Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W09

PS_U05

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą materiału z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, wczesnego dzieciństwa, średniego dzieciństwa, późnego dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Materiał uwzględnia podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, kluczowe pojęcia i teorie rozwojowe. Na zajęciach omawiana jest charakterystyka poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do tematyki psychologii rozwoju człowieka.

2. Podstawowe teorie rozwoju człowieka.

3. Metody badawcze w psychologii rozwoju człowieka.

4. Okres prenatalny: charakterystyka wybranych zmian rozwojowych.

5. Wczesne dzieciństwo: charakterystyka wybranych zmian rozwojowych.

6. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja, zabawa.

7. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój moralny, rozwój osobowości.

8. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja.

9. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: rozwój emocjonalny, rozwój społeczny, rozwój moralny i osobowości.

10. Adolescencja: rozwój młodzieży a rozwój w biegu życia, społeczno-kulturowe podejście do dorastania.

11. Adolescencja: rozwój poznawczy, moralność, tożsamość, rozwój systemu wartości.

12. Wczesna dorosłość: charakterystyka wybranych zmian rozwojowych.

13. Średnia dorosłość: charakterystyka wybranych zmian rozwojowych.

14. Późna dorosłość: charakterystyka wybranych zmian rozwojowych.

15. Podsumowanie materiału.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdziały: 1-13, 18).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Student rozumie specyfikę psychologii rozwoju człowieka,

- Student rozróżnia główne teorie rozwoju człowieka i definiuje podstawowe pojęcia

- Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji i teorii z zakresu psychologii rozwoju człowieka, umie je identyfikować

- Student zna podstawowe metody oceny różnych obszarów rozwoju człowieka, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną

Umiejętności:

- Student klasyfikuje prawidłowości wpisane w harmonijny rozwój człowieka

- Student potrafi posługiwać się technikami pomiaru różnych obszarów z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz interpretować wyniki

- Student samodzielnie opisuje dany obszar rozwoju człowieka z perspektywy poznanych teorii

Kompetencje

- Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz uwarunkowań społecznych i kulturowych

- Student zdaje sobie sprawę z istotny prowadzenia badań naukowych bądź diagnozy zgodnie z zasadami etyki

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do wykładu - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

przygotowanie egzaminu - 40 godz.

Suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Kryteria oceniania:

na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze zna i rozumie rolę procesów psychologicznych oraz kierunki ich rozwoju, bardzo dobrze orientuje się w metodach badawczych umożliwiających ocenę różnych obszarów rozwoju człowieka

na ocenę 4 (db): student dobrze zna i rozumie rolę procesów psychologicznych oraz kierunki ich rozwoju, dobrze orientuje się w metodach badawczych umożliwiających ocenę różnych obszarów rozwoju psychicznego człowieka

na ocenę 3 (dst): student w wystarczającym stopniu rozumie rolę procesów psychologicznych oraz kierunki ich rozwoju, wystarczająco orientuje się w metodach badawczych umożliwiających ocenę różnych obszarów rozwoju psychicznego człowieka

na ocenę 2 (ndst.): student nie ma wystarczającej wiedzy na temat roli procesów psychologicznych oraz kierunków ich rozwoju, nie orientuje się w metodach badawczych umożliwiających ocenę różnych obszarów rozwoju psychicznego człowieka

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: Ilona Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Skoczeń
Prowadzący grup: Ilona Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)