikowania się z klientami.

Ocena 4 (db)

– Wiedza (NRL_W02,NRL_W14): student poprawnie charakteryzuje podstawową wiedzę dotyczącą sztuki komunikacji i autoprezentacji oraz w stopniu dobrym (min 50%) potrafi wskazać podstawowe zasady dobrej komunikacji; student dość dobrze (min 50%) potrafi formułować wypowiedzi zgodnie z zasadami dobrej komunikacji;

- Umiejętności (NRL_U04, NRL_U08): student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu sztuki komunikacji do poprawnej prezentacji i prezentowania się; wykazuje dobre umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi, zgodnie z zasadami autoprezentacji;

- Kompetencje społeczne (NRL_K01, NRL_K06): student wie i posiada wystarczający (min. 50%) poziom wiedzy i umiejętności, dobrze rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście zadań mediatora czy asystenta rodziny, pracownika opieki społecznej i potrzeby profesjonalizacji działań związanych ze wsparciem rodziny; student częściowo jest przygotowany do pełnienia w/w ról, posiada w świadomość odpowiedzialności w pracy z rodziną i konieczności jasnego, rzetelnego komunikowania się z klientami. Ponadto angażuje się w przebieg

prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach.

Ocena 5 (bdb)

- Wiedza( NRL_W02,NRL_W14): student bardzo dobrze charakteryzuje podstawową wiedzę dotyczącą sztuki komunikacji i autoprezentacji oraz w stopniu bardzo dobrym (min 80%) potrafi wskazaćzasady dobrej komunikacji; student dość potrafi formułować wypowiedzi zgodnie z zasadami dobrej komunikacji;;

- Umiejętności (NRL_U04, NRL_U08): student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu sztuki komunikacji do poprawnej prezentacji i prezentowania się; wykazuje bardzo dobre umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi, zgodnie z zasadami autoprezentacji;

- Kompetencje społeczne (NRL_K01, NRL_K06): poziom wiedzy i umiejętności,bardzo dobrze rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, zwłaszcza w kontekście zadań mediatora czy asystenta rodziny, pracownika opieki społecznej i potrzeby profesjonalizacji działań związanych ze wsparciem rodziny; student jest przygotowany do pełnienia w/w ról, posiada w świadomość odpowiedzialności w pracy z rodziną i konieczności jasnego, rzetelnego komunikowania się z klientami. Ponadto bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne logiczne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności; budowanie poczucia własnej wartości, przyswojenie podstawowej wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi oraz praktyczne ćwiczenia technik i taktyk autoprezentacji

Pełny opis:

Pełny opis:

Zajęcie te mają charakter warsztatowy. Z uwagi na małą liczbę godzin kurs jest intensywny i wymaga od słuchaczy pełnego uczestnictwa i uwagi.

Na warsztaty składać się będą następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do autoprezentacji - czym jest autoprezentacja, co stoi na przeszkodzie dobrej autoprezentacji etc.

2. Budowanie poczucia własnej wartości - wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie naszych traum, zranień jest drogą do wzmocnienia wartości siebie, uzyskania pełniejszego obrazu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.

3. Komunikacja - znaczenie komunikacji, jej modele, techniki skutecznego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna etc.

4. Techniki i taktyki autoprezentacji - jak się skutecznie prezentować, jak sobie radzić ze stresem, potknięciami, trudnymi pytaniami etc.

5. Zajęcia praktyczne - ćwiczymy autoprezentację.

Literatura:

Literatura:

1. Aronson E., Psychologia społeczna.

2. Beck G., Zakazana retoryka, Helion.

3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP.

4. Detz J. Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2007.

5. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych.

6. Murdoch A. Prezentacje i wystąpienia publiczne, Poltext.

7. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnego mężczyzny, Muza 2003.

8. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety, Muza 2003.

9. Szmajke A., Autoprezentacja. MAski. Pozy. Miny, Wydawnictwo URSA Consulting, 1999.

10. Wiszniewski, Sztuka mówienia i porad, Videograf 2003.

11. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi.

12. Wystąpienia publiczne, Studio Emka.

13. Metodyka Pracy Naukowej, Instytut Papieża Jana Pawła II (wybrane rozdziały dotyczące Prezentacji).

Wymagania wstępne:

Sprawne posługiwanie się programami edukacyjnymi, proponowanymi przez Wydział Studiów nad Rodziną - UKSW.

Umiejętność logowania się na zajęciach-warsztatach prowadzonych zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

NRL_W02


NRL_W14


NRL_U04


NRL_U08


NRL_K01


NRL_K06

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój umiejętności; budowanie poczucia własnej wartości, przyswojenie podstawowej wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi oraz praktyczne ćwiczenia technik i taktyk autoprezentacji

Pełny opis:

Pełny opis:

Zajęcie te mają charakter warsztatowy. Z uwagi na małą liczbę godzin kurs jest intensywny i wymaga od słuchaczy pełnego uczestnictwa i uwagi.

Na warsztaty składać się będą następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do autoprezentacji - czym jest autoprezentacja, co stoi na przeszkodzie dobrej autoprezentacji etc.

2. Budowanie poczucia własnej wartości - wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie naszych traum, zranień jest drogą do wzmocnienia wartości siebie, uzyskania pełniejszego obrazu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron.

3. Komunikacja - znaczenie komunikacji, jej modele, techniki skutecznego słuchania, komunikacja werbalna i niewerbalna etc.

4. Techniki i taktyki autoprezentacji - jak się skutecznie prezentować, jak sobie radzić ze stresem, potknięciami, trudnymi pytaniami etc.

5. Zajęcia praktyczne - ćwiczymy autoprezentację.

Literatura:

Literatura:

1. Aronson E., Psychologia społeczna.

2. Beck G., Zakazana retoryka, Helion.

3. Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych, GWP.

4. Detz J. Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2007.

5. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych.

6. Murdoch A. Prezentacje i wystąpienia publiczne, Poltext.

7. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnego mężczyzny, Muza 2003.

8. Spillane M., Zaprezentuj siebie. Poradnik dla nowoczesnej kobiety, Muza 2003.

9. Szmajke A., Autoprezentacja. MAski. Pozy. Miny, Wydawnictwo URSA Consulting, 1999.

10. Wiszniewski, Sztuka mówienia i porad, Videograf 2003.

11. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi.

12. Wystąpienia publiczne, Studio Emka.

13. Metodyka Pracy Naukowej, Instytut Papieża Jana Pawła II (wybrane rozdziały dotyczące Prezentacji).

Wymagania wstępne:

Sprawne posługiwanie się programami edukacyjnymi, proponowanymi przez Wydział Studiów nad Rodziną - UKSW.

Umiejętność logowania się na zajęciach-warsztatach prowadzonych zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)