Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-TMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla III roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03,

NRL_W09,

NRL_U05,

NRL_K02

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada znajomość podstawowej wiedzy antropologicznej i teologicznej. Umiejętność dokonywania analizy i syntezy dokumentów Magisterium Kościoła i literatury przedmiotu.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazanie procesu rozwoju nauczania Magisterium Kościoła oraz nauk teologicznych nt. małżeństwa i rodziny.Ponadto omówienie zagadnienia sakramentu małżeństwa oraz wypływających z niego dla małżonków praw i obowiązków.

Celem wykładu jest prezentacja i analiza rzeczywistości życia małżeńskiego jako naturalnego powołania człowieka, które ma się realizować pomiędzy mężczyzną i kobietą, poprzez miłość ludzką i rodzicielstwo. Związek małżeński ochrzczonych przybiera postać sakramentu, który ma utwierdzać i uświęcać małżeństwo i rodzinę, poprzez miłość, jedność i nierozerwalność.

Pełny opis:

Punktem wyjścia są teologiczne podstawy badań nad małżeństwem i rodziną. Teologia małżeństwa obejmuje trzy płaszczyzny:

biblijną, która zajmuje się ukazaniem zamysłu Bożego względem małżeństwa i rodziny;

historyczną, badającą rozwój małżeństwa od początku istnienia Kościoła aż do współczesności;

oraz systematyczną, podejmującą zagadnienia eklezjologiczne i ujmujące małżeństwo jako sakrament.

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu nauczania Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. Przed ich rozpoczęciem student powinien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny , zwłaszcza na zajęciach z "Wprowadzenia do teologii" oraz z "Teologii dogmatycznej".

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich, Watykan 1986;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

6. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002;

Lektury uzupełniające:

1. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993;

2. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz 2011;

3. K. Majdański, Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, t. II;

4. E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, „Rocznik teologii katolickiej” 2003, t. 2, s. 7-25;

5. A. Skreczko, Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 45-57;

6. A. L. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

1. NRL_W03,

ma podstawową wiedzę z zakresu teologii katolickiej; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą

2. NRL_W09,

ma wiedzę na temat prawdy objawionej i zasad oraz norm etycznych w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego

3. NRL_U05,

potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych

4. NRL_K02

posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena 2 (ndst) - student nie zna elementarnej terminologii używanej w Teologii małżeństwa i rodziny i rozumie jej źródła

Ocena 3 (dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z Teologii małżeństwa i rodziny ; ma miernie uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących teologii

Ocena 4 (db) - student dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z Teologii małżeństwa i rodziny ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii

Ocena 5 (bdb) - student potrafi poprawnie stosować adekwatną terminologię z aksjologii; ma bardzo dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresuTeologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 5 (bdb) - student trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnień z zakresu Teologii małżeństwa i rodziny .

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z Teologii małżeństwa i rodziny, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny .

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny , bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie Teologii małżeństwa i rodziny , często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Egzamin z przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda
Prowadzący grup: Andrzej Najda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 3

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

opracowanie zadanego zagadnienia: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma godzin: 75

[30(25) godz. = 1 ECTS]


Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Egzamin z przedmiotu na ocenę.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada znajomość podstawowej wiedzy antropologicznej i teologicznej. Umiejętność dokonywania analizy i syntezy dokumentów Magisterium Kościoła i literatury przedmiotu.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazanie procesu rozwoju nauczania Magisterium Kościoła oraz nauk teologicznych nt. małżeństwa i rodziny.Ponadto omówienie zagadnienia sakramentu małżeństwa oraz wypływających z niego dla małżonków praw i obowiązków.

Celem wykładu jest prezentacja i analiza rzeczywistości życia małżeńskiego jako naturalnego powołania człowieka, które ma się realizować pomiędzy mężczyzną i kobietą, poprzez miłość ludzką i rodzicielstwo. Związek małżeński ochrzczonych przybiera postać sakramentu, który ma utwierdzać i uświęcać małżeństwo i rodzinę, poprzez miłość, jedność i nierozerwalność.

Pełny opis:

1. Godność i powołanie człowieka w świetle Biblii

2. Znaczenie ludzkiej seksualności

3. Małżeństwo według zamysłu Bożego

4. Małżeństwo jako sakrament

5. Sakramentalność małżeństwa

6. Małżeństwo i bezżeństwo

7. Przymierze małżeńskie

8. Celebracja małżeństwa

9. Skutki sakramentu małżeństwa

10. Jedność małżeństwa

11. Nierozerwalność małżeństwa

12. Cele małżeństwa

13. Przekazywanie życia

14. Wychowanie dzieci

15. Wspólnota rodzinna

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich, Watykan 1986;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

Lektury uzupełniające:

1. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993;

2. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz 2011;

3. K. Majdański, Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, t. II;

4. E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, „Rocznik teologii katolickiej” 2003, t. 2, s. 7-25;

5. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002;

6. A. Skreczko, Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 45-57;

7. A. L. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985.

8. A. J. Najda, Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda, Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Andrzej Najda, Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 3

udział w wykładach: 30 godz.

lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

opracowanie zadanego zagadnienia: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma godzin: 75

[30(25) godz. = 1 ECTS]


Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Egzamin z przedmiotu na ocenę.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zakłada znajomość podstawowej wiedzy antropologicznej i teologicznej. Umiejętność dokonywania analizy i syntezy dokumentów Magisterium Kościoła i literatury przedmiotu.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz ukazanie procesu rozwoju nauczania Magisterium Kościoła oraz nauk teologicznych nt. małżeństwa i rodziny.Ponadto omówienie zagadnienia sakramentu małżeństwa oraz wypływających z niego dla małżonków praw i obowiązków.

Celem wykładu jest prezentacja i analiza rzeczywistości życia małżeńskiego jako naturalnego powołania człowieka, które ma się realizować pomiędzy mężczyzną i kobietą, poprzez miłość ludzką i rodzicielstwo. Związek małżeński ochrzczonych przybiera postać sakramentu, który ma utwierdzać i uświęcać małżeństwo i rodzinę, poprzez miłość, jedność i nierozerwalność.

Pełny opis:

1. Godność i powołanie człowieka w świetle Biblii

2. Znaczenie ludzkiej seksualności

3. Małżeństwo według zamysłu Bożego

4. Małżeństwo jako sakrament

5. Sakramentalność małżeństwa

6. Małżeństwo i bezżeństwo

7. Przymierze małżeńskie

8. Celebracja małżeństwa

9. Skutki sakramentu małżeństwa

10. Jedność małżeństwa

11. Nierozerwalność małżeństwa

12. Cele małżeństwa

13. Przekazywanie życia

14. Wychowanie dzieci

15. Wspólnota rodzinna

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich, Watykan 1986;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

6. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002;

Lektury uzupełniające:

1. J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi, Poznań 1993;

2. G. Łęcicki, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz 2011;

3. K. Majdański, Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1990, t. II;

4. E. Ozorowski, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, „Rocznik teologii katolickiej” 2003, t. 2, s. 7-25;

5. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002;

6. A. Skreczko, Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 45-57;

7. A. L. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985.

8. A. J. Najda, Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)