Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Święci małżonkowie w Kościele

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-SMwK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Święci małżonkowie w Kościele
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty do wyboru - studia stacjonarne III rok I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03, NRM_W04, NRM_U05, NRM_K02

Skrócony opis:

W cyklu wykładów zostają poruszone kwestie dotyczące powołania do świętości realizowane w życiu małżeńskim, którego fundamentem jest sakrament małżeństwa. Celem wykładu jest zdobycie uporządkowanej wiedzy na temat uświęcenia w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Pełny opis:

1. Powołanie do świętości w Piśmie św.

2. Święci małżonkowie w Piśmie św. i Kościele starożytnym

3. Nauczanie Kościoła o duchowości małżeństw i świętości sakramentu małżeństwa

4. Święci małżonkowie w najnowszej historii Kościoła

5. Kryzys małżeństwa i rodziny

6. Współczesne zagrożenia kulturowe dla trwałości i świętości rodzin chrześcijańskich

7. Świętość małżonków odpowiedzią na kryzys małżeństw i rodzin chrześcijańskich.

8. Beatyfikacja i kanonizacja małżonków (Martin, Quadrocchi)

Literatura:

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Kraków 1981.

Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi Stary Sącz, 16 czerwca 1999.

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, Kraków-Ząbki 1999.

Adamczyk D, Bębas S., Chrześcijańskie sacrum?, „Collectanea Theologica” 88(2018), s. 99-114.

Głaz S., Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka, „Rocznik Teologiczny” 52(2010), z. 1-2, s. 179-194.

Jelonek T., Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008.

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

Jóźwiak E., Prymas Wyszyński o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1994.

Knotz K., Akt małżeński, Kraków 2001.

Misztal H., Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia, „Roczniki Nauk Prawnych” 8(1998), s. 175-186.

Nagórny J., Pokrywka M. (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007.

Nagórny J., Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007, s. 19-117.

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2004.

Ozorowski M., Chrześcijańskie ideały wychowawcze w rodzinie Martin- rodziców św. Teresy z Lisieux, „Teologia i Moralność” 14(2019), z. 2, s. 73-85.

Sorkowicz A., Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2014.

Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.

Wróblewski P., Świętość fundamentem odnowy Kościoła. Powszechne powołanie do świętości, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24(2015), z. 3, s. 161-174.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: student zna podstawową terminologię używaną w naukach teologicznych, w naukach o rodzinie i naukach społecznych.

- student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej i prawa kanonicznego na temat małżeństwa i rodziny i ich powołania do świętości.

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; potrafi dokonać analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk teologicznych i nauk o rodzinie, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

OPIS ECTS:

Aktywność studenta

udział w wykładzie

Ilość godzin 15

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu

Ilość godzin 10

konsultacje

Ilość godzin 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy

Ilość godzin 15

przygotowanie do egzaminu/kolokwium

Ilość godzin 15

SUMA GODZIN 60

LICZBA ECTS: 60 godz. = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst..): nie wie czym jest sakrament małżeństwa, powołanie do świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym, nie wie jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny w jej wzroście moralnym i duchowym, ani jakie pary małżeńskie zostały wyniesione na ołtarze.

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest sakrament małżeństwa, powołanie do świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym, ale nie wie jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny w jej wzroście moralnym i duchowym, ani jakie pary małżeńskie zostały wyniesione na ołtarze.

- na ocenę 4 (db.): wie czym jest sakrament małżeństwa, powołanie do świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym, wie również jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny w jej wzroście moralnym i duchowym, ani jakie pary małżeńskie zostały wyniesione na ołtarze.

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale czym jest sakrament małżeństwa, powołanie do świętości w życiu małżeńskim i rodzinnym, wie również jakie są obrzędy we wspólnocie chrześcijańskiej i jakie mają znaczenie dla rodziny w jej wzroście moralnym i duchowym, ani jakie pary małżeńskie zostały wyniesione na ołtarze.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, ani nie potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny.

- na ocenę 3 (dost.) student nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, ale potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny.

- na ocenę 4 (db.):student potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi w sposób ogólny rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować niektóre działania profilaktyczne.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, potrafi w sposób trafny i precyzyjny rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny i zaproponować niektóre działania profilaktyczne.

Kompetencje

- ocenę niedostateczną (2-ndst) student nie posiada pogłębionego przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą swoją i innych, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki; nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

-na ocenę dostateczną (3-dst.) student posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, lecz nie dostrzega i nie formułuje w sposób precyzyjny problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z pracą swoją i innych, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki; nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

-na ocenę dobrą (4-db.) student posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

- na ocenę bardzo dobrą (5-bdb.) student posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; doskonale dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, w sposób kreatywny poszukuje optymalnych rozwiązań, zawsze postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem (pisemnym-esej) lub kolokwium. Esej powinien być napisany samodzielnie na 5 stron standardowego maszynopisu z bibliografią i z zastosowaniem wymogów metodologicznych.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym kolokwium/egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W cyklu wykładów zostają poruszone kwestie dotyczące powołania do świętości realizowane w życiu małżeńskim, którego fundamentem jest sakrament małżeństwa. Celem wykładu jest zdobycie uporządkowanej wiedzy na temat uświęcenia w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Powołanie do świętości w Piśmie św.

2. Święci małżonkowie w Piśmie Św.

3. Nauczanie Kościoła o duchowości małżeństw i świętości sakramentu małżeństwa

4. Święci małżonkowie w historii Kościoła

5. Kryzys małżeństwa i rodziny

6. Współczesne zagrożenia kulturowe dla trwałości i świętości rodzin chrześcijańskich

7. Świętość małżonków odpowiedzią na kryzys małżeństw i rodzin chrześcijańskich

Literatura:

Literatura:

Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi Stary Sącz, 16 czerwca 1999

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum, Poznań 1994.

Knotz K., Akt małżeński, Kraków 2001.

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2004.

Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Kraków 1981.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020.

Jóźwiak E., Prymas Wyszyński o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1994.

Evdokimov, P., Kobieta i zbawienie świata. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 1991. ISBN 83-7033-088-6.

Kornas -Biela, D., Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości. In: Płciowość ludzka w kontekście miłości. (red. J. Nagórny, M. Pokrywka). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 119-164. ISBN 978-83-7363-577-7.

Laroche M.-Ph., Mały kościół: mistyczna przygoda małżeństwa. Hajnówka: Bratczyk, 2006. ISBN 83-88325-81-7.

J. Nagórny, Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007, s. 19-117. ISBN 978-83-7363-577-7.

Naumowicz, J., Kościół domowy w myśli Jana Chryzostoma, w: „Pastores” 33?4 (2006), s. 118-114.

Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1983.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac21569718d614010b5aed6b0f39c0a88%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ececb60a-0935-45dc-bc51-21f1e9bd7097&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

- Czym jest świętość w życiu małżeńskim i rodzinnym.

- Czym jest sakrament małżeństwa oraz jakie ma znaczenie dla świętości małżonków.

- Uporządkowana wiedza na temat istoty uświęcenia oraz realizowania powołania do świętości w życiu małżeńskim.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Powołanie do świętości w Piśmie św.

2. Święci małżonkowie w Piśmie Św.

3. Nauczanie Kościoła o duchowości małżeństw i świętości sakramentu małżeństwa

4. Święci małżonkowie w historii Kościoła

5. Kryzys małżeństwa i rodziny

6. Współczesne zagrożenia kulturowe dla trwałości i świętości rodzin chrześcijańskich

7. Świętość małżonków odpowiedzią na kryzys małżeństw i rodzin chrześcijańskich

Literatura:

Literatura:

Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi Stary Sącz, 16 czerwca 1999

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum, Poznań 1994.

Knotz K., Akt małżeński, Kraków 2001.

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2004.

Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Kraków 1981.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020.

Jóźwiak E., Prymas Wyszyński o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1994.

Evdokimov, P., Kobieta i zbawienie świata. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 1991. ISBN 83-7033-088-6.

Kornas -Biela, D., Ku dojrzałemu przeżywaniu płciowości. In: Płciowość ludzka w kontekście miłości. (red. J. Nagórny, M. Pokrywka). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 119-164. ISBN 978-83-7363-577-7.

Laroche M.-Ph., Mały kościół: mistyczna przygoda małżeństwa. Hajnówka: Bratczyk, 2006. ISBN 83-88325-81-7.

J. Nagórny, Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007, s. 19-117. ISBN 978-83-7363-577-7.

Naumowicz, J., Kościół domowy w myśli Jana Chryzostoma, w: „Pastores” 33?4 (2006), s. 118-114.

Romaniuk K., Małżeństwo i rodzina w Biblii, Katowice 1983.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azpNVJNgKFOU84q4g7uzZv20nKmJ_4NFPtt4rQJkD01A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4f5fac36-25d8-449f-9318-44d2d30b3dd5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Powołanie do świętości w Piśmie św.

2. Święci małżonkowie w Piśmie św. i Kościele starożytnym

3. Nauczanie Kościoła o duchowości małżeństw i świętości sakramentu małżeństwa

4. Święci małżonkowie w najnowszej historii Kościoła

5. Kryzys małżeństwa i rodziny

6. Współczesne zagrożenia kulturowe dla trwałości i świętości rodzin chrześcijańskich

7. Świętość małżonków odpowiedzią na kryzys małżeństw i rodzin chrześcijańskich.

8. Beatyfikacja i kanonizacja małżonków (Martin, Quadrocchi)

Literatura:

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Kraków 1981.

Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi Stary Sącz, 16 czerwca 1999.

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, Kraków-Ząbki 1999.

Adamczyk D, Bębas S., Chrześcijańskie sacrum?, „Collectanea Theologica” 88(2018), s. 99-114.

Głaz S., Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka, „Rocznik Teologiczny” 52(2010), z. 1-2, s. 179-194.

Jelonek T., Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008.

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

Jóźwiak E., Prymas Wyszyński o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1994.

Knotz K., Akt małżeński, Kraków 2001.

Misztal H., Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia, „Roczniki Nauk Prawnych” 8(1998), s. 175-186.

Nagórny J., Pokrywka M. (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007.

Nagórny J., Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007, s. 19-117.

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2004.

Ozorowski M., Chrześcijańskie ideały wychowawcze w rodzinie Martin- rodziców św. Teresy z Lisieux, „Teologia i Moralność” 14(2019), z. 2, s. 73-85.

Sorkowicz A., Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2014.

Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.

Wróblewski P., Świętość fundamentem odnowy Kościoła. Powszechne powołanie do świętości, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24(2015), z. 3, s. 161-174.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azpNVJNgKFOU84q4g7uzZv20nKmJ_4NFPtt4rQJkD01A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4f5fac36-25d8-449f-9318-44d2d30b3dd5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Powołanie do świętości w Piśmie św.

2. Święci małżonkowie w Piśmie św. i Kościele starożytnym

3. Nauczanie Kościoła o duchowości małżeństw i świętości sakramentu małżeństwa

4. Święci małżonkowie w najnowszej historii Kościoła

5. Kryzys małżeństwa i rodziny

6. Współczesne zagrożenia kulturowe dla trwałości i świętości rodzin chrześcijańskich

7. Świętość małżonków odpowiedzią na kryzys małżeństw i rodzin chrześcijańskich.

8. Beatyfikacja i kanonizacja małżonków (Martin, Quadrocchi)

Literatura:

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Kraków 1981.

Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła wygłoszona podczas Mszy św. kanonizacyjnej księżnej Kingi Stary Sącz, 16 czerwca 1999.

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, Kraków-Ząbki 1999.

Adamczyk D, Bębas S., Chrześcijańskie sacrum?, „Collectanea Theologica” 88(2018), s. 99-114.

Głaz S., Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka, „Rocznik Teologiczny” 52(2010), z. 1-2, s. 179-194.

Jelonek T., Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008.

Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

Jóźwiak E., Prymas Wyszyński o małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1994.

Knotz K., Akt małżeński, Kraków 2001.

Misztal H., Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia, „Roczniki Nauk Prawnych” 8(1998), s. 175-186.

Nagórny J., Pokrywka M. (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007.

Nagórny J., Płciowość ludzka – z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, w: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości, Lublin 2007, s. 19-117.

Nosowski Z., Parami do nieba, Warszawa 2004.

Ozorowski M., Chrześcijańskie ideały wychowawcze w rodzinie Martin- rodziców św. Teresy z Lisieux, „Teologia i Moralność” 14(2019), z. 2, s. 73-85.

Sorkowicz A., Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2014.

Wawrzyszkiewicz S., Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska w doświadczeniu Equipes Notre-Dame, Kraków 2005.

Wróblewski P., Świętość fundamentem odnowy Kościoła. Powszechne powołanie do świętości, „Łódzkie Studia Teologiczne” 24(2015), z. 3, s. 161-174.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)