Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia współczesnej rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-ZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia współczesnej rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04, NRL_W12,

NRL_U01, NRL_U02, NRL_U07, NRL_U10,

NRL_K03, NRL_K06, NRL_K09


Od czerwca 2023 r.

NRL_W07,

NRL_U04, NRL_U05,

NRL_K02, NRL_K05

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa i typologii zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Miejsca rodziny w systemie bezpieczeństwa państwa.

3. Zagrożenia naturalne.

4. Awarie techniczne.

5. Przestępczość.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Przestępczość nieletnich.

8. Przemoc domowa.

9. Cyberzagrożenia.

10. Alkoholizm.

11. Narkomania.

12. Prostytucja.

13. Pornografia.

14. Subkultury społeczne.

15. Bezrobocie i inne zagrożenia rodziny.

Literatura:

Mikołajczyk Z., Domestic Violence as a Phenomenon which Affects Family Safety. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2022, vol. 43, nr 4, s.171-180.

Mikołajczyk Z., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

Mikołajczyk Z. i in., Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna a pandemia COVID-19. Warszawa 2022,

Balik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Kraków 2010;

Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008;

Ustawa z 9 czerwca 2022 o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Dz. U. 2022 poz. 1700.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. DzU. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DzU. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2022;

Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2017;

Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2023;

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011;

Hołyst B., Wiktymologia kryminalna, Warszawa 2021.

Hołyst B., Strategie zwalczania przestępczości internetowej, „Kryminalistyka na świecie” 2(2012)1, s. 25-50;

Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999;

Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków 2002;

Drexler Z., Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem. Warszawa 2012.

Filar M., Kodeks karny komentarz. Warszawa 2008;

Głowacki R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009;

Jastrzębski B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa

i administracji publicznej. Płock 1999;

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby – jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliższym otoczeniu. Poznań 2000;

Kołakowska H.-Przełomiec , Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

Koral J., Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa 2009;

Kube E., Europa Zachodnia i USA wobec zjawiska narkomanii, „Zdrowie Psychiczne” (1992)3/4, s. 5-23; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2011;

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii [dalej KBdsPN], Canabis – groźny!, Koszalin 2001;

Lasocik Z., Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006;

Lisiecki M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

Lipka M., Przestępczość nieletnich w Polsce, 1971;

Łojek K., Elementarz rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa, 2008;

Michalska–Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

Mikulski Glass, Polski transport lotniczy. Warszawa 1980;

Mikołejko A., Sekty zagłady u schyłku XX wieku, „Społeczeństwo Otwarte” (1997)4.

Markiewicz A., Halucynogeny. Wiem wszystko, Koszalin 2003.

Markiewicz A., Klejenie się. Koszalin 2004.

Markiewicz A., Opiaty, Koszalin 2001.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacja zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007;

Opora R. Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

Pecyna J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Technika w praktyce” R: 2013-10-01

Pikulski St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

Perez-Reverte A., Wielkie katastrofy XX wieku. Warszawa 2000;

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003;

Prejs B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

Siemaszko A., Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, Oficyna Naukowa 1995;

Szewczyk M., Prawno-karne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej (zagadnienia wybrane), [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, red. A. Błachut, J. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001;

Starkowski D., Bleńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. T. 4. 2011;

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe. Lublin 2006;

Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa 2012;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1. NRL_W04,

Student ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności nauk o bezpieczeństwie

EU 2. NRL_W12,

Student zna podstawowe teorie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa rodziny i zapewnienia bezpieczeństwa procesu wychowania, ma podstawową wiedzę o

różnych środowiskach zagrożeń, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 3. NRL_U01,

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie i nauk o bezpieczeństwie w celu rozpoznawania problemów rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

EK 4. NRL_U02

Student potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu zagrożenia rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

EK 5. NRL_U07

Student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do

realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz

bezpieczeństwa rodziny;

EK 6. NRL_U10

Student posiada umiejętność rozpoznawania zagrożeń rodziny, potrafi je sklasyfikować.

KOMPETENCJE:

EK 7. NRL_K01,

Student docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

EK 8. NRL_K03

Student docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych

EK 9. NRL_K06

Student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji

działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

EK 10. NRL_K09

Student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego/ specjalisty pracy z rodziną/ pracownika poradni rodzinnych/ kuratora społecznego/ pracownika w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: [60/30(25)=3]

Liczba ECTS: 2

Opis efektów uczenia po zmianie w czerwcu 2023 r.:

WIEDZA:

EK nr 1. NRL_W07

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu nauk o rodzinie, nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych obejmujących problemy społeczno-pedagogiczne życia rodzinnego oraz drogi rozwiązań zorientowane na zastosowania praktyczne w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK nr 2. NRL_U04

Student potrafi w stopniu zaawansowanym diagnozować oraz interpretować problemy związane z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny (szczególnie w zakresie zagrożeń naturalnych, technicznych, przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu i cyberzagrożeń); potrafi w stopniu zaawansowanym wskazać rozwiązania prawne i instytucie wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń, prawidłowo prognozować ich dynamikę i skutki zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także dokonać oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań.

EK nr 3. NRL_U05

Student potrafi w stopniu zaawansowanym nazywać i interpretować zjawiska społeczne związane z zagrożeniami rodziny (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, zdrowotne) oraz identyfikować ich związek z problematyką życia małżeńskiego, rodzinnego i zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie.

KOMPETENCJE:

EK nr 4. NRL_K02

Student jest w stopniu zaawansowanym gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, poszukiwania, pogłębiania i aktualizowania własnej wiedzy z zakresu nauk o rodzinie, zasięgania opinii ekspertów w przypadku konieczności rozszerzonego poznania rzeczywistości życia rodzinnego koniecznego dla rozwiazywania problemów rodzinnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa rodziny.

EK nr 5. NRL_K05

Student jest w stopniu zaawansowanym gotów do profesjonalnego określania celów i priorytetów w pracy mającej za cel wsparcie rodziny oraz zaplanowania i zrealizowania działań na rzecz bezpieczeństwa rodziny; docenienia znaczenia i uwzględniania w przygotowywanych i realizowanych działaniach kontekstów: organizacyjnego, systemowego i indywidualnego bezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - odpowiedź ustna lub praca zaliczeniowa.

Zakres wiedzy i kryteria oceniania:

Znajomość literatury przedmiotu.

Zasób nabytej wiedzy.

Jakość prezentacji.

Aktywność na zajęciach.

Obecność na zajęciach.

Poziom wiedzy i umiejętności określany jest jako bardzo dobry - 5; dobry - 4 i dostateczny - 3.

EK nr 1.

Bardzo dobry: Znajomość i rozumienie w stopniu zaawansowanym wszystkich pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

Dobry: Znajomość i rozumienie większości pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

Dostateczny: Znajomość podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa oraz rodziny, a także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo rodzinie.

EK nr 2 i 3.

Bardzo dobry: Wysoki poziom umiejętności diagnozowania oraz interpretacji problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny (szczególnie w zakresie zagrożeń naturalnych, technicznych, przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu i cyberzagrożeń). Umiejętność w stopniu zaawansowanym wskazywania rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń. Prawidłowe prognozowanie ich dynamiki i skutków zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także trafne dokonywanie oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań.

Dobry: Średni poziom umiejętności diagnozowania oraz interpretacji problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny (szczególnie w zakresie zagrożeń naturalnych, technicznych, przestępczości, przemocy domowej, alkoholizmu i cyberzagrożeń). Dobra umiejętność wskazywania rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń. Prawidłowe prognozowanie ich dynamiki i skutków zastosowanych celowościowych rozwiązań, a także trafne dokonywanie oceny etycznej i ewaluacji podjętych działań.

Dostateczny: Umiejętność ogólnego diagnozowania problemów związanych z głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla rodziny . Wskazywanie rozwiązań prawnych i instytucji wsparcia w sytuacjach kryzysu i zagrożeń.

EK nr 4 i 5.

Jako konieczne do osiągnięcia.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe według wymogów WSR.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: [60/30(25)=3]

Liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa i typologii zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Miejsca rodziny w systemie bezpieczeństwa państwa.

3. Zagrożenia naturalne.

4. Awarie techniczne.

5. Przestępczość.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Przestępczość nieletnich.

8. Przemoc domowa.

9. Cyberzagrożenia.

10. Alkoholizm.

11. Narkomania.

12. Prostytucja.

13. Pornografia.

14. Subkultury społeczne.

15. Bezrobocie i inne zagrożenia rodziny.

Literatura:

Mikołajczyk Z., Domestic Violence as a Phenomenon which Affects Family Safety. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2022, vol. 43, nr 4, s.171-180.

Mikołajczyk Z., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

Mikołajczyk Z. i in., Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna a pandemia COVID-19. Warszawa 2022,

Balik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Kraków 2010;

Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008;

Ustawa z 9 czerwca 2022 o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Dz. U. 2022 poz. 1700.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. DzU. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DzU. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2022;

Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2017;

Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2023;

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011;

Hołyst B., Wiktymologia kryminalna, Warszawa 2021.

Hołyst B., Strategie zwalczania przestępczości internetowej, „Kryminalistyka na świecie” 2(2012)1, s. 25-50;

Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999;

Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków 2002;

Drexler Z., Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem. Warszawa 2012.

Filar M., Kodeks karny komentarz. Warszawa 2008;

Głowacki R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009;

Jastrzębski B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa

i administracji publicznej. Płock 1999;

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby – jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliższym otoczeniu. Poznań 2000;

Kołakowska H.-Przełomiec , Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

Koral J., Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa 2009;

Kube E., Europa Zachodnia i USA wobec zjawiska narkomanii, „Zdrowie Psychiczne” (1992)3/4, s. 5-23; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2011;

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii [dalej KBdsPN], Canabis – groźny!, Koszalin 2001;

Lasocik Z., Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006;

Lisiecki M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

Lipka M., Przestępczość nieletnich w Polsce, 1971;

Łojek K., Elementarz rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa, 2008;

Michalska–Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

Mikulski Glass, Polski transport lotniczy. Warszawa 1980;

Mikołejko A., Sekty zagłady u schyłku XX wieku, „Społeczeństwo Otwarte” (1997)4.

Markiewicz A., Halucynogeny. Wiem wszystko, Koszalin 2003.

Markiewicz A., Klejenie się. Koszalin 2004.

Markiewicz A., Opiaty, Koszalin 2001.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacja zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007;

Opora R. Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

Pecyna J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Technika w praktyce” R: 2013-10-01

Pikulski St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

Perez-Reverte A., Wielkie katastrofy XX wieku. Warszawa 2000;

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003;

Prejs B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

Siemaszko A., Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, Oficyna Naukowa 1995;

Szewczyk M., Prawno-karne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej (zagadnienia wybrane), [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, red. A. Błachut, J. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001;

Starkowski D., Bleńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. T. 4. 2011;

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe. Lublin 2006;

Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa 2012;

Wymagania wstępne:

Prowadzący:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: każda środa w godz. 8:00 - 9:30, s. 208, bud. 23/WOY

W przypadku dyżuru online link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae5919ba4ae8e4551962842adaeb3d493%40thread.tacv2/conversations?groupId=3885115d-1520-4d83-9073-6750c3a34a0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Mikołajczyk
Prowadzący grup: Zbigniew Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: [60/30(25)=3]

Liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa współczesnej rodziny oraz stanu badań naukowych nad zagrożeniami rodziny prowadzonych w obszarze nauk o bezpieczeństwie i o rodzinie. Wskazuje główne zagrożenia współczesnego świata z ukierunkowaniem na obszar bezpieczeństwa rodziny. Zapoznaje z głównymi problemami społecznymi dzisiejszego świata i funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa. Szczegółowe zagadnienia przedmiotu dotyczą:

1. Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa i typologii zagrożeń bezpieczeństwa.

2. Miejsca rodziny w systemie bezpieczeństwa państwa.

3. Zagrożenia naturalne.

4. Awarie techniczne.

5. Przestępczość.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Przestępczość nieletnich.

8. Przemoc domowa.

9. Cyberzagrożenia.

10. Alkoholizm.

11. Narkomania.

12. Prostytucja.

13. Pornografia.

14. Subkultury społeczne.

15. Bezrobocie i inne zagrożenia rodziny.

Literatura:

Mikołajczyk Z., Domestic Violence as a Phenomenon which Affects Family Safety. Seminare. Poszukiwania naukowe, 2022, vol. 43, nr 4, s.171-180.

Mikołajczyk Z., Wolność źle zagospodarowana – zjawiska patologiczne wśród młodzieży. W: Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Warszawa 2014, s. 109-152.

Mikołajczyk Z. i in., Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna a pandemia COVID-19. Warszawa 2022,

Balik M., Szkoła wobec subkultury pseudokibiców, Kraków 2010;

Urban A., Prewencja kryminalna. Szczytno 2008;

Ustawa z 9 czerwca 2022 o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Dz. U. 2022 poz. 1700.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. DzU. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DzU. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.

Hołyst B., Kryminologia. Warszawa 2022;

Hołyst B., Kryminalistyka. Warszawa 2017;

Hołyst B., Policja na świecie. Warszawa 2011;

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Warszawa 2023;

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna. T. 1 i 2, Warszawa 2007;

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2011;

Hołyst B., Wiktymologia kryminalna, Warszawa 2021.

Hołyst B., Strategie zwalczania przestępczości internetowej, „Kryminalistyka na świecie” 2(2012)1, s. 25-50;

Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Bałandynowicz A., Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej. Warszawa 1998;

Czapska J., Krupiarz W. (red.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Warszawa 1999;

Czapska J., Kury H. (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków 2002;

Drexler Z., Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem. Warszawa 2012.

Filar M., Kodeks karny komentarz. Warszawa 2008;

Głowacki R., Europejska sieć prewencji kryminalnej. 2008;

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Przestępczośc nieletnich. Kraków 2009;

Jastrzębski B., Podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa

i administracji publicznej. Płock 1999;

Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby – jak zwalczać przestępczość i przywracać ład w najbliższym otoczeniu. Poznań 2000;

Kołakowska H.-Przełomiec , Przestępczośc i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław 1977.

Koral J., Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa 2009;

Kube E., Europa Zachodnia i USA wobec zjawiska narkomanii, „Zdrowie Psychiczne” (1992)3/4, s. 5-23; B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2011;

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii [dalej KBdsPN], Canabis – groźny!, Koszalin 2001;

Lasocik Z., Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Warszawa 2006;

Lisiecki M., System bezpieczeństwa publicznego państwa. „Przegląd Policyjny”. R: 1995, nr 4;

Lipka M., Przestępczość nieletnich w Polsce, 1971;

Łojek K., Elementarz rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa, 2008;

Michalska–Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno – ustrojowe. Warszawa 2008;

Mikulski Glass, Polski transport lotniczy. Warszawa 1980;

Mikołejko A., Sekty zagłady u schyłku XX wieku, „Społeczeństwo Otwarte” (1997)4.

Markiewicz A., Halucynogeny. Wiem wszystko, Koszalin 2003.

Markiewicz A., Klejenie się. Koszalin 2004.

Markiewicz A., Opiaty, Koszalin 2001.

Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacja zagrożeń niemilitarnych. Warszawa 2007;

Opora R. Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków 2013;

Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich. Warszawa 1964;

Pecyna J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Technika w praktyce” R: 2013-10-01

Pikulski St., Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Warszawa 1996;

Perez-Reverte A., Wielkie katastrofy XX wieku. Warszawa 2000;

Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Warszawa 2003;

Prejs B., Subkultury młodzieżowe, Katowice 2005;

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2011;

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie. Kraków 2002;

Siemaszko A., Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie, Oficyna Naukowa 1995;

Szewczyk M., Prawno-karne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej (zagadnienia wybrane), [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, red. A. Błachut, J. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001;

Starkowski D., Bleńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. T. 4. 2011;

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawno dowodowe. Lublin 2006;

Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa 2012;

Wymagania wstępne:

Prowadzący:

dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.

e-mail: z.mikolajczyk@uksw.edu.pl

tel. 780073292

Dyżur: każda środa w godz. 8:00 - 9:30, s. 208, bud. 23/WOY

W przypadku dyżuru online link do zespołu na platformie MsTimes:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae5919ba4ae8e4551962842adaeb3d493%40thread.tacv2/conversations?groupId=3885115d-1520-4d83-9073-6750c3a34a0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)