Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia młodzieży
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na III roku - stacjonarne I stopnia
Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11

NRM_U14

NRM_K04


Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie i relatywnie holistyczny opis kategorii młodzieży w kontekście społecznych uwarunkowań oraz prezentacja ich cech jako autonomicznej kategorii społecznej. W czasie zajęć studenci otrzymają informacje na temat wybranych aspektów życia codziennego młodzieży z uwzględnieniem kontekstów kulturowych.

Pełny opis:

1. Młodzież – mapa myśli – mocne i słabe strony

2. Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii

3. Młodzież jako kategoria badawcza -metody i techniki badań

4. Młodzież – definicje, między grupą a kategorią

5. Aadolescenci, dorosły normals - różnice w koncepcjach opisu młodzieży

6. Wartości w życiu młodych

7. Socjalizacja a edukacja młodzieży

8. Młodzież w społeczeństwie otwartym i konsumpcyjnym

9. Młodzież w mikro i makrospołeczeństwie: grupa rówieśnicza, rodzina, społeczność lokalna, społeczeństwo

10. Młodzież w trendach demograficznych

11. Młodzież na rynku pracy

12. Religijność młodych

13. Rodzina miejscem kształtowania postaw, aspiracji młodych

14. Młodzież a migracja

15. Młodzież a konflikt pokoleniowy

16. Młodzież na rynku pracy

17. Uzależnienia i patologie związane z młodzieżą

18. Młodzież w teatrze życia społecznego od nauki do polityki

19. Opinie młodzieży na wybrane tematy: samodzielne prace studentów

Literatura:

Kowaliowa A., Łuków W., Socjologia młodzieży, Szczecin 2003.

Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Kraków. 2005.

Niezgoda M., Młodzież jako przedmiot zainteresowania socjologii, ROCZNIK LUBUSKI Tom 40, cz. 2a, 2014

Młyński J. W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa, Tarnów 2008.

Młyński j, Szewczyk W., Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Warszawa 2012.

Niedzwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.

Mariański J., Młodzież między tradycja a ponowoczesnością, Lublin 1995.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom Lublin - Kielce 2006

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student posiada usystematyzowaną wiedzę o socjologii młodzieży , o różnych rodzajach, instytucjach życia społecznego

Umiejętności

Student posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów młodzieży

posiada umiejętność rozumienia tendencji zmian zachowań kulturowych młodych, poznał analizę danych i narzędzi służących do wykonania badań w socjologii młodzieży.

Kształcenie

Student aktywnie uczestniczy w poznaniu wiedzy z zakresu socjologii rodziny i potrafi ja zastosować w kontekście życia rodzinnego, poznał zachowania kulturowe i aksjologiczny świat

Metody i kryteria oceniania:

Metody: ogólnie

wykład, konwersatorium, dyskusja

WIEDZA (EK 1-3)

OCENA 2 (NDST) – student nie opanował podstawowych wiadomości z socjologii młodzieży. Nie opanował wiedzy w zakresie teorii badawczych. . Nie potrafi określić ani przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym opisanych problemów młodzieży. Nie potrafi ukazać opinii młodzieży na wybrany temat i nie posiada własnego poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: samodzielne prace studentów. Przedstawiona opinia nie stanowi 50% zebranego materiału

OCENA 3 (DST) – student w części (50 %) opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 50% ukazać opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 50% zebranego materiału

OCENA 4 (DB) – student w części (75 %) opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 75% ukazać opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 80% zebranego materiału

OCENA 5 (BDB) - student bardzo dobrze opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 95% analizuje i przedstawia opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 85%-93% zebranego materiału

UMIEJĘTNOŚCI (EK 4-6)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami, w odniesieniu do podstawowych zagadnień socjologii młodzieży. Nie potrafi zastosować teoretycznych jej podstaw w przestrzeni społecznej. Nie pozyskał umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić za pomocą narzędzi badawczych opinii na temat wypranego zagadnienia o młodzieży. Ponadto nie rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących młodzież w przestrzeni społecznej.

OCENA 3 (DST) -student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w odniesieniu do podstawowych pojęć i zagadnień socjologii młodzieży. Potrafi w minimalnym stopniu zastosować teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Pozyskał minimalne umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić różne rodzaje badań społecznych.

OCENA 4 (DB) – student właściwie posługuje się podstawową wiedzą w zakresie definicyjnym oraz naukowego spojrzenia na socjologię młodzieży. Potrafi właściwe zaimplementować teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Potrafi dokonać i analizy opinii młodzieży na wybrany temat .

OCENA 5 (BDB) – student bardzo dobrze posługuje się podstawową wiedzą w zakresie pojęciowania oraz naukowego spojrzenia na socjologię młodzieży. Właściwe ujmuje i stosuje teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Potrafi zastosować teorie do rozwiązywania problemów młodzieżowych oraz właściwie przygotował narzędzie badawcze, przeprowadził badanie i dokonał analizy opinii młodzieży w wybranym przez siebie temacie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 7-9)

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi zastosować wiedzy w zakresie socjologii młodzieży i wykorzystać jej w warunkach opisu jej w społeczeństwie. Nie potrafi zastosować uzyskanych informacji w dyskusji z innymi studentami oraz oraz nie wykazuje kompetencji w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody oraz nie wykonał opinii na temat młodzieży.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować wiedzę oraz wykorzystać ją w warunkach poglądów społecznych. W ograniczonym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie oraz wykazuje minimalne kompetencji w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Nie potrafi prowadzić dyskusji i w ograniczonym stopniu wykonał wskazane zadanie dotyczące opinii młodzieży na wybrany temat.

OCENA 4 (DB) – student potrafi zastosować wiedzę oraz wykorzystać ją w warunkach poglądów społecznych. W relatywnym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie oraz wykazuje względne kompetencje w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Potrafi dyskutować i brać udział w dyskusji i pozytywnie wykonał wskazane zadanie dotyczące opinii młodzieży na wybrany temat.

OCENA 5 (BDB) – student wykazuje wysoki stopień zastosowania wiedzy na temat socjologii młodzieży i potrafi ja zasymilować w warunkach poglądów społecznych. Właściwie stosuje uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz w społeczeństwie oraz wykazuje wysokie kompetencje w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia badań, przy użyciu właściwej metody. Prezentuje właściwy poziom intelektualny w dyskusji i pozytywnie wykonał wskazane zadanie dotyczące opinii młodzieży na wybrany temat. Potrafi być krytyczny, ale nie kontestacyjny.

METODY DYDAKTYCZNE I SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

EFEKTY WIEDZY (1-3)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja konwersatorium.

EFEKTY UMIEJĘTNOŚCI (4-6)

metoda dydaktyczna - wykład problemowy, konwersatorium, stosowanie metod dyskusji oraz oceny sytuacji, weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej (prezentacja)oraz przygotowanie i udział w ćwiczeniach

EFEKTY KOMPETENCJI (7-9)

metoda dydaktyczna - samodzielny rozwój za pomocą lektury przedmiotu, ocena przygotowanej ankiety lub dokonanie innego badania, np. studium obserwacji lub wywiadu, wykład konwersacyjny, opis problemów i sytuacji społecznych

weryfikacja za pomocą oceny pracy semestralnej oraz udział w ćwiczeniach

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

2. Czynny udział w dyskusji

4.Aktywny udział na zajęciach (konwersatorium)

5. Wykonanie prezentacji

5. Zaliczenie - obecność, czynny udział w zajedziach i konwersatoriach, przedstawienie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)