Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kobiecość i męskość w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-KMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kobiecość i męskość w kulturze
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W02, NRM_U01, NRM_U02, NRM_K01, NRM_K03

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:

celem konwersatorium jest ukazanie podstawowych informacji oraz zapoznanie studentów na podstawie czytanych tekstów z wiedzą dotyczącą zmienności historycznej i kulturowej norm dotyczących męskości i kobiecości, omówienie znaczenia płci kulturowej w sferze prywatnej i publicznej, oraz ukazanie teorii nierówności płci.

Student po zaliczeniu przedmiotu: - zna i rozumie źródła mające za przedmiot małżeństwo, życie rodzinne i wychowanie oraz relacje z innymi dyscyplinami nauki jak nauki o rodzinie, filozofia i teologia.

- Potrafi obserwować różnorodne zjawiska społeczne związane z życiem rodzinnym; wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji.

- jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny z pedagogiki, nauk o rodzinie, teologii i filozofii w odniesieniu do małżeństwa i życia rodzinnego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład wprowadzający

1. Męskość i kobiecość w starożytnej Grecji

2. Męskość i kobiecość w starożytnym Rzymie

3. Męskość i kobiecość w starożytnym Izraelu

4. Męskość i kobiecość w Nowym Testamencie.

5. Męskość i kobiecość w starożytnym chrześcijaństwie (4 wykłady).

6. Męskość i kobiecość w kulturze średniowiecza

7. Męskość i kobiecość w Renesansie

8. Męskość i kobiecość w epoce Oświecenia

9. Męskość i kobiecość w XIX wieku

10. Ruchy emancypacyjne przełomu XIX i XX wieku

11. Męskość i kobiecość w ideologii nazistowskiej i marksistowskiej

12. Męskość i kobiecość w kulturze popularnej

13. Męskość i kobiecość w nauczaniu św. Jana Pawła II

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

6. Centrum Badania Opinii Społecznej, O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_030_13.PDF

Literatura uzupełniająca:

Arcimowicz K., Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fuszara, Warszawa 2008, s. 115-151;

Arcimowicz K., Nowe wizerunki mężczyzn w polskich przekazach telewizyjnych, [w:] Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, red. K. Wojnicka, E. Ciaputa, Kraków 2008, s. 41-66;

Augustyniak U., Sytuacja kobiet na dworach ewangelickiej szlachty i magnaterii w XVII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 125–131.

Badyna P., Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004.

Bardet J.–P., Urodzenie w kontekście płodności naturalnej, „Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 23(2002), s. 7–19.

Bilewicz A., Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żołądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998, s. 82–88.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Bogucka M., Kobieta w społeczeństwie XVI–XVII wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, pod red. A. Żarnowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 3–15.

Bogucka M., Polski renesans a rodzina. Poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, pod red. A. Karpińskiego, I. Dackiej–Górzyńskiej, Warszawa 2011, s. 13–20.

Bogucka M., Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet u progu ery nowożytnej, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka, A. Radzimińskiego, Toruń 1998, s. 175–192.

Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium pedagogiczne, Kraków 2007.

Dąbrowska M., Radomski A. (red)., Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Lublin 2010.

Dudak A., Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna” 16(2017), nr 2 (64), s. 117-134.

Dudak A., Klimkowska K., Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Górnicka-Boratyńska M., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2001.

Lis A., „Gorsza płeć” w prawie średniowiecza, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 33(2015), s. 56-77.

Matysiak B. W., Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela, „Studia Elbląskie” 13(2012), s. 133-151.

Mierzwiński B., Mężczyzna i kobieta w ujęciu katechez środowych Jana Pawła II, w: Rodzina – Wychowanie – Przyszłość, red. Elżbieta Osewska, Józef Stala Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020, s. 229–257.

Pugacewicz I., Wizerunek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce nowożytnej, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008, s. 247-260.

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Ranzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. pol. A. Gromkowska-Melosik, Warszawa 2008.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Strękowski S., Prospołeczne nauczanie i działania Ojców Kapadockich, w: Ks. W. Guzewicz, Ks. S. Strękowski, Ks. A. Mikucki, Pro bono publico, personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, Ełk 2018, s. 9-29.

Śmieja W., Demilitaryzacja polskiej męskości, „Pamiętnik Literacki” 107(2016), z. 2, s. 161-178.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

NRM_W02 - zna i rozumie w stopniu pogłębionym źródła i usytuowanie pedagogiki w systemie nauk mających za przedmiot małżeństwo, życie rodzinne i wychowanie oraz jej relacje z innymi dyscyplinami nauki, szczególnie: naukami o rodzinie, psychologią, socjologią, polityką społeczną, demografią, prawem, a także: naukami o zdrowiu, naukami o kulturach i religiach, mikroekonomią, filozofią i teologią - P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

NRM_U01 - potrafi w stopniu zaawansowanym obserwować różnorodne zjawiska społeczne związane z życiem rodzinnym; wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać informacje na ich temat odwołując się do różnych źródeł i przyjmować różne kryteria ich interpretacji -P7S_UW

NRM_U02 - potrafi w stopniu zaawansowanym integrować wiedzę teoretyczną pedagogiki i nauk o rodzinie; analizować, diagnozować oraz projektować rozwiązania praktyczne na rzecz małżeństwa i rodziny P7S_UW P7S_UN

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

NRM_K01 - jest w stopniu zaawansowanym gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, rozszerzonego o wymiar interdyscyplinarny z pedagogiki, nauk o rodzinie, psychologii, socjologii, prawa, polityki społecznej, demografii, nauk o zdrowiu, teologii i filozofii w odniesieniu do małżeństwa i życia rodzinnego - P7S_KK

NRM_K03 - jest w stopniu zaawansowanym gotów do inspirowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć wsparcia na rzecz bliskich związków, małżeństwa i rodziny oraz otaczającego ich środowiska społecznego i towarzyszącego im interesu publicznego P7S_KK

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 20

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna/esej/ referat - 60%

Udział w wykładach – 20%

Udział w dyskusjach, konsultacjach, przygotowanie prezentacji – 20%

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

Wiedza:

- na ocenę 3 (dst.): po ukończeniu kursu student wie czym jest i jakie wyzwania przed rodziną powoduje właściwe rozumienie płci, wychowanie i jej rola płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym

- na ocenę 4 (db.): po ukończeniu kursu student poprawnie ukazuje czym jest i jakie wyzwania przed rodziną powoduje właściwe rozumienie płci, wychowanie i jej rola płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym

- na ocenę 5 (bdb.): po ukończeniu kursu student doskonale orientuje się nie tylko czym jest i jakie wyzwania przed rodziną powoduje właściwe rozumienie płci, wychowanie i jej rola płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym

Umiejętności:

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty z zakresu roli płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty z zakresu roli płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty z zakresu roli płci w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym, zna argumenty filozoficzne i teologiczne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność prezentowanych w piśmie lub słowie argumentacji.

Kompetencje:

na ocenę dostateczną (3-dst) odznacza się małą odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i na prowadzone działania oraz ich skutki

na ocenę dobrą (4-db) odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i na prowadzone działania oraz ich skutki

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) odznacza się wielką odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje na prowadzone działania oraz ich skutki

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem (pisemnym-esej) lub kolokwium. Esej powinien być napisany samodzielnie na 5 stron standardowego maszynopisu z bibliografią i z zastosowaniem wymogów metodologicznych.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym kolokwium/egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3av9MLczx9NKC110tL_X_nsIOSiVgUUZfUXIHi1R2h8WI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2c37de9a-5a34-4a7a-b20e-bc82d6bea5be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Męskość i kobiecość w starożytnej Grecji

2. Męskość i kobiecość w starożytnym Rzymie

3. Męskość i kobiecość w starożytnym Izraelu

4. Męskość i kobiecość w Nowym Testamencie.

5. Męskość i kobiecość w starożytnym chrześcijaństwie (4 wykłady).

6. Męskość i kobiecość w kulturze średniowiecza

7. Męskość i kobiecość w Renesansie

8. Męskość i kobiecość w epoce Oświecenia

9. Męskość i kobiecość w XIX wieku

10. Ruchy emancypacyjne przełomu XIX i XX wieku

11. Męskość i kobiecość w ideologii nazistowskiej i marksistowskiej

12. Męskość i kobiecość w kulturze popularnej

13. Męskość i kobiecość w nauczaniu św. Jana Pawła II

Literatura:

Literatura:

Augustyniak U., Sytuacja kobiet na dworach ewangelickiej szlachty i magnaterii w XVII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 125–131.

Badyna P., Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004.

Banasik R., Poglądy kaznodziejów franciszkańskich w drugiej połowie XVIII w. na wychowanie w rodzinie polskiej, „Summarium”, 1981, nr 10, s. 93–110.

Bardet J.–P., Urodzenie w kontekście płodności naturalnej, „Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 23(2002), s. 7–19.

Bilewicz A., Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żołądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998, s. 82–88.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Bogucka M., Kobieta w społeczeństwie XVI–XVII wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, pod red. A. Żarnowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 3–15.

Bogucka M., Polski renesans a rodzina. Poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, pod

red. A. Karpińskiego, I. Dackiej–Górzyńskiej, Warszawa 2011, s. 13–20.

Bogucka M., Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet u progu ery nowożytnej, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka, A. Radzimińskiego, Toruń 1998, s. 175–192.

Górnicka-Boratyńska M., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2001.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020.

Lis A., „Gorsza płeć” w prawie średniowiecza, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 33(2015), s. 56-77.

Matysiak B. W., Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela, „Studia Elbląskie” 13(2012), s. 133-151.

Pugacewicz I.,Wizerunek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce nowożytnej, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008, s. 247-260.

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Ranzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. pol. A. Gromkowska-Melosik, Warszawa 2008.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Strękowski S., Prospołeczne nauczanie i działania Ojców Kapadockich, w: Ks. W. Guzewicz, Ks. S. Strękowski, Ks. A. Mikucki, Pro bono publico, personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, Ełk 2018, s. 9-29.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3av9MLczx9NKC110tL_X_nsIOSiVgUUZfUXIHi1R2h8WI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2c37de9a-5a34-4a7a-b20e-bc82d6bea5be&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Męskość i kobiecość w starożytnej Grecji

2. Męskość i kobiecość w starożytnym Rzymie

3. Męskość i kobiecość w starożytnym Izraelu

4. Męskość i kobiecość w Nowym Testamencie.

5. Męskość i kobiecość w starożytnym chrześcijaństwie (4 wykłady).

6. Męskość i kobiecość w kulturze średniowiecza

7. Męskość i kobiecość w Renesansie

8. Męskość i kobiecość w epoce Oświecenia

9. Męskość i kobiecość w XIX wieku

10. Ruchy emancypacyjne przełomu XIX i XX wieku

11. Męskość i kobiecość w ideologii nazistowskiej i marksistowskiej

12. Męskość i kobiecość w kulturze popularnej

13. Męskość i kobiecość w nauczaniu św. Jana Pawła II

Literatura:

Literatura:

Augustyniak U., Sytuacja kobiet na dworach ewangelickiej szlachty i magnaterii w XVII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 125–131.

Badyna P., Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004.

Banasik R., Poglądy kaznodziejów franciszkańskich w drugiej połowie XVIII w. na wychowanie w rodzinie polskiej, „Summarium”, 1981, nr 10, s. 93–110.

Bardet J.–P., Urodzenie w kontekście płodności naturalnej, „Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 23(2002), s. 7–19.

Bilewicz A., Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żołądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998, s. 82–88.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Bogucka M., Kobieta w społeczeństwie XVI–XVII wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, pod red. A. Żarnowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 3–15.

Bogucka M., Polski renesans a rodzina. Poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, pod

red. A. Karpińskiego, I. Dackiej–Górzyńskiej, Warszawa 2011, s. 13–20.

Bogucka M., Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet u progu ery nowożytnej, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka, A. Radzimińskiego, Toruń 1998, s. 175–192.

Górnicka-Boratyńska M., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2001.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020.

Lis A., „Gorsza płeć” w prawie średniowiecza, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 33(2015), s. 56-77.

Matysiak B. W., Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela, „Studia Elbląskie” 13(2012), s. 133-151.

Pugacewicz I.,Wizerunek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce nowożytnej, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008, s. 247-260.

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Ranzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. pol. A. Gromkowska-Melosik, Warszawa 2008.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Strękowski S., Prospołeczne nauczanie i działania Ojców Kapadockich, w: Ks. W. Guzewicz, Ks. S. Strękowski, Ks. A. Mikucki, Pro bono publico, personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, Ełk 2018, s. 9-29.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS – udział w wykładach, aktywność na zajęciach,: udział w dyskusjach i konsultacjach,

1 ECTS – samodzielna lektura materiałów, przygotowanie prezentacji

1 ECTS – przygotowanie pracy pisemnej


Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych informacji oraz zapoznanie studentów na podstawie czytanych tekstów z wiedzą dotyczącą zmienności historycznej i kulturowej norm dotyczących męskości i kobiecości, omówienie znaczenia płci kulturowej w sferze prywatnej i publicznej, oraz ukazanie teorii nierówności płci

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Męskość i kobiecość w starożytnej Grecji

2. Męskość i kobiecość w starożytnym Rzymie

3. Męskość i kobiecość w starożytnym Izraelu

4. Męskość i kobiecość w Nowym Testamencie.

5. Męskość i kobiecość w starożytnym chrześcijaństwie (4 wykłady).

6. Męskość i kobiecość w kulturze średniowiecza

7. Męskość i kobiecość w Renesansie

8. Męskość i kobiecość w epoce Oświecenia

9. Męskość i kobiecość w XIX wieku

10. Ruchy emancypacyjne przełomu XIX i XX wieku

11. Męskość i kobiecość w ideologii nazistowskiej i marksistowskiej

12. Męskość i kobiecość w kulturze popularnej

13. Męskość i kobiecość w nauczaniu św. Jana Pawła II

Literatura:

Lektury podstawowe:

1. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52;

2. Paweł VI, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Humanae vitae, w: Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. K. Lubowiecki, t. I, Kraków 1999, s. 21-42;

3. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny w świecie współczesnym Familiaris consortio, Watykan 1981;

4. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Kraków 2020;

5. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Kraków 2016.

6. Centrum Badania Opinii Społecznej, O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_030_13.PDF

Literatura uzupełniająca:

Arcimowicz K., Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fuszara, Warszawa 2008, s. 115-151;

Arcimowicz K., Nowe wizerunki mężczyzn w polskich przekazach telewizyjnych, [w:] Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, red. K. Wojnicka, E. Ciaputa, Kraków 2008, s. 41-66;

Augustyniak U., Sytuacja kobiet na dworach ewangelickiej szlachty i magnaterii w XVII wieku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 125–131.

Badyna P., Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773 r.), Warszawa 2004.

Bardet J.–P., Urodzenie w kontekście płodności naturalnej, „Przeszłość Demograficzna Polski”, T. 23(2002), s. 7–19.

Bilewicz A., Wzór kobiety, żony i matki w świetle osiemnastowiecznych kazań, [w:] Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. W. Jamrożka, D. Żołądź–Strzelczyk, t. 1, Poznań 1998, s. 82–88.

Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Bogucka M., Kobieta w społeczeństwie XVI–XVII wieku, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, pod red. A. Żarnowskiej, Gdańsk–Toruń 1995, s. 3–15.

Bogucka M., Polski renesans a rodzina. Poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 3: Społeczeństwo a rodzina, pod red. A. Karpińskiego, I. Dackiej–Górzyńskiej, Warszawa 2011, s. 13–20.

Bogucka M., Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet u progu ery nowożytnej, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. Z. H. Nowaka, A. Radzimińskiego, Toruń 1998, s. 175–192.

Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium pedagogiczne, Kraków 2007.

Dąbrowska M., Radomski A. (red)., Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Lublin 2010.

Dudak A., Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Społeczna” 16(2017), nr 2 (64), s. 117-134.

Dudak A., Klimkowska K., Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

Górnicka-Boratyńska M., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2001.

Lis A., „Gorsza płeć” w prawie średniowiecza, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 33(2015), s. 56-77.

Matysiak B. W., Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela, „Studia Elbląskie” 13(2012), s. 133-151.

Mierzwiński B., Mężczyzna i kobieta w ujęciu katechez środowych Jana Pawła II, w: Rodzina – Wychowanie – Przyszłość, red. Elżbieta Osewska, Józef Stala Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2020, s. 229–257.

Pugacewicz I., Wizerunek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce nowożytnej, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa 2008, s. 247-260.

Radzimiński A., Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.

Ranzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tł. pol. A. Gromkowska-Melosik, Warszawa 2008.

Strękowski S., Argumentacja apologetyczna koncepcji małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej w pierwszych trzech wiekach, Warszawa 2016.

Strękowski S., Wychowanie dzieci najważniejszym zadaniem rodziców według Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29(2009), z. 53-54, s. 407-420.

Strękowski S., Odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci w I-II wieku, „Civitas et Lex”4/12(2016), s. 55-66.

Strękowski S., Prospołeczne nauczanie i działania Ojców Kapadockich, w: Ks. W. Guzewicz, Ks. S. Strękowski, Ks. A. Mikucki, Pro bono publico, personae et familiae. Niektóre aspekty działań na rzecz dobra osoby, rodziny i społeczeństwa, Ełk 2018, s. 9-29.

Śmieja W., Demilitaryzacja polskiej męskości, „Pamiętnik Literacki” 107(2016), z. 2, s. 161-178.

Żarnowska A., Praca zawodowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i P. Szwarc, Warszawa 2000, s. 27–52.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)