Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adopcja i system pieczy zastępczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-APZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adopcja i system pieczy zastępczej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W16,

NRM_U13, NRM_K03

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione podstawowe pojęcia dotyczące instytucji przysposobienia oraz systemu pieczy zastępczej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Piecza zastępcza - wprowadzenie, pojęcie

2. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego

3. Rodzinne formy pieczy zastępczej

4. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej

5. Rodzina pomocowa

6. Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

7. Przysposobienie - przesłanki

8. Przysposobienie pełne

9. Przysposobienie niepełne

10. Przysposobienie całkowite

11. Adopcja zagraniczna

12. Rozwiązanie adopcji

13. Procedura adopcji krajowej

14. Procedura adopcji zagranicznej

15. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki

politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

- A. Regulska, Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa, „Studia Gdańskie” 2019, tom XLV, s.

211-224.

Literatura uzupełniająca:

- A. Regulska, Rodziny zastępcze – historyczna perspektywa rozwoju opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

naturalnej, „Studia nad Rodziną” 2016, nr (4) 41, s. 35-48.

- A. Regulska, Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią

rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251.

- Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea, Problemy, Analizy, Kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

- Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna,

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą adopcji i systemu pieczy zastępczej, wychowania w różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących;

Umiejętności:

- potrafi nawiązać i utrzymywać współpracę z różnymi podmiotami działalności społecznej zwłaszcza z obszaru systemu pieczy zastępczej i adopcji;

Kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, a także systemu pieczy zastępczej i adopcji; ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności:

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium pisemne.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza:

– nie ma uporządkowanej wiedzy dotyczącej adopcji i systemu pieczy zastępczej, wychowania w różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących;

Umiejętności:

– nie potrafi nawiązać i utrzymywać współpracy z różnymi podmiotami działalności społecznej zwłaszcza z obszaru systemu pieczy zastępczej i adopcji;

Kompetencje społeczne:

– nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, a także systemu pieczy zastępczej i adopcji; nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst)

Wiedza:

– nie ma w pełni uporządkowanej wiedzy dotyczącej adopcji i systemu pieczy zastępczej, wychowania w różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących;

Umiejętności:

– nie w pełnym zakresie potrafi nawiązać i utrzymywać współpracę z różnymi podmiotami działalności społecznej zwłaszcza z obszaru systemu pieczy zastępczej i adopcji;

Kompetencje społeczne:

– nie w pełni docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, a także systemu pieczy zastępczej i adopcji; nie ma w pełni pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db)

Wiedza:

– ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą adopcji i systemu pieczy zastępczej, wychowania w różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących;

Umiejętności:

- potrafi nawiązać i utrzymywać współpracę z różnymi podmiotami działalności społecznej zwłaszcza z obszaru systemu pieczy zastępczej i adopcji;

Kompetencje społeczne:

– docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, a także systemu pieczy zastępczej i adopcji; ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb)

Wiedza:

– ma w pełni uporządkowanej wiedzę dotyczącą adopcji i systemu pieczy zastępczej, wychowania w różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących;

Umiejętności:

– bardzo dobrze potrafi nawiązać i utrzymywać współpracę z różnymi podmiotami działalności społecznej zwłaszcza z obszaru systemu pieczy zastępczej i adopcji;

Kompetencje społeczne:

– w pełni docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, a także systemu pieczy zastępczej i adopcji; ma w pełni pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Regulska
Prowadzący grup: Agnieszka Regulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problemów dzieci pozbawionych rodzin naturalnych i funkcjonowania rodzin adopcyjnych oraz rodzin

zastępczych.

Pełny opis:

1. Dziecko poza rodziną naturalną.

2. System pieczy zastępczej nad dzieckiem.

3. Istota i rodzaje adopcji.

4. Zadania Ośrodków Adopcyjnych.

5. Zasady ustanawiania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

6. Istota i rodzaje rodzin zastępczych.

7. Zadania rodzin zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych.

8. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Koordynatora pieczy zastępczej. Finansowanie i kontrola rodzin

zastępczych.

9. Rodzinne Domy Dziecka.

10. Wioski Dziecięce.

11. Proces usamodzielnienia dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej.

12. Subsydiarność pieczy zastępczej nad dzieckiem względem rodziny.

13. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem.

14. Opieka nad dzieckiem poza rodziną w perspektywie historycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki

politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

- A. Regulska, Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa, „Studia Gdańskie” 2019, tom XLV, s.

211-224.

Literatura uzupełniająca:

- A. Regulska, Rodziny zastępcze – historyczna perspektywa rozwoju opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

naturalnej, „Studia nad Rodziną” 2016, nr (4) 41, s. 35-48.

- A. Regulska, Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią

rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251.

- Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea, Problemy, Analizy, Kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

- Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna,

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Regulska
Prowadzący grup: Agnieszka Regulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problemów dzieci pozbawionych rodzin naturalnych i funkcjonowania rodzin adopcyjnych oraz rodzin

zastępczych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Piecza zastępcza - wprowadzenie, pojęcie

2. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego

3. Rodzinne formy pieczy zastępczej

4. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej

5. Rodzina pomocowa

6. Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

7. Przysposobienie - przesłanki

8. Przysposobienie pełne

9. Przysposobienie niepełne

10. Przysposobienie całkowite

11. Adopcja zagraniczna

12. Rozwiązanie adopcji

13. Procedura adopcji krajowej

14. Procedura adopcji zagranicznej

15. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki

politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

- A. Regulska, Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa, „Studia Gdańskie” 2019, tom XLV, s.

211-224.

Literatura uzupełniająca:

- A. Regulska, Rodziny zastępcze – historyczna perspektywa rozwoju opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

naturalnej, „Studia nad Rodziną” 2016, nr (4) 41, s. 35-48.

- A. Regulska, Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią

rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251.

- Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea, Problemy, Analizy, Kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

- Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna,

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Regulska
Prowadzący grup: Agnieszka Regulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy funkcjonowania rodzin adopcyjnych oraz rodzin

zastępczych oraz problemów dzieci pozbawionych rodzin naturalnych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Piecza zastępcza - wprowadzenie, pojęcie

2. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego

3. Rodzinne formy pieczy zastępczej

4. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej

5. Rodzina pomocowa

6. Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

7. Przysposobienie - przesłanki

8. Przysposobienie pełne

9. Przysposobienie niepełne

10. Przysposobienie całkowite

11. Adopcja zagraniczna

12. Rozwiązanie adopcji

13. Procedura adopcji krajowej

14. Procedura adopcji zagranicznej

15. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki

politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

- A. Regulska, Adopcja – w kierunku dobra dziecka i spełnionego rodzicielstwa, „Studia Gdańskie” 2019, tom XLV, s.

211-224.

Literatura uzupełniająca:

- A. Regulska, Rodziny zastępcze – historyczna perspektywa rozwoju opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny

naturalnej, „Studia nad Rodziną” 2016, nr (4) 41, s. 35-48.

- A. Regulska, Współczesne wyzwania wobec organizacji i funkcjonowania rodzin zastępczych, w: Rodzina przestrzenią

rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, TN KUL, Lublin 2012, s. 243-251.

- Joachimowska M., Rodzicielstwo zastępcze. Idea, Problemy, Analizy, Kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

- Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.), Rodziny zastępcze. Problematyka prawna,

Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2006.

Wymagania wstępne:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)