Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-WPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01,

NRL_U01,

NRL_K03,

NRL_U12


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej na rzecz rodziny, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie:

- poznanie terminologii z zakresu pracy socjalnej, wsparcia socjanego, pomocy rodzinie, metod pracy socjalnej;

- historycznych źródeł pracy socjalnej i jej ewolucji od filantropii do działalności zawodowej;

- charakterystyki profesjonalnego wymiaru pracy socjalnej, jej metod, technik interwencji i obszarów praktyki;

- problematyki kształcenia do pracy socjalnej;

- współczesnych wyzwań stojących przed pracą socjalną;

- stanu i perspektyw pracy socjalnej w Polsce;

- przykładowych metod pracy socjanej: podejscie skoncentrowane na rozwiązaniach:

- etycznych aspektów pracy socjalnej;

- wybranych fragmrntów nauczania Kościołą nt. wykluczenia i wsparcia socjalnego.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

P. Czarnecki, Praca socjalna, Warszawa 2013.

R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice, 1998.

Praca socjalna. 30 wykładów, red. K. Frysztacki, Warszawa 2019.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykłąd Podejscia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Katowice 2013.

B. DuBois, K.K. Miley, Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, t. I i II, Katowice 1999.

M. Boryczko, A. Dunajska, S. Marek, Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa 2020.

Lektura uzupełniająca:

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Praca socjalna. Teorie i metody. Podrecznik akademicki, red. M. Gray, S.A. Webb, Warszawa 2012.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

T. Caselman, K. Hilli, Praca terapeutyczna z rodzinami. Kreatywne zajecia dla różnorodnych struktur rodziny, Seria: Nowa Praca Socjalna nr 19, Warszawa 2014.

M. Ruszkowska, Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesnosci, Seria: Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01,

zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_U01,

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

NRL_U12

posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRL_K03,

docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

Opis punktów ECTS:

Wprowadzenie do pracy socjalnej - konwersatorium - stacjonarne: 1 ECTS

- udział w wykładzie: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

- kolokwium zaliczeniowe (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze studentami): 1 godz.

- konsultacje: 1 godz.

w sumie: 32 godz = 1 ECTS

Wprowadzenie do pracy socjalnej - konwersatorium - niestacjonarne: 1 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 28 godz.

- konsultacje: 1 godz.

- kolokwium zaliczeniowe (jeśli nie uzgodniono innej formy zaliczenia ze styudentami): 1 godz.

w sumie: 30 godz = 1 ECTS

w sumie: 30 godz = 1 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie zna podstawowych pojęć z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz nie rozumie ich źródeł, nie zna genezy i kolejnych etapów ewolucji działalności pomocowej, nie umie scharakteryzować pracy socjalnej jako działalności zawodowej, nie potrafi zidentyfikować podstawowych metod pracy socjalnej, nie umie wymienić i opisać obszarów praktyki pracy socjalnej, nie potrafi scharakteryzować sytuacji pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, nie umie zdefiniować podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, nie zna podstaw nauczania Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego. Kolokwium zaliczeniowe na mniej niż 50 %.

Ocena 3 (dst) – student/ka w podstawowym zakresie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma elementarne rozumienie ich źródeł, elementarnie zna niektóre fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, pobieżnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i pobieżnie opisać kilka obszarów praktyki pracy socjalnej, potrafi w stopniu ogólnym scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie zdefiniować kilka podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej, zna podstawy nauczania Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego. Kolokwium zaliczeniowe na nie mniej niż 50% do 75%.

Ocena 4 (db) - student/ka na dobrym poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, zna istotne fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, poprawnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i opisać obszary praktyki pracy socjalnej, potrafi samodzielnie scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie poprawnie zdefiniować podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna dobrze nauczanie Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego. Kolokwium zaliczeniowe na nie mniej niż 75%.

Ocena 5 (bdb) - student/ka na wysokim poziomie zna podstawowe pojęcia z zakresu pracy socjalnej i wsparcia rodziny oraz ma poprawne rozumienie ich źródeł, swobodnie porusza się w faktach z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, wyczerpująco charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, bezbłędnie identyfikuje podstawowe metody pracy socjalnej, wymienia i opisuje tradycyjne i nowe obszary praktyki, charakteryzuje aktualną sytuację polskich pracowników socjalnych oraz bezbłędnie definiuje podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej, zna bardzo dobrze nauczanie Kościoła nt. pomocy i wsparcia charytatywnego. Kolokwium zaliczeniowe na nie mniej niż 85-90%.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena ndst (2) – student/ka nie umie posługiwać się terminologią z zakresu pracy socjalnej, nie potrafi przyporządkować właściwych instytucji i form wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena dst (3) – student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu pracy socjalnej i potrafi przyporządkować niektóre instytucje i formy wsparcia rodziny do wybranych kategorii osób potrzebujących.

Ocena db (4) – student/ka poprawnie posługuje się większością terminów fachowych z zakresu pracy socjalnej, a także w większości przypadków umie właściwie przyporządkować instytucje i formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena bdb (5) – student/ka biegle posługuje się całą poznaną na zajęciach terminologia z zakresu pracy socjalnej i potrafi bezbłędnie przyporządkować instytucje i formy wsparcia rodziny do określonych kategorii osób potrzebujących.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena 2 (ndst) – student/ka nie docenia wiedzy z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, nie rozumie znaczenia działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 3 (dst) – student/ka w ograniczonym stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na elementarnym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 4 (db) – student/ka docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, rozumie na znaczącym poziomie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Ocena 5 (bdb) – student/ka w wysokim stopniu docenia wiedzę z zakresu pracy socjalnej w zakresie wspierania rodzin w jej funkcjonowaniu i rozwiazywaniu problemów, ma wysokie zrozumienie znaczenie działań socjalnych na rzecz pomocy projektowania życia osobistego i zawodowego.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4).

2. Aktywny udział w zajęciach (10%).

4. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE - ustne lub pisemne lub inna forma (demokratyczny wybór studentów) (90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agvCeGKyHGuORJJjdq2ylXpV413BGbm_UcmkXhi693JU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d072d137-3c4e-4c1b-8dd6-de3e2163cee8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

przygotowanie eseju lub prezentacji na temat wybranego problemu: bezrobocie, przemoc, bezdomność, uchodźstwo itd.

czynny udział w dyskusji

uczestnictwo na konwersatorium 90%

kolokwium zaliczeniowe 90%

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu teorii i praktyki pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej na rzecz rodziny, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.Przedstawienie definicji, metod pracy socjalnej: klasycznych i współczesnych; modeli pracy socjalnej. Omówienie podmiotu i przedmiotu pracy socjalnej oraz omówienie sylwetki pracownika socjalnego i świadczeń pracy socjalnej.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie:

Historia rozwoju pracy socjalnej w Polsce.

Podstawowe pojęcia i prekursorzy pracy socjalnej.

Praca socjalna wśród innych nauk – interdyscyplinarność.

Praca socjalna jako działalność naukowa.

Praca socjalna – przegląd definicji . Definicje klasyczne i opisowe.

Metody pracy socjalnej – KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE

Modele pracy socjalne.

Praca socjalna jako działalność badawcza.

Praca socjalna w społecznych uwarunkowaniach: podmiot pracy socjalnej: Jednostka; Rodzina; Grupa społeczna; Społeczność lokalna.

Praca socjalna i jej komponenty: cele, cechy, formy i funkcje

Przedmiot pracy socjalnej – problemy: bieda i ubóstwo; bezdomność, przemoc; uzależnienia; bezrobocie, kataklizmy; starość, bezradność,

Pracownik socjalny i jego działalność we współczesnym świecie: cechy i osobowość, kanon wartości

Działalność zawodowa pracownika socjalnego.

Świadczenia w pracy socjalnej

Literatura:

Lektura uzupełniająca:

T. Kamiński, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

B. DuBois, K.K. Miley K.K., Praca socjalna, t. I, II, Warszawa 1996.

T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Katowice 2009.

C. de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2011.

Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice 1999.

Ch. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Wymagania wstępne:

brak uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Młyński
Prowadzący grup: Józef Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)