Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-WdP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_U06, NRL_W16,NRL_U13, NRL_K03Skrócony opis:

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Pełny opis:

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Literatura:

Z. Muras. „Podstawy prawa. Warszawa 2020.

A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017,

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2009, 2015.

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, 2016.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, 2009.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK1 - Student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa, ma podstawową wiedzę o źródłach prawa,

EK2 - Student ma podstawową wiedzę o prawnych, społecznych i gospodarczych instytucjach z zakresu polskiego systemu prawa i prawa UE. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania podstawowych instytucji prawa.

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 - Student ma podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami prawa. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych zasad i procedur na terenie prawa oraz z takich źródeł jak orzecznictwo, dokumenty urzędowe

EK4 - Student zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów prawa.

KOMPETENCJE

EK5 - Student zna i rozumie zasady w zakresie praw i obowiązków podmiotów prawa oraz zasady odpowiedzialności prawnej tych podmiotów.

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu prawa.

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 0,5 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 15 godz. - 0,2 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 15 godz. - 0,3 ECTS

RAZEM: 1 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące:

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa polskiego.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa polskiego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa polskiego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literaturą z zakresu prawa polskiego .

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizować przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa polskiego.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa polskiego.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa polskiego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa polskiego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Pełny opis:

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Literatura:

Z. Muras. „Podstawy prawa. Warszawa 2020.

A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017,

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2009, 2015.

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, 2016.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, 2009.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Pełny opis:

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Literatura:

Z. Muras. „Podstawy prawa. Warszawa 2020.

A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017,

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2009, 2015.

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, 2016.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, 2009.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)